Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Ajans ki la pou ede moun ki gen andikap / Pwogram ki pa mande pou moun gen Mediked Teknoloji ki la pou ede Kouman l�t moun montre yo gen resp� Kouman pou moun s�vi ak langaj ki montre yo gen resp�

 

 

Ki sa enfimite serebral ye?


Paralezi serebral se yon bann pwoblèm ki lakòz yon moun gen anpil difikilte pou l kontwole mouvman fizik li yo. Yon timoun ki gen paralezi serebral pa kab fè mouvman ak misk li nòmalman. Yon moun rive gen paralezi serebral lè pati nan sèvo l ki kontwole misk kò li yo pa travay kòmsadwa. Dapre jan sèvo yon timoun diferan de lòt sèvo nòmal, se dapre jan sa a l ap kab kontwole mouvman l ap fè.

Nan pi fò sitiyasyon, paralezi serebral la pa vin pi mal lè moun ki genyen l lan ap vin pi gran. Sa vle di an jeneral, yon timoun ki gen pwoblèm sa a pa oblije bliye sa l te aprann firamezi l ap grandi. Anpil anpil timoun jwenn chans pou yo jwenn tretman epi pou yo suiv terapi. Pou plis enfòmasyon sou divès kalte paralezi serebral ki genyen oswa sou lòt non doktè ak espesyalis abitye bay ka sa yo, klike la a.


return to table of contents

Ki sa m ka fè pou m ede pitit mwen an?


Pale ak lòt paran ki gen pitit yo ki gen paralezi serebral. Yo pase anba sa w ap pase la a kounye a epi yo kab nan pozisyon pou yo ede w. Ou kab jwenn anpil sipò nan men gwoup tankou gwoup ki ap defann dwa timoun kon sa ak gwoup tankou Parent to Parent of Miami. Pi bonè ou kòmanse ede timoun nan, plis sa pi bon pou ni timoun nan ni pou fanmi l.

Klike la a pou kab kontakte Parent to Parent of Miami


Men kèk lis bagay ou ka tcheke pi ba a, pou ede pitit ou.


return to table of contents

Lis bagay mwen kab fè pou m ede pitit mwen ki gen paralezi serebral.


Pou kòmanse

NAN ETA FLORIDA:
 Mwen kab fè yo evalye pitit mwen an (sa vle di fè teste l).

Si pitit fèk fèt rive sou 3 an, yon ekip espè kapab evalye li gratis, atravè pwogram Early Steps. Li posib pou pitit ou a kalifye pou l resevwa swen gratis. Ou kab kontakte youn nan sant ki pi pre kote ou rete a.


Si pitit ou a genyen ant 3 ak 5 an epi li gen pwoblèm aprann, pale, jwe, wè, mache oswa tande, yo kab analize li gratis, nan pwogram Child Find/Florida Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS/South). lè fini, yo kab fè tès pou pwogram edikasyon espesyal tou. (Si pitit ou a deja nan sistèm lekòl leta Miami-Dade la, lekòl la menm kab fè tès la pou li.)


Kontakte "Children's Medical Services (CMS)": CMS fè n jwenn biwo lokal yo genyen yo epi kèk fwa yo konn refere timoun yo nan sant medikal ki travay ansanm ak CMS tou. Gen divès sèvis yo bay pou ede timoun ki gen yon andikap, ki merite èd espesyal oswa gwo swen medikal. Sèvis sa yo se kapab yon pwogram swen pou timoun nan depi l bebe tankou Early Steps. Se kapab tou swen medikal pou sitiyasyon espesyal.Kontakte Agency for Persons with Disabilities: Pou kab anrejistre pitit ou pou l resevwa sèvis ka li mande. Si timoun nan gen 3 an oswa plis pase sa, epi li gen paralezi serebral, li kalifye pou l jwenn sèvis nan men ajans sa a. Men kèk egzanp sèvis pitit ou a kab kalifye pou l jwenn:
 • Pran yon souf: Yon pwofesyonèl nan bay swen kapab vin lakay ou, yon fason pou pèmèt ou pran yon souf pou al achte sa w bezwen, pou w al vizite zanmi w ak fanmi w oswa jis pou ka pase yon nuit deyò.
 • Ekipman medikal: machpye pou bis, fotèy woulan, pousèt, aparèy ki adapte pou moun manje, tablo elektwonik pou moun kominike.
 • Terapi: swa nan kè aktivite swa sou plan fizik oubyen nan lapawòl, dapre sa doktè a mande.
 • Sèvis an rapò ak konpòtman: kote yo anseye pitit ou a kòman pou l debwouye l ak pwoblèm toulejou yo.
 • Sipò lakay ou: sèvis èd swen pèsonèl, moun ki vin sèvi w konpay, ak sèvis netwaye kay.
Pou piplis enfòmasyon sou sèvis yo ak sou fason ou ka aplike pou yo, tanpri klike la a.

Travay ansanm ak reskonsab sèvis y ap bay pitit mwen an: Yon reskonsab sèvis se moun sa a k ap travay avèk ou ak pitit ou a, tankou pedyat, terapet fizik, pwofesè, direktè, yon ajan sèvis sosyal oswa nenpòt lòt pwofesyonèl. Pa bliye, ou konn pitit ou pi byen pase tout moun, e se oumenm ki prensipal moun ki kab enfliyanse lavi pitit ou. Men kèk pwen ou kab pale avèk reskonsab sèvis la:
 • Mete w alèz pou poze kesyon oswa bay lide pa w. Pale klè dirèk de sa ou konnen sou pitit ou a, ak sa ou ta renmen konnen oubyen ou bezwen pou li. Pale fran sou sa w ap atann, sou tout enkyetid ou ta kab genyen oswa sou nenpòt bagay ou pa ta konprann.
 • Si ou panse pitit ou a gen yon bagay li bezwen an patikilye (tankou yon evalyasyon sou jan l pale oswa teknoloji espesyal pou ede l), kontinye mande sa jiskaske yo reponn ou oswa jiskaske ou rive konprann rezon ki ta ka fè sa pa nesesè.
 • Travay ak bon jan pwofesyonèl pou pran bonè ak timoun nan, oswa nan lekòl li pou kab prepare plan edikasyon endividyèl pitit ou a, sa yo rele IFSP oubyen IEP timoun nan yon fason pou sa koresponn ak bezwen timoun nan ansanm ak sa l kab fè. Asire w nan tout bagay sa yo, sèvis tankou patoloji sou devlopman langaj ladan tou, ansanm ak terapi fizik oswa terapi sou aktivite ki dwe fèt, si pitit ou a ta bezwen bagay sa yo tou. Pa bliye kesyon teknoloji espesyal pou ede l la tou.
Ou kab jwenn plis efòmasyon: Al sou plis lòt sit Entènèt. Li liv. Gade yon dokimantè videyo sou paralezi serebral. Fè sa avèk pitit ou ansanm ak lòt manm fanmi an. Pale ak lòt paran. Parent to Parent of Miami kapab ede w rankontre ak lòt paran epi li kab ede w jwenn sèvis w ap chèche a tou.

 Ede pitit mwen fè mouvman fizik epi ede l nan devlopman li:

Patisipe nan amizman fanmi an, aktivite pou distraksyon yo, jwèt ak tout lòt aktivite ou menenn toulejou. Si pitit ou gen paralezi serebral, sa pa vle di pou mete l de kote. Ou kab ankouraje timoun sa a pou l aprann devlope pi bon mouvman epi pou l kontwole misk li yo, swa lakay nou swa nan kominote a. Anpil aktivite amizman ann ete oswa nan lakou deyò ap tann ou ansanm ak pitit ou a. Pou jwenn yon lis aktivite ak pwogram, gade pi ba a.

Dial 211 a pou yon lis zòn kote nou ka detann nou ak pwogram ki gen pou sa


Ankouraje pitit ou a pou l fè mouvman: Fè nenpòt ki bagay ki ka fè pitit ou a deplase. Pa egzanp, pran jwèt li pi renmen an, mete l yon ti kras lwen li, oswa eseye " danse " avèk timoun nan oubyen jwe, woule atè a, oubyen fè laviwonn. Ankouraje timoun nan pou l fè tout mouvman ki posib epi oumenm pwofite amize w tankou yon timoun.

Panse sou kèk fason nòmal oswa ki amizan pou ankouraje pitit ou a sèvi ak ti misk piti ki nan kò l: (Tankou misk ki nan dwèt yo, ki nan vizaj la.) Pa egzanp:
 • · Kite timoun nan sèvi ak dwèt li pou l manje.
 • · Ankouraje l fè desen penti ak dwèt li, oswa fè lòt aktivite avèk pat a modle.
 • · Eseye fè grimas avèk timoun nan oswa fè jwèt ki mande pou l sèvi ak men l oswa ak fas li.
Teknoloji espesyal pou ede timoun kapab itil pitit ou a: Mande pwofesyonèl nan domèn nan k ap evalye pitit ou a ki sa teknoloji espesyal pou ede moun kapab fè pou timoun nan. Men kèk egzanp nan mòd teknoloji sa yo:
 • Òdinatè ki gen ekran ou annik touche pou kab kominike (gade foto ki pi ba a).
 • Yon kiyè ki gen yon manch espesyal ki pèmèt timoun nan manje poukont li (gade foto k pi ba a).
 • Yon aparèy espesyal ki kenbe rad pitit ou a, pou ede l abiye.
Aprann plis bagay sou sa ou kab fè pou ede pitit ou: Poze kesyon sou ki sa ou kab fè ak ki jan ou ka fè sa pou kite pitit ou viv lavi l ak tout posibilite li kab ititlize, etan oumenm w ap viv pwòp vi pa w. Bagay òdinè pou fè tankou manje, benyen, fè makèt, vwayaje nan machin, fè pwomnad an fanmi, tout sa ka fè yon diferans nan ladrès pitit ou a.

Bay pitit ou a masaj: Aprann ki fason ou kab bay timoun nan masaj, pou kab diminye sèten pwoblèm tankou misk yo ki ret tou rèd, lè yon timoun gen paralezi serebral. E sa ede pitit ou a santi l byen.

 Ede pitit mwen devlope kapasite langaj li:

Pale ak timoun nan: Sèlman pale ak pitit ou, sa kab ankouraje l devlope ladrès lapawòl. Pa egzap, lè n al fè makèt, ou kab di non chak bagay ou pran pou ou mete nan charyo a. Pale ni sou koulè ni sou fòm bagay yo. Pitit ou a va aprann pale etan l ap koute w k ap pale

Si pitit ou a eseye reponn ou lè ou pale avè l, ba l tout tan l pou l reponn. Li kapab gen anpil bagay pou l di, men sa ka pran l plis tan pou l fè pawòl yo soti.

Jwe ak pitit ou: Eseye pase yon ti tan chak jou pou jwe ak pitit ou, pou pale avè l. Yon aranjman kon sa kapab mal pou fèt si fanmi an anpil oswa si n ap mennen yon mòd lavi ki chaje anpil, men se yon bagay ki ede timoun nan anpil fwa. Kasèt mizik kote timoun nan ka chante tou pandan kasèt la ap jwe, se yon bagay ki ka bay bon rezilta.

Fè lekti pou pitit ou: Toujou lonje dwèt sou sa ki nan foto yo, pou ede timoun nan devlope langaj li.

Mande terapet pou zafè langaj ak lapawòl pitit ou ki sa ou kab fè lè n lakay: Fè yo evalye (teste) kapasite langaj ak jan pitit ou pale a. Pa bay tèt ou pwoblèm, si pitit ou twò piti pou l kòmanse pale. Terapet pou zafè langaj ak lapawòl kapab travay ak timoun ki tou piti, menm tibebe. Li pa janm twò bonè pou yon evalyasyon (tès) kominikasyon (langaj), sitou pou tibebe oswa timoun an bazaj ki kapab gen difikilte nan nivo mekanik oral yo. Sa vle di yo gen pwoblèm pou pale, pou mòde, pou moulen oswa pou vale, paske yo pa gen twò bon jan kontwol sou lang yo, bouch yo ak de bò machwè yo.


return to table of contents

Ki jan m kab debwouye m ak tout bagay sa yo?


Tou dabò, fò w pran swen tèt ou

Lè ou gen yon timoun ki gen yon andikap, se yon bagay ki rèd. Gen moman kote ou se se tout yon plezi. Men gen lòt moman kote ou santi kè w fè w mal anpil. Se yon bagay ki fasil pou w kite sitiyasyon an depase w.

Men ou ka rive fè yon diferans nan lavi pitit ou, lè ou travay avè l ansanm ak terapet li, doktè li oubyen pwofesè li. Anvan ou okipe w de nenpòt ki lòt moun, pran swen tèt ou anvan. Lè ou pran swen tèt ou, sa pa vle di ou egoyis - men pito se yon bagay ki nesesè. Ou pa kab ede pitit ou a si ou fè twòp simenaj epi ou kite estrès ap touye w

Ou dwe konprann fòk ou pran swen pwòp bezwen pa ou yo. Pwochèn fwa zanmi w oswa fanmi w mande w : " Ki sa m ka fè pou m ede ? " kite yo rete ak timoun nan oswa kite yo bay yon koutmen, yon fason pou ou ka jwenn yon ti tan pou tèt ou. Men kèk bagay pi ba a ou kab fè, pou w kab " reprann ou ":
 • Fè yon bagay ki ka fè kè w kontan: se kapab yon ti soti avèk yon moun ou renmen oswa yon zanmi, oubyen ou pran yon douch byen long oswa yon pwojè kote w ap envante nenpòt sa w vle


 • Egzèsis se bagay ki enpòtan pou sèvo w, kò w ak lespri w: Eseye fè kèk pwomnad ki long, leve altè, kouri bisiklèt oswa suiv yon kou ayewobik. Depi w wè ou kab amize w nan aktivite sa yo.


 • Pale ak lòt paran ki gen pitit ki gen andikap tou: (Parent to Parent of Miami se yon bon kote pou w kòmanse. Yo kab ede w ak kèk konsèy pratik, yo kab yon rekonfò pou ou tou.)


 • Pa dezespere: Anpil paran rive jwenn rekonfò nan powèm sa a:"Welcome to Holland" (Byenveni nan peyi Lawolann).Klike la a pou kab li Welcome to Holland.

return to table of contents

Ki lòt fason ki genyen pou yo dekri paralezi serebral?


Genyen twa gwo fòm paralezi serebral. Gen sèten timoun ki ka trape plis pase yon sèl nan fòm sa yo. Ou gen dwa tande omwen youn nan tèm sa yo ki pi ba a, swa nan bouch doktè ou, swa nan bouch lòt moun:

Spastic CP (PS ki bay kranp): Se yon fòm paralezi serebral ki rann mouvman yo difisil akòz misk yo ki vin rèd. Lè toude janm yo atake, sa kab di anpil pou timoun nan mache paske misk ki nan anch yo ak nan janm yo vin sere epi sa lakòz janm yo vin vire sou anndan epi yo fè jenou yo kwaze.

Kèk fwa, se konn yon sèl bò ki gen pwoblèm nan. An jeneral, bra yo plis konn gen pwoblèm sa a pase janm yo. Fòm paralezi serebral ki pi rèd la ap atake bra moun nan, janm li ak lestomak li, nan nivo pwatrin nan. Timoun ki gen mòd paralezi serebral sa a pi fasil vin gen lòt pwoblèm tou nan pati sèvo l ki kontwole kapasite pou l panse, pou l reflechi (entèlijans li vin fèb).

Athetoid oswa Dyskinetic CP: Timoun ki gen fòm paralezi serebral sa a, anpil fwa yo konn rive gen chanjman toudenkou ki fèt nan travay misk yo. Yo gen dwa pran tranble, kò yo ap souke oswa misk yo vin rèd, sa yo pa menm kapab estope chanjman sa yo. Anpil fwa, timoun sa yo konn gen pwoblèm pou yo chita oswa mache, paske yo pa kab kontwole kò yo. Lè fini tou, yo kapab gen lòt pwoblèm tankou souse yon bagay, vale, pale si yo pa rive kontwole ti misk ki pi piti nan vizaj yo ak nan lang yo.

Ataxic CP (PS ataksik): Fòm PS sa a lakòz pwoblèm ekilib ak kòdinasyon. Timoun ki gen PS ataksik kapab parèt maladwa epi yo gen dwa mache ak pye yo gaye gaye, tankou timoun k ap "vasiye". Yo gen dwa gen pwoblèm avèk "ti misk pitit" yo (tankou misk ki nan vizaj yo, nan lang yo oswa nan dwèt yo). Sa kab lakòz timoun nan gen difikilte pou l manje, pou l mare lasèt soulye l, pou l met rad sou li oswa pou l ekri.

March of Dimes, 2005


Mo ki pi ba yo, se lòt tèm ki kapab dekri paralezi serebral:
 • Dipleji: Sa vle di se sèlman misk nan janm yo ki difisil pou kontwole.


 • Emipleji: Sa vle di yon bò nan kò a (tankou men dwat ak janm dwat) gen pwoblèm.


 • Kwadripleji: Sa vle di timoun nan pa ka kontwole ni de bra l ni de janm li. Sa vle di tou timoun nan gen pwoblèm pou l kontwole misk ki nan vizaj li ak pwatrin li.
Nichcy 2005

return to table of contents

Èske gen anpil timoun ki gen paralezi serebral?


Sou chak 1000 timoun, gen apeprè 3 ki gen paralezi serebral. Sa vle di yon ti kras pi plis pase timoun ki fè maladi sik. Nan peyi Etazini, gen apeprè 500 000 timoun ak granmoun ki gen paralezi serebral. Paralezi serebral atake ni gason ni fi, san okenn diferans. An jeneral, timoun ka rive nan laj 2 a 3 an anvan pou yon doktè kapab di si li gen paralezi serebral.

March of Dimes, 2005return to table of contents

Ki sa sa reprezante pa rapò ak entelijans oswa kapasite pou aprann?


Dapre definisyon, lè yon timoun ki gen paralezi serebral, sa pa ban nou okenn enfòmasyon sou kapasite timoun sa a pou l apran oswa pou l rezone (entelijans). Men kapab gen yon diferans nan kantite bagay yo kapab aprann ak konbyen tan yo pran pou yo aprann bagay sa yo. Pitit ou a kapab bezwen sipò espesyal ak plis tan pou l aprann yon bagay.

Gen pafwa, yon timoun ki gen yon paralezi serebral ki grav kapab gen yon entelijans ki pi fèb, akoz gen domaj nan pati nan sèvo l ki kontwole kapasite pou l panse, pou l rezone. Yon evalyasyon (tès) byen apwofondi, yon sikològ ki kalifye fè, ap kapab di w si paralezi serebral la aji sou kapasite pitit ou pou l aprann. Evalyasyon an pa gen oken doulè ladan e se yon bagay ki fèt byen vit, an jeneral. Ou kab fè yo teste pitit ou a divès kote.
return to table of contents

Èske gen yon tretman pou paralezi serebral?


Sonje paralezi serebral la se domaj nan sèvo yon moun ki lakoz li. Domaj nan sèvo se pa bagay ki ka vin tounen nòmal. Men gen anpil entèvansyon (mòd terapi, operasyon oswa medikaman) ki kab ede pitit ou a grandi, ki ka ede l devlope anpil gwo kapasite. Men kèk entèvansyon ki posib:
 • Terapi fizik ki ede timoun nan ak ladrès pou mouvman nan kò l ki sèvi ak gwo misk yo. Yo itilize aktivite sa yo pou mouvman tankou chita ak mache. Terapi kapab ede misk pitit ou a vin pi fèm epi li anpeche misk yo vin ratresi. Kòmanse terapi a pi vit posib.

  Terapet fizik la ta dwe fè yon evalyasyon (tès) pou pitit ou a. Terapet fizik la kapab montre w tou ki egzèsis ou ta dwe fè ak pitit la, lakay ou. Terapet la gen dwa sijere ou sèvi ak aparèy espesyal pou ede moun pou kab fasilite timoun nan fè mouvman yo.

 • Terapi pou aktivite ak okipasyon ki ede timoun ki gen pwoblèm jwenti ak pwoblèm misk aprann ki jan pou yo fè ak aktivite lavi toulejou yo - tankou manje, abiye, benyen.

  Yon terapet pou aktivite ak okipasyon ede pitit ou a fè egzèsis ak ti misk pitit ki nan kò l epi li fè timoun nan jwenn aparèy espesyal pou ede moun tankou atach, atèl oswa moul.

 • Terapi masaj kapab ede tou ak aktivite toulejou yo, nan diminye kranp ak fason misk yo rèd yo.

 • Teknoloji espesyal pou ede moun oswa aparèy espesyal pou ede moun se kapab nenpòt ki tip aparèy oubyen zouti ki ede yon moun ki gen yon andikap oswa yon bezwen espesyal. Anpil aparèy kapab ede pitit ou a fè sa lòt timoun kab fè. Men kèk egzanp:
  • Òdinatè ki gen ekran ou annik touche oswa tablo ki gen lèt alfabè ladan yo, pou ede timoun nan kominike.
  • Yon kiyè ki gen manch laj pou ede timoun nan manje.
  • Yon atèl pou janm timoun nan oubyen yon twotinèt pou ede timoun nan mache.


Yon espesyalis teknoloji espesyal pou ede moun kapab ede ou chwazi aparèy oswa zouti ki nesesè.
 • Terapi lapawòl kapab nesesè si pitit ou a gen pwoblèm pou l pale, pou l kominike oswa pou l vale yon bagay. Yon terapet lapawòl ak langaj, ki lisansye, yo konn rele yo pafwa patolojis, ap evalye pitit ou a pou l kab ede l ak pwoblèm langaj li a.


 • gen dwa posib, si gen sèten misk yo bezwen lonje.


 • Medikaman timoun nan kapab pran swa kòm remèd pou l bwè swa kòm piki, pou diminye pwoblèm kranp (misk ki rèd yo) oswa mouvman misk la ap fè ki enkontwolab. Ou kab chita ak doktè pitit ou a pou diskite sou posibilite ki genyen pou yon tretman.


Gen kèk timoun ki gen paralezi serebral la ki vin sou yo tankou kriz. Kriz la se kapab yon pwoblèm pa ka kontwole mouvman bra yo ak janm yo, se kapab tou yon endispozisyon oswa yon senp "depresyon", kote timoun nan pa fikse anyen oswa l ap gade san l p ap suiv anyen. An jeneral, doktè w la kapab ede n evite kriz yo ak medikaman.

Adapted from March of Dimes, 2005

return to table of contents

Ki pwofesyonèl pitit mwen an ta kab bezwen pou konsilte li?


Pitit ou a gen dwa bezwen diferan espesyalis swen lasante konsilte li. Tankou :

Pedyat: Yon doktè ki espesyalize nan tretman pou timoun.

Pedyat terapet fizik: Yon pwofesyonèl ki fòme pou ede timoun rann misk kò yo pi fèm epi rann jwenti bra yo, janm yo ak pwatrin yo pi soup.

Pedyat terapet pou aktivite okipasyon: Yon pwofesyonèl ki fòme pou ede timoun ak kondisyon jwenti li ak misk li epi pou ede nan dekouvri ki pwoblèm jwenti sa yo ak misk sa yo kapab koze nan aktivite toulejou timoun nan, tankou abiye, manje. Lè fini tou, terapet la kapab ni prepare ni sijere kèk aparèy espesyal pou ede moun pou amelyore kote yo gen pwoblèm yo.

Pedyat terapet pou lapawòl ak langaj: Yon pwofesyonèl ki ni evalye ni trete twoub kominikasyon ki genyen (pwoblèm pale) ak pwoblèm pou vale yon bagay. Pafwa yo konn rele yon patolojis pou lapawòl ak langaj terapet pou lapawòl oswa patolojis pou lapawòl.

Pedyat odyològ: Yon pwofesyonèl ki fòme pou evalye pwoblèm tande di ak lòt twoub ki an rapò ak pwoblèm sa a, ansanm ak twoub ekilib (anndan zòrèy) ak yon bagay ki rele akoufèn (lè zòrèy yon moun ap boudonnen). Odyolojis la kapab ede tou nan rezoud pwoblèm tande di a.

Pedyat sikològ: Yon pwofesyonèl ki va teste kapasite pitit ou pou l aprann oswa pou l reflechi. Yon evalyasyon (tès) byen apwofondi, yon sikològ ki kalifye fè, ap kapab di w si paralezi serebral la aji sou kapasite pitit ou pou l aprann. Evalyasyon an pa gen oken doulè ladan e se yon bagay ki fèt byen vit, an jeneral.

Ajan sosyal, konseye: Yon pwofesyonèl ki bay konsèy, ki sèvi kòm sipò sou plan emosyonèl pou timoun nan ak fanmi an, epi ki kapab fè kòdinasyon sèvis yo tou.

Kòdonatè pou swen yo: Yon moun ki reskonsab pou òganize tout detay atravè tout ajans yo epi ki kab sèvi tou kòm kontak pou ede w ak tout fanmi w jwenn sèvis ak èd nou bezwen.

Edikatè espesyal pou kòmanse bonè ak timoun/pwofesè pou edikasyon espesyal: Yon pwofesè ki fòme pou travay ak pitit ou a, kote l ap veye sou devlopman timoun nan, epi l ap travay avè w pou ou kab aprann teknik ki va yon avantaj pou pitit ou.

Espesyalis teknoloji espesyal pou ede moun: Se yon moun ki travay ak chak moun ki gen andikap pou l ka fè yo jwenn yon solisyon ki chita sou teknoloji espesyal pou ede moun. Teknoloji espesyal pou ede moun oswa aparèy espesyal pou ede moun ede yon moun ki gen andikap, nan aktivite lavi toulejou li, tankou manje, pale, deplase, travay, jwe. Yon espesyalis teknoloji espesyal pou ede moun konnen diferan chwa ki genyen pou ede pitit ou viv lavi l nan tout mezi posib. Gen sèten sèvis ak aparèy espesyal pou ede moun asirans Mediked peye pou yo.

Pedyat newològ: Yon doktè ki espesyalize nan tretman kondisyon sistèm nève timoun ak sèvo timoun, tankou kriz. Timoun ki gen paralezi serebral konn gen kriz pafwa, yo ka rive kontwole ak medikaman.

Pedyat chirijyen òtopedik: Yon doktè ki espesyalize nan tretman kondisyon zo, misk ak jwenti timoun. Kèk fwa, se yon operasyon ki nesesè pou timoun misk yo vin retresi.

Pedyat otorinolarengològ: Yon doktè ki espesyalize nan tretman kondisyon zòrèy, nen ak gòj lakay timoun.


return to table of contents

Nan ki sit entènèt mwen ka aprann plis bagay sou paralezi serebral?


Bandaids and Blackboard http://www.lehman.cuny.edu/faculty/jfleitas/bandaides/sitemap.html Yon gran sit pou timoun, jenn moun ak paran timoun ki gen pwoblèm medikal.

Early Steps http://www.cms-kids.com/EarlyStepsHome.htm Pwogram rechèch nan Florida sou entèvansyon depi nan bonè... paj wèb sa a bay paran lis anpil resous yo bezwen nan domèn sa a.

KeepKidsHealthy.Com http://www.keepkidshealthy.com/welcome/conditions/cerebralpalsy.html Yon gran sit entènèt ki rekòmande kèk liv epi ki bay enfòmasyon de baz

March of Dimes http://www.marchofdimes.com/pnhec/4439_1208.asp bay referans rapid rapid ak fich enfòmasyon.

NICHCY http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs2txt.htm Fich enfòmasyon sou paralezi serebral.

NIH MedlinePlus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/cerebralpalsy.html Yon sous lyen detaye, se yon sèvis Bibliyotèk nasyonal medsin ak Enstiti nasyonal lasante nan peyi Etazini.

United Cerebral Palsy http://www.ucp.org Al sou sit sa a pou jwenn referans rapid rapid ak fich enfòmasyon sou kondisyon, sou rechèch ak sou entèvansyon, men tou sou pwogram lokal yo.

United Cerebral Palsy of South Florida http://www.ucp.org/ucp_local.cfm/56 Yon bon plas pou w jwenn resous lokal.

Teachnology: The Web Portal for Educators http://www.teach-nology.com/teachers/special_ed/disabilities/cp/ Sit entènèt sa a fè w jwenn lyen pou anpil lòt resous ki bon anpil anpil pou pwofesè, sou paralezi serebral.

Touch Research Institute, Department of Pediatrics at the University of Miami http://www.miami.edu/touch-research/ Enstiti sa yo espesyalize yo nan etidye rezilta terapi touche a genyen epi yo fè rechèch sou rezilta terapi masaj la.


return to table of contents

Ki liv espesyal ki genyen mwen ka li ansanm ak pitit mwen an?


Liv pou timoun


Stuck in Neutral , Terry Trueman (2001). Liv sa a rakonte istwa Shawn McDaniel, yon ti gason 14 an ki gen paralezi serebral - se kòm si se li k ap pale nan istwa a. (pou timoun laj 11 a 15 an)Liv pou paran


Children with Cerebral Palsy: A Parents' Guide (Second Edition) Elaine Geralis edite (1998). Yon edisyon klasik yo revize epi yo mete a jou. Li bay paran yon bon kantite enfòmasyon konplè ak konsèy sou paralezi serebral ak konsekans li sou devlopman ak edikasyon timoun.

Family Guide to Assistive Technology, Katharin A. Kelker, Roger Holt ak John Sullivan (2000). Gid sa a fèt nan lide pou ede paran aprann plis bagay sou teknoloji espesyal pou ede moun epi ki jan metòd sa a kapab ede pitit yo. Paran gen pi bon chans pou yo rezoud bezwen pitit yo si yo konsène nan planifikasyon chwa pou teknoloji espesyal pou ede pitit yo.

Cerebral Palsy: A Complete Guide for Caregiving , Freeman Miller ak Stephen J. Bachrach (1998). Moun ki ekri liv sa a, se yon ekip espè ki asosye nan pwogram paralezi serebral ki nan enstiti ki rele Alfred I. duPont Institute, nan Wilmington, Del. Men chapit ki ladan: Ki sa paralezi serebral la ye?; Yon rega jeneral sou devlopman timoun; Pwoblèm medikal ki an rapò ak paralezi serebral; Devlopman entelektyèl, devlopman sikolojik ak devlopman sosyal; Emipleji; Dipleji; Kwadripleji; Granmoun ki gen paralezi serebral; Ki jan sistèm Swen Sante a mache; Peye swen pou timoun ki gen paralezi serebral; Dirije sistèm edikasyon an epi sèvi kòm defansè pitit ou: itilize sistèm legal la.

Videyo
My Left Foot se istwa yon Ilandè ki kòm yon lejann ki rele Christy Brown (Daniel Day-Lewis) ki te rive aprann sèvi ak pati li kab kontwole nan kò l - pye goch li - malgre li te gen paralezi serebral, pou l te devni yon atis e yon ekriven konplè. Fim sa a te resevwa yon prim "Academy Awards" an 1989 pou meyè Aktè (Daniel Day-Lewis) ak meyè dezyèm Aktris (Brenda Fricker) epi li te genyen nominasyon Oscar pou meyè Foto, meyè Direktè ak meyè adaptasyon sou ekran.

Gaby: A True Story. Istwa sa a chita sou lavi toutbon yon ekriven ki te rele Gaby Brimmer (Rachel Levin). Li te fèt ak yon paralezi serebral e l pa t kapab fè mouvman ak anyen nan kò l sof ak pye goch li. Malgre sa, li rive fini lekòl segondè, l al nan inivèsite nan Mexico City, epi l te devni yon ekriven byen koni.


return to table of contents

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.