Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou

Dwa dote

Tout sa ki nan tèks sa yo epi ki nan sit entènèt sa a gen pwoteksyon dwa dotè dapre lwa Peyi Etazini epi dapre lwa entènasyonal. Tout moun ki vle sèvi ak materyèl sa yo, fèt pou yo sèvi ak yo pou tèt pa yo sèlman. Yon moun ki ta vle kopye materyèl ki gen pwoteksyon dwa dote sa yo ta dwe yon imèl bay Teach More Love More, Inc. Si w tcheke paj sa a oubyen sit sa a oubyen si w desann dosye sa a, ou tou di w dakò oubyen ou konsanti tèm sa yo ak kondisyon sa yo.

Sou ki baz ou kab itilize tèks sa yo

Silvouplè li akò sa a byen avan ou antre nan sit sa a oubyen avan ou itilize l. Si w antre nan sit sa a oubyen si w sèvi avè l sa vle di ou dakò ak akò a. Enfòmasyon ak sèvis ki nan sit sa a se Teach More Love More, Inc. ak moun ki afilye ak li epi founisè ki bay yo (Tout ansanm rele "Teach More Love More"). Yo tout yo antre nan akò ak ou tou dapre tèm ak kondisyon ki ekri anba yo. Teach More Love More bay tèt li privilèj pou li chanje, modifye oubyen ajoute kèk bagay nan tèm sa yo kon sa ou tou dakò pou w respekte modifikasyon sa yo, chanjman sa yo ak bagay yo ajoute yo.

Kouman yo kab sèvi ak sit sa a?

Moun ki vle afiche materyèl nan sit sa a (paregzanp, bilten dafich, foto, oubyen nan zòn pou fè konvèsasyon sou entènèt la) dakò pou yo respekte règleman sa yo: (1) moun nan pa kab ni afiche ni transmèt materyèl ki pou joure moun, fè manti sou moun, oubyen di betiz, ni tou fòk materyèl sa yo pa ni chache twonpe moun, ni fè moun di tò, ni menase, moun ni abize moun, ni montre yo rayi moun, ni vyole dwa lòt moun (dwa tankou dwa dote ak dwa patant ladan tou). Fòk materyèl sa yo pa vyole dwa patikilarite ak dwa piblisite okenn moun dapre tout lwa ki aplikab pou sa; (2) yon moun k ap itilize sit sa a pa kab anpeche lòt moun itilize l tou epi jwi l tou; (3) yon moun pa kab itilize sit sa a pou li fè okenn aktivite ki ilegal oubyen aktivite ki vyole dwa lòt moun; (4) yon moun pa dwe itilize sit sa a ni pou li fè reklam ni pou li fè komès ak moun; (5) epi moun k ap itilize sit la fèt pou yo kite Teach More Love More konnen imedyatman, si gen yon lòt moun k ap vyole kèk dwa dotè. Yon moun k ap afiche yon materyèl ta dwe afiche materyèl ki pou li sèlman oubyen materyèl moun ki gen dwa dotè a ba l pèmisyon itilize epi moun sa a bay Teach More Love More yon men leve sou materyèl sa a dapre sa ki di anba a. Teach More Love More pa responsab anyen nan sa yo afiche nan sit la men Teach More Love More gen dwa,(i) san li pa mande pèsonn, edite oubyen korije nenpòt dokiman, oubyen nenpòt materyèl yo soumèt pou ki parèt nan sit la, epi (ii) Teach More Love More gen dwa refize nenpòt moun ki vyole akò a antre sou sit la. Bilten dafich ak ti sal pou pale gen opinyon lòt paran sou yo. Teach More Love More pa responsab sa ki nan okenn mesaj ki sou sit sa a. Se pou w toujou wè ak yon medsen oubyen yon pwofesyonèl k ap gade timoun avan ou met konfyans ou nan okenn enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a.

Si w soumèt okenn materyèl bay Teach More Love more, sa vle di otomatikman ou di ou bay Teach More Love More dwa ak yon lisans san li pa bezwen peye okenn frè ki pèpetyèl, ki irevokab, ki pa esklizif, kote li menm li vin gen dwa ak lisans pou li sèvi ak materyèl sa a, repwodui materyèl la, modifye li, pibliye li, tradui lis, kreye lòt materyèl ak materyèl sa a, distribye li, afiche materyèl sa a (swa tout materyèl la ouswa yon pati nan materyèl la) toupatou nan lemonn. Kon sa tou Teach More Love More gen dwa fizyone materyèl la ak lòt materyèl sou nenpòt fòm, nan medya oubyen sou nenpòt fòm teknolojik ki deyò a oubyen ki genyen pou parèt.

Koneksyon ak lòt sit wèb

Sit sa a kab fè koneksyon ak lòt sit entènèt senpleman pou fasilite lòt moun k ap itilize sit la. Teach more Love More pa apiye okenn nan sit sa yo, ni enfòmasyon yo gen sou yo, ni materyèl yo afiche, ni sèvis yo ofri. Kon sa se ou menm sèl ki pou deside pou tèt pa w, si pou w vizite sit sa yo, pou w ranmase enfòmasyon, pou w li materyèl ki genyen, pou w achte pwodui yo ofri epi pou w pran sèvis yo bay.

DEKLARASYON SOU SA NOU RESPONSAB AK GARANTI NOU BAY

TEACH MORE LOVE MORE (ANSANM AK AFILYE LI YO AK MOUN AK FOUNISÈ LI YO PA BAY OKENN GARANTI POU ENFÒMASYON, POU SÈVIS EPI POU MATERYÈL KI NAN SIT SA A, MET SOU SA NOU PA RETE LA, NOU PA BAY GARANTI MATERYÈL KI SOU SIT SA A SE MATERYÈL YO KAB VANN, KI BON POU YON BI DETÈMINE, E SE PA MATERYÈL KI DEJA GEN MÈT. TOUT LÒT ENFÒMSYON, SÈVIS, AK MATERYÈL KI LA A SE JAN YO YE A POU W PRAN YO SAN OKENN MÒD GARANTYI.

LIMIT SA NOU RESPONSAB

TEACH MORE LOVE MORE (AK AFILYE LI YO, AK FOUNISÈ LI YO) PAP JANM RESPONSAB OKENN DEDOMAJMAN ESPESYAL, ENDIRÈK, DEDOMAJMAN KÒM PINISYON, DEDOMAJMAN POU ENSIDAN, DEDOMAJMAN POU EGZANP OUBYEN DEDOMAJMAN PA KONSEKANS, OUBYEN NENPÒT DEDOJMAN NAN BIZNIS, POU DONE, POU PWOFI, POU LITIJ AK BAGAY KON SA KI SOTI NAN ITILIZE YO ITILIZE SIT SA A, KIT DEDOMAJMAN SA YO TA OBLIJE SOTI NAN KONTRA YO PA RESPEKTE, OUBYEN NEGLIJANS MOUN KI TE ANGAJE TÈT YO A. POU BAGAY MOUN ACHTE OUBYEN SÈVIS MOUN JWENN SOU SIT SA A, NAN NENPÒT KA TEACH MORE LOVE MORE RESPONSAB POU LI RANPLASE PODUI KI PA BON SÈLMAN, SWA LI KAB REMÈT KLIYAN LAJAN AN OUBYEN LI KAB BA LI KREDI POU YON VALÈ KI EGAL AK PRI LI TE ACHTE PWODUI A. OU REKONÈT EPI W DAKÒ TOUT LIMIT SA YO KI SITE ANWO A LA A SE BAGAY KI FONDAMANTAL POU AKÒ SA A E OU PA KAB ITILIZE SIT SA A SAN LIMIT SA YO. LALWA ETA FLORID KAB GEN MO PA L POU L DI SOU LIMIT YO AK SA NOU FÈT POU NOU RESPONSAB.

OU PA DWE ASIYEN NOU

Ou dakò pou w pa asiyen nou epi pou w defann nou epi pou w pa fè Teach More Love More (ni afilye li yo ak founisè li yo) peye okenn dedomajman, pou pèt, reklamasyon ak depans (kit se ta menm yon frè avoka ki rezonab) ki ta gen pou wè ak (1) vyole ou vyole akò sa a, epi (ii) materyèl ou afiche sou sit sa a.

POU KILÈS MATERYÈL YO YE

Tout materyèl sou sit sa a (kit se ta jan li òganize kit se ta jan yo fè makèt la) se pwopriyete Teach More Love More yo ye (ak afilye li yo epi founisè li yo) e si li tou ki gen dwa dotè a pou yo. Moun kab antre nan sit sa a, pran enfòmasyon, enprime enfòmasyon pou tèt pa yo sèlman men pa pou vann lòt moun. San Teach More Love More pa ba w otorizasyon an a lekri, ou pa kapab kopye okenn enfòmasyon, distribye okenn enfòmasyon, ni transfere okenn enfòmasyon oubyen materyèl ki sou sit sa a. Kit se ta yon pati nan materyèl yo, ki se ta tout materyèl yo nèt. Tout mak fabrik, tout mak sèvis, tout non dafè (an jeneral n ap rele yo "mak") se pwopriyete Teach More Love More yo ye ak lòt pwopriyetè ki te bay Teach More Love More dwa ak lisans pou li itilize "mak" sa yo.

CHANJMAN NAN SIT LA

Teach More Love More ak founisè li yo kapab fè kèk amelyorasyon oubyen kèk chanjman nan enfòmasyon, nan sèvis, nan podui, epi nan lòt materyèl ki nan sit la, oubyen li kapab fèmen sit la san li pa bay pyès moun okenn avi. Teach More Love More kab modifye akò sa a nenpòt lè, epi modifikasyon sa yo ap efektif osito yo afiche yo. Pa konsekan, ou dakò pou w tcheke akò sa yo detanzantan. E si w kontinye antre nan sit sa a, sa vle di ou aksepte tout modifikasyon ki fèt nan akò a.

KÈK DETAY

Akò sa epi nan rezolisyon oubyen diskisyon ki ta gen pou wè ak akò sa a oubyen sit sa a, se lalwa Eta Florid pou ki deside sa, san pa gen okenn konfli ak okenn prensip ni okenn lwa. Si Teach More Love More pa ranfòse sa ki di nan akò a, sa pa vle di li elimine okenn règleman ni tou sa pa vle di li abandone dwa li. Nenpòt aksyon legal ki ta gen pou wè ak akò sa ant Teach More Love More ak yon moun se bagay ki pou regle nan yon tribinal federal ak tribinal Eta Florid ki gen konpetans pou sa, e fòk tribinal sa a ta nan Miami-Dade County.

Tout lòt mak fabrik ak mak sèvis se pwopriyete moun ki mèt yo a.

KOUMAN POU YO SÈVI AK ENFÒMASYON YO AK SÈVIS SA YO

Teach More Love More la pou li sèvi moun ki Ozetazini sèlman.

Enfòmasyon sa yo (sètadi tout konsèy ak rekòmandasyon) ak sèvis sou sit sa a la sèlman pou enfòmasyon jeneral e yo pa ni konsèy medikal, ni konsèy pou sante pou pwoblèm endividyèl. Ni tou yo pap kab ranplase konsèy yon doktè oubyen yon pwofesyonèl nan domèn sa a, menm jan an tou yo pap kab ranplase sèvis ou ta kab jwenn nan men yon pwofesyonèl nan kesyon sante ki okouran pwoblèm espesifik ou genyen an. Toujou pran konsèy nan men yon medsen oubyen yon pwofesyonèl nan domèn nan sou yon pwoblèm medikal avan ou kòmanse nenpòt tretman. Pa gen anyen ki sou sit sa a ki la pou l ta sèvi kòm dyagnostik medikal oubyen yon tretman medikal. Enfòmasyon sa yo ki sou sit sa a se enfòmasyon ki la pou moun ki deja konnen Teach More Love More ni founisè li yo tou pa la pou yo bay konsèy legal, konsèy medikal, konsèy pwofesyonèl oubyen kèk lòt sèvis pwofesyonèl. Antre ou antre sou sit sa a ou dwe rekonèt tout garanti nou pa bay epi tout pwosedi legal ki an rapò ak sit la.

Teach More Love More ak ajan li yo pa responsab okenn konsekans ki soti nan aksyon ou pran oubyen nan aksyon ou pa pran dirèkteman oubyen endirèkteman akòz de enfòmasyon ou pran sou sit sa a, oubyen sèvis ou jwenn sou sit sa a, oubyen materyèl ou jwenn sou sit sa a. Malgre teach More Love More fè tout efò li pou enfòmasyon ki sou sit sa a ak sèvis w ap jwen sou sit sa a kòrèk, konplè epi yo pa an reta devan lòt enfòmasyon ki gen deyò a, Teach More Love More ak founisè li yo pa kab pèsonn okenn garanti, ni yo pap responsab okenn domaj oubyen pèt ki fèt akòz enfòmasyon yo pa kòrèk, oubyen yo pa konplè, ouswa yo an reta.

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.