Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Ajans ki la pou ede moun ki gen andikap / Pwogram ki pa mande pou moun gen Mediked Teknoloji ki la pou ede Kouman l�t moun montre yo gen resp� Kouman pou moun s�vi ak langaj ki montre yo gen resp�

 

 

Ki sèvis ki disponib pou pitit mwen an?


Florida's Developmental Disabilities' Programs


Ajans pou moun ki genyen enkapasite fè pwogram pou timoun ak granmoun ki genyen pwoblèm devlopman. Gen twa pwogram debaz
 • ENSTALASYON POU SWEN ENTÈMEDYÈ POU MOUN KI GEN PWOBLÈM DEVLOPMAN oubyen pou timoun ak granmoun ki genyen pi gwo pwoblèm kote yo pa ka ede yo lakay yo. Pa genyen limit nan depans yo, epi yo rezoud pwoblèm timoun ak granmoun yo nan yon kad kominotè ki genyen ant 3 a 24 moun pa kay.

 • GWO ESEPSYON an se Esepsyon yo fè pou moun ki gen Enkapasite devlopmantal. Esepsyon sa a pa limite kantite kòb yo kab depanse pa ane, epi yo bay tout sèvis yo.

 • TI ESEPSYON an se Esepsyon yo fè pou Fanmi ak Sipò yo bay yon moun. Pa genyen limit nan kantite ak nan tip sèvis yo dwe bay yo men gen yon limit $14,282 ou kab depanse chak ane.

return to table of contents

Ki moun ki ka jwenn sèvis sa yo?


Granmoun ak timoun (apati twazan) ki genyen youn nan enkapasite sa yo avan l genyen 18 an:
 • Retademan mantal (Nivo entèlijans 69 oswa pi ba).
 • Paralizi nan sèvo.
 • Otis.
 • Spina bifida.
 • Sendròm Prader Willi.


If your child is under 3 years and does not crawl, walk or talk at the same age as most other children, he or she may be at high risk of developing a developmental disability and may receive services from the Department of Health/Division of Children's Medical Services. For more information, visit the Divizyon Sèvis Medikal pou Timoun

Si pitit ou a genyen ant zewo ak twazan , yon gwoup espè ka fè yon evalyasyon gratis pou li atravè pwogram ki rele Early Steps la http://www.cms-kids.com/EarlyStepsHome.htm . Kontakte sant ki prè lakay ou a.Si pitit ou a gen ant 3-5 an e li gen pwoblèm pou l aprann, pale, jwe, wè, mache oswa tande yo kapab fè yon egzamen gratis pou li atravè pwogram ki rele "Child Find/Florida Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS/South)" http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us/ . Nan kad pwogram sa a yo fè tès tou pou pwogram edikasyon-espesyal yo. (Si pitit ou a deja nan system lekòl leta Miami-Dade la, li dwe pran yon tès nan lekòl la.)return to table of contents

Ki sèvis Eta Florid ofri?


 • Bay yon moun yon pòz: Yon moun ki bay swen vin lakay ou, kon sa ou ka pran yon ti pòz pou w al achte, vizite zanmi ak fanmi oswa pase yon nuit deyò.
 • Sèvis sou konpòtman: Aprann pitit ou a kòman pou l fè fas ak pwoblèm l ap rankontre chak jou nan lavi a.
 • Akseswa medikal: Kouchèt, gan, tib pou manje, sipleman manje ak ti aparèy pou ede moun tande, aparèy ou leve chay ki tache nan kamyonèt yo, chèz woulant, twotinèt, aparèy pou ede moun manje, tablo pou kominike.
 • Èd pou aksè nan kay: Ranp, ranplase tapi nan kay la.
 • Sipò andedan kay: Asistans pou swen pèsonèl, konpay, sèvis pou okipe kay.
 • Sèvis pou granmoun lajounen: Pwogram pou anseye fason pou w viv chak jou, ladrès nan domèn sosyal ak kominikasyon.
 • Swen sante prive: Se yon doktè ki preskri swen sa yo.
 • Terapi: Pou aktivite chak jou, fizik, pou langaj oswa pou respirasyon selon sa doktè a preskri.
 • Sipò pou aprann viv: Ede granmoun viv poukont yo oswa avèk yon moun.
 • Transpò: Woulib pou soti lakay ou ale nan sèvis sa yo epi retounen.
 • Sèvis dan pou granmoun: Swen pou dan.
 • Sipò pou travay: Fòmasyon ak antrenman pou travay.
 • Fè yon moun vin kapab abite nan kay: Yon fanmi akèy, yon kay ki reskonsab timoun leta pran oswa kote ki sipèvize epi anseye sa yon moun fè chak jou tankou benyen, abiye, brose dan, penyen, fè manje epi viv an kominote.
 • Kòdonatè pou sipò: Yon moun k ap ede w jwenn sèvis ou bezwen.

return to table of contents

Ki moun pou m kontakte?


Nan Miami-Dade:
  Non: Evelyn Alvarez
Telefòn: (305) 349-1478
Adrès: 401 NW Second Ave./Suite S-821
  Miami, Fla. 33128


Pou lòt konnti yo ale sou: Sant pou sèvis kliyantèl yo


return to table of contents

Ki sa m ap bezwen?


 • Nimewo sosyal pitit ou.
 • Batistè pitit ou.
 • Nenpòt kanè lekòl tankou plan edikasyon endividyèl pitit ou a.
 • Enfòmasyon medical tankou:
  • Non, adrès ak nimewo telefòn doktè, lopital, klinik ki konn bay pitit ou a sèvis.
  • Dosye medikal pitit ou.
  • Non tout medikaman pitit ou ap pran.
 • Yon lis tout sèvis ou menm ak pitit ou bezwen.return to table of contents

Ki sa k ap fèt apre sa?


 • Ajans pou moun ki gen Enkapasite ap ede w ranpli fòm yo.
 • W ap gen pou w reponn kèk kesyon sou andikap pitit ou ak nesesite li genyen.
 • Yo kapab mande pitit ou pou l fè tès entèlijans ak tès konpetans sosyal.
 • Sa kapab pran 2 a 4 semenn pou yo wè si pitit ou a ka jwenn sèvis yo.
 • Si timoun nan jwenn sèvis yo, w ap gen pou w chwazi yon kòdonatè pou ede w jwenn sèvis yo.
 • Ou dwe kòmanse resevwa sèvis twa semenn apre w fin chwazi kòdonatè a.

return to table of contents

Ki lè mwen dwe aplike?


 • Kounye a.
 • Se timoun ak fanmi ki gen plis nesesite yo chwazi pou ba yo sèvis.
 • Se mwatye nan timoun ak fanmi ki aplike yo sèlman ki jwenn sèvis sa yo. Rès yo ale nan lis moun k ap tann jiskaske gen fon ki disponib.

return to table of contents

Ki sa m dwe fè si yo mete pitit mwen nan lis moun k ap tann sèvis?


 • Kenbe lèt ki fè konnen yo mete w sou lis Ajans pou Moun ki genyen Enkapasite a voye ba wou a. Ou kapab bezwen l pi devan pou w montre ou sou lis la epi ki nimewo ou genyen.
 • Mande ajans lan si w ka jwenn kèk sèvis nan Ti Esepsyon yo fè yo pandan w ap tann lòt fon.
 • Mande ajans si w kab jwenn fon nan fon jeneral yo (lajan Eta Florid la) pou w peye pou sèvis yo.
 • Ou kab mande fè "demach pou yon ka ijan" si ou menm ak pitit ou nou pa jwenn èd pou sèvis nou bezwen tousuit. Kontakte Ajans ki ede moun ki andikape yo epi mande pou yon kòdonatè travay avè w.
 • Antre nan yon gwoup paran tankou gwoup Parent to Parent epi pouse Lachanm vote plis kòb pou sèvis sa yo. Pou plis ransèyman, ale sou sit Parent to Parent 

return to table of contents

Kiyès ki bay sèvis sa yo?


 • Se ou menm ki deside kiyès ki pou bay pitit ou a sèvis sa yo.
 • Pou jwenn list moun ki bay sèvis yo, ale sou Rechèch founisè.
 • Telefone kote ki bay sèvis sa yo nan zòn ou a epi mande pou w wè pwogram yo.
 • Kòdonatè pou sipò ou chwazi a kapab di w plis sou ajans sa yo ak sou sèvis yo bay.

return to table of contents

Ki kote m ka jwenn plis enfòmasyon?return to table of contents

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.