Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Ajans ki la pou ede moun ki gen andikap / Pwogram ki pa mande pou moun gen Mediked Teknoloji ki la pou ede Kouman l�t moun montre yo gen resp� Kouman pou moun s�vi ak langaj ki montre yo gen resp�

 

 

Ki sa maladi zo nan timoun yo rele atrit la ye?


Yo sèvi ak mo atrit la pou plis pase 100 fason yon moun ka gen pwoblèm nan jwenti ak nan vyann ki antoure jwenti yo. Jwenti yo se sa k fè pye yo ak men yo kole ansanm, oubyen ki fè kò a rete ansanm nan tankou zepòl, jenou, ranch ak ren. Vyann ki antoure jwenti yo gen mis ak tandon. Kèk fòm atrit ka aji sou kèk pati nan kò a. Anpil aji sou po, sou je ak sou lòt pati ki anndan kò timoun nan. Anpil ka atrit nan timoun pa grav.


return to table of contents

Ki sa ki ka fè w konnen se maladi zo yon timoun genyen?


Chak fòm atrit parèt fason pa yo men yo tout gen sentòm sa yo:
 • Jwenti a anfle, timoun nan gen doulè, kote a rèd, li pa ka fè mounvman.
 • Anpil fwa maladi a aji sou jenou yo ak sou jwenti men yo ak pye yo.
 • Anpil fwa sa pi mal nan maten.
 • Sentòm yo vin serye epi yo pase pou yon ti tan.
 • Pwoblèm nan kwonik (repete tout tan), yon timoun k a genyen l tout tan l ap viv.
Kèk fwa, yon timoun ki gen maladi zo ka gen kèk sentòm moun pa ka wè deyò. Sa a difisil anpil paske fanmi timoun nan, zanmi, oubyen moun k ap travay lekòl li yo ka vle viv ak timoun tankou li pa t gen anyen. Kèk fwa si ka a yon ti jan grav timoun nan ta dwe mete limit sou aktivite l yo tankou kouri, choute boul, oubyen fè jimnastik. Ou ka oblije fè lòt moun konnen timoun nan pa byen, l ap soufri tout bon vre.

Yon gwo pwoblèm maladi sa a ka bay se lè je timoun nan vin anfle anpil jouk li ka pa wè byen menm.

Fletcher-Janzen & Reynolds, 2003return to table of contents

Ki sa m ka fè pou m ede pitit mwen an?


Li ou ap li sou maladi atrit la se gen tan yon premye pa enpòtan ou fè. Ou ta dwe pale ak paran ki gen timoun ki soufri ak maladi sa a tou. Yo gentan pase nan sa w ap pase ya. Sa fè yo ka ede ou. Ou ka jwenn èd nan men gwoup ki la pou sipòte paran timoun ki fè atrit, oubyen nan men gwoup k ap travay nan benefis paran tankou: http://www.baptisthealth.net/bhs/en/calendar/sgroups/0,2476,3150_32008,00.html

Gen lòt bagay ou ka fè pou w ede pitit ou a. Moun ki fouye keksyon an fon montre nou moun ki pran pi bonè ak maladi a gen pi bon rezilta pou timoun yo ak pou fanmi yo.

Anba a gen kèk bagay ou ka fè pou w ede pitit ou. Sonje ou pa poukont ou.

"Kòmanse"
Bagay mwen kapab fè pou mwen ede pitit mwen ki gen maladi atrit


IN THE STATE OF FLORIDA:
 Nan eta Florid: Kontakte sèvis medikal timoun/ Children's Medical Services (CMS) pou w jwenn swen medikal pou pitit ou a: Travay ak moun ki ap okipe pitit mwen: Moun k ap okipe pitit ou yo se kab pedyat la, yon pwofesè, yon direktè lekòl, yon travayè sosyal, oubyen nenpòt lòt pwofesyonèl. Sonje ou konnen plis bagay sou pitit ou a pase nenpòt lòt moun e se ou menm ki gen plis enfliyans sou lavi pitit ou a. Men kèk fason ou ka pale ak moun ki ap ba ou sèvis yo:
 • Mete w alèz pou w poze keksyon epi pou w di sa w panse. Ou dwe dirèk nan sa w konnen sou timoun nan, nan sa li bezwen ak nan sa ou vle pou pitit ou a. Ou dwe klè (ou dwe di) tout sa w ap tann (yo fè pou pitit ou a), di tout sa ki ka fè w pè ak tout sa w pa konprann.


 • Si w kwè timoun ou an bezwen yon bagay espesyal (tankou evalye jan l pale oubyen fasilite espesyal) ou dwe kontinye mande jouk ou jwenn sa w bezwen an, oubyen jouk yo fè w wè sa w mande a pa nesesè vre.


 • Pitit ou a ka bezwen Seksyon 504 plan edikasyon an pou w fè sèten pitit ou a rive jwenn swen ak edikasyon li bezwen. Seksyon 504 fè pati Ak pou moun k ap retabli 1973 la. Lwa federal sa a pèmèt timoun ki malad anpil pou yo jwenn sèvis espesyal nan lekòl yo. Ou ka ale nan sit entènèt sa a pou w jwenn plis enfòmasyon: http://www.hhs.gov/ocr/504.html
 Chache plis enfòmasyon: ale nan plis sit entènèt. Li yon liv. Gade yon videyo sou maladi zo kay timoun. Gade l ak pitit ou a ansanm ak fanmi w. Pale ak lòt paran ki gen timoun ki soufri ak maladi nan zo.

 Ankouraje pitit mwen an fè bon egzèsis pou l rete anfòm: Espò ak aktivite plezi enpòtan anpil pou yon timoun ki soufri ak maladi nan zo. Sa ede yo gen plis konfyans nan sa yo ka fè ak kò yo. Ankouraje pitit ou fè ti egzèsis ki fè jwenti manm kò l travay. Egzèsis sa yo pa oblije gwo egzèsis ki pou mete twòp presyon sou kò timoun nan. Mande doktè pitit ou konsèy

Leson naje oubyen lòt aktivite nan dlo se bon jan egzanp aktivite pitit ou ka fè pou l fè jwenti manm kò l travay. Aktivite nan dlo ede pitit ou fè mouvman ak men l ak pye l san sa pa mete presyon sou jwenti yo. Aktivite nan dlo, espesyalman nan dlo tyèd, se bon aktivite pou timoun ki soufri ak maladi nan zo. Sa ap ede timoun nan rete anfòm si maladi nan zo a anpeche l fè yon seri lòt egzèsis.

Dial 211 to find recreation areas and programs


 Chache kote m ka jwenn bon jan masaj ki ka ede pitit mwen an geri: masaj sa yo rele masaj terapetik yo ka ede soulaje lapenn pitit ou a nan ede diminye tansyon sou manm yo. Masaj terapetik yo ka ede ogmante kote ki ka fè mouvman yo. Kalite masaj sa a pa menm ak masaj pou lache kò a. Terapetik vle di li bon pou yon pwoblèm maladi alòske masaj pou lache kò a bon pou l fè moun nan santi l byen, pou l kalme li. Chache yon moun ki konn fè masaj terapetik sa yo e ki abitye ak moun ki gen maladi nan zo. Mande doktè w la pou l ta di w kote ki moun pou w ta ale.

 Mande moun ki nan pwogram pou timoun yo oubyen moun lekòl pitit mwen an kote m ka jwenn terapi espesyal, tankou terapi fizik ak lòt kalite: doktè w la ka di w si pitit ou a bezwen èd yon espesyalis nan terapi tankou terapi fizik oubyen lòt kalite terapi. Anpil fwa yon timoun lekòl ka jwenn diferan terapi sa yo nan sistèm lekòl li a menm si sa ap ede l travay pi byen lekòl.

 Ankouraje pitit mwen an ale nan kan oubyen nan pwogram rekreyasyon espesyal yo fè pou timoun ki soufri ak maladi nan zo: Kan ak pwogram rekreyasyon pou timoun ak maladi nan zo ka yon bon jan esperyans. Moun ki ap travay ak timoun yo konnen sa y ap fè a e yo abitye ak nenpòt pwoblèm oubyen bezwen pitit ou a ka genyen. Sa ap ede pitit ou rankontre lòt timoun ki gen menm pwoblèm ak li. Timoun yo ka pataje ki jan yo ka viv ak maladi a san yo pa nan lapenn, san danje lè yo reyalize se pa yo sèlman ki gen maladi zo depi nan timoun.

 Pran tan w pou tande pitit ou, pran pasyans avè l: Ankouraje pitit ou pou l di w sa l santi. Pran tan w pou w byen tande lè l ap pale avè w. Konnen sa l santi yo reyèl. Pitit ou ka dezagreyab kèk fwa menm lè jwenti yo pa tou wouj oubyen yo pa anfle. Timoun nan p ap santi l nòmal akoz doulè l yo ak byen l pa byen an. Konprann li, pran pasyans avè l.

 Pale ak pwofesè pitit mwen an: Montre pwofesè pitit ou kèk bagay sou maladi atrit la. Ede pwofesè a konprann ki jan li ka ede pitit ou a. Pale avè l souvan pou l kenbe w okouran jan pitit ou ap boule lekòl. Travay ansanm ak pwofesè a pou ede pitit ou reyisi.

  Mande pwofesè pitit mwen an pou l fè bagay sa yo si sa nesesè:
 • Fè pitit ou a jwenn yon kote pou l chita alèz poutèt bezwen l yo, bay timoun nan tan pou l repoze l lè li bezwen sa.
 • Gade ki jan timoun nan suiv nan klas la pou l wè lè timoun nan ap soufri ak lè l fatige
 • Kite timoun nan al nan pèmisyon e chanje orè pitit mwen an si sa nesesè
 • Diminye sou kantite sa l gen pou l ekri
 Fè timoun ou an wè yon konseye nan lekòl li a oubyen yon granmoun li fè konfyans e li ka pale avè l regilyè: Anpil fwa, timoun ki gen maladi kwonik konn gen pwoblèm emosyonèl tou. Pwoblèm emosyonèl sa yo konn tounen pwoblèm konpòtman. Anpil fwa, sa kòmanse lè timoun nan fache paske li pa menm jan ak tout lòt moun. Timoun pa renmen santi yo diferan de lòt moun. Lè timoun nan jwenn yon granmoun li ka pale avè l, sa pèmèt li aprann ki jan pou l degaje l ak pwoblèm li yo anvan yo kòmanse afekte konpòtman li, rapò l ak lòt timoun ak travay lekòl li.


return to table of contents

Ki lòt fason ou ka esplike sa maladi atrit la ye?


Gen plizyè kalite atrit jivenil. Ou ka tande doktè w sèvi ak youn nan mo sa yo ki anba a. Men kèk kalite atrit timoun genyen leplisouvan:
 • Atrit Reyaktiv Egi. Yon timoun ki gen yon enfeksyon ka gen ka gen yon atrit reyaktiv egi apre enfeksyon an pase. Anpil fwa, atrit la disparèt sou kèk semenn oubyen sou kèk mwa.

 • Poliatrit Jivenil. Se kalite atrit sa a ou wè leplisouvan kay timoun. Li konn rete mwa oubyen ane sou timoun nan. Premye siy yo ka se bwete timoun nan ap bwete, li ka gen men anfle, dwèt ak jenou anfle. Jwenti yo ka anfle epi yo rete gwo. Kou a ka rèd. Ren ak lòt kote nan kò a ka rèd tou.
Kò grate ka vini ale. Po a vin wouj, li fè douk, li grate. Gratèl la ka parèt yon kote epi l al parèt yon lòt kote. Timoun nan ka gen gwo lafyèv souvan tou. Sa rive lannuit leplisouvan e apre sa l annik pase.

Twa gwo kalite poliatrit rimatoyid jivenil:
  • Poliatrit rimatoyid jivenil posyatikilè. Se atrit sa a ki pi komen kay timoun. Li fè timoun mal nan jwenti, nan jenou ak nan je pye. Li ka fè je yo anfle. irite. Timoun ki gen mòd maladi sa a oblije al fè konsiltasyon je souvan.

  • Poliatrit rimatoyid jivenil sistemik aji sou tout kò a. Mòd maladi sa a, plis pase lòt yo, ka fè timoun nan santi l fatige prèske tout tan. Timoun ki gen kalite atrit sa a pa gen anpil enèji. Sa ka kòmanse ak yon gwo fyèv, ak gratèl, jwenti anfle ak doulè.

  • Poliatrit rimatoyid jivenil poliatikilè ka aji sou diferan jwenti e li parèt pi souvan kay tifi. Fòm maladi sa a pa bay lafyèv, li pa fè timoun nan fatige anpil oubyen koupe apeti l men l ap ba l pwoblèm tankou jwenti anfle, doulè, pa ka fè mouvman ak tout kò a (pa ka fè mouvman ak jwenti yo nòmalman) tilafyèv yenyen (yon tikras wo men pa twò wo).


 • Spondiloatwopati jivenil aji sou timoun tout laj men sitou sou tigason. Gwoup maladi sa yo aji sou zo do a ak tandon yo. Tandon yo se tisi di ki konekte zo yo ak kò a. Men kèk bagay ou jwenn souvan nan mòd maladi sa a:
  • Pwoblèm ak rèl do a, espesyalman jwenti sakroyilyak yo
  • Li plis aji sou yon jwenti ki nan yon bò nan kò a
  • Li plis aji sou gwo jwenti yo (tankou jenou yo, ranch yo ; li pa tèlman aji sou zòtèy yo oubyen dwèt yo).
  • Ka fè zye yo anfle.
  • Li aji sou zòn kote ligaman yo antre nan zo yo
  • Pi fasil jwenn maladi sa a nan moun ki eritye yon sèten jèn (nan men manman yo oubyen papa yo).


Medicine.Net.com: Juvenile Arthritis, 2005; Kids Health for Parents: Juvenile Rheumatoid Arthritis, 2005 & Arthritis Foundation, 2005

return to table of contents

Èske gen anpil timoun ki gen atrit?


Gen apeprè 300,000 timoun o Zetazini ki soufri ak yon fòm atrit oubyen yon lòt. Atrit la ka rete sou timoun nan pou kèk semenn oubyen kèk mwa senpman. Kon sa tou li ka kwonik kote l ka dire mwa rive ane menm. Nan kèk ka ra, li ka rete sou moun nan pou tout lavi l. Fòm maladi sa ki parèt pi souvan se poliatrit rimatoyid jivenil. Gen apeprè 50, 000 timoun ki genyen l Ozetazini.

Kids Health for Parents: Juvenile Rheumatoid Arthritis, 2005return to table of contents

Ki efè atrit gen sou sante pitit mwen an?


Yo ka trete maladi a men pa poko gen gerizon pou li. Kèk timoun ka genyen l pou yon tan (pwoblèm yo kòmanse) epi yo ale (yo rete). Maladi a pa toujou pran timoun menm jan. Lè pwoblèm yo kòmanse, timoun nan pa bon menm. Lè sa a, li gen anpil sentòm. Apre sa, lè l ale pa gen ankenn siy maladi a e se kòm si l ale nèt.

Sa ki tap bon nèt se pou timoun nan ta jwenn swen nan men yon pedyat rimatològ ki kapab wè si timoun nan fè atrit epi ede l ak maladi a. Tretman an ka fèt ak medikaman, terapi fizik ak egzèsis. Pafwa, yo ka oblije ba l piki kòtikosteroyid. Tretman an la pou l:
 • Wete doulè a ak enflamasyon an (mis yo konn anfle).
 • Ralanti oubyen anpeche destriksyon jwenti yo. Jwenti yo se kote pye yo ak men yo pliye yo oubyen kote kò a kole kò ak koud yo, jenou yo, ponyèt yo oubyen ranch yo.
 • Ede timoun yo jwenn mwayen pou yo sèvi ak jwenti yo pou yo ka grandi, kouri, jwe, viv san doulè.

Arthritis Foundation, 2005 & Kids Health for Parents: Juvenile Rheumatoid Arthritis, 2005


return to table of contents

Ki efè atrit gen sou entèlijans ak pitit mwen an ak sa l ap aprann lekòl?


Maladi sa a pa afekte sèvo timoun nan men li ka aji sou konpòtman timoun nan ak sou rannman li bay lekòl li. Li ka difisil pou timoun nan fè kèk ti bagay senp tankou pote plato manje li, monte mach eskalye oubyen menm ale nan twalèt. Chita anpil pou yon bon tan ka agrave sentòm yo. Pwoblèm sa yo ka fè l difisil pou timoun nan suiv byen lekòl. Leplisouvan, timoun ak maladi sa a pa gen pwoblèm pou yo aprann.

Timoun sa yo ka gen pwoblèm emosyonèl oubyen yo ka fè depresyon espesyalman lè maladi a rete lontan sou yo. Anpil fwa timoun sa yo gen pwoblèm fè zanmi ak lòt timoun. Li enpòtan pou yo jwenn moun pou ba yo konsèy pou ede yo ak sa y ap travèse a, ak emosyon yo.

Arthritis Foundation, 2005return to table of contents

Ki pwofesyonèl pitit mwen ka bezwen wè?


Pitit ou a ka bezwen wè plizyè pwofesyonèl lasante tankou:

Pedyat: Se yon doktè espesyalis nan trete timoun. Mo pedyat la devan yon tit pwofesyonèl vle di moun sa a travay ak timoun.

Pedyat rimatològ: Yon doktè espesyalis nan trete timoun ki gen pwoblèm miskiloskeletik tankou atrit.

Chirijyen pedyat òtopedis: Yon doktè ki trete timoun ki gen pwoblèm nan zo, nan jwenti ak nan mis. Anpil fwa, yo trete pwoblèm atrit jivenil.

Podiat: Yon doktè ki trete maladi ki aji sou pye ak sou je pye .

Fizyoterapet: Yon pwofesyonèl lasante ki ede moun ki gen doulè. Li sèvi ak egzèsis, chalè fredi ak dlo pou li ede yo amelyore mouvman jwenti yo.

Ègoterapet: Yon pwofesyonèl lasante ki ede moun fè yon seri egzèsis ki vin pi di pou yo fè chak jou poutèt doulè oubyen paske yo gen difikilte pou yo deplase. Pwofesyonèl sa a ka rekòmande sèten aparèy oubyen kèk teknik pou pwoteje jwenti pou ede pasyan an ak aktivite toulejou yo.

Sikològ klinisyen pedyat: Yon pwofesyonèl ki ka ede pitit ou a ak pwoblèm emosyonèl li genyen akòz li malad pou yon bon bout tan.

Travayè Sosyal ak konseye: Yon pwofesyonèl ki bay timoun nan ak fanmi li sipò emosyonèl ak konsèy yo bezwen. Li ka ede yo jwenn sèten sèvis tou.

Kòdonatè swen: Yon moun ki reskonsab jere detay diferan sèvis yo. Li ka ede ou menm ak fanmi w jwenn sèvis ak asistans.

Espesyalis nan teknoloji asistans: Yon moun ki travay ak moun ki malad oubyen moun ki gen andikap. Li la pou l bay solisyon ki gen rapò ak teknoloji pou li ede rezoud pwoblèm yo. Teknoloji ki ka ede moun nan se tout aparèy ki ka ede moun nan nan aktivite l ap mennen toulejou tankou manje, pale, al kote l bezwen, al nan travay ak jwe. Pran plis enfòmasyon sou aparèy teknoloji ki la pou sèvi w. Medicaid ka peye pou sèten nan sèvis ak aparèy sa yo.


return to table of contents

Ki sit entènèt k ap ban m plis enfòmasyon sou atrit?


Arthritis Foundation: http://www.arthritis.org/ Sit entènèt sa a gen yon seksyon espesyal sou atrit jivenil. Li bay yon lis pwodui ki fasil pou moun sèvi ansanm ak yon paj keksyon-repons. http://www.arthritis.org/conditions/DiseaseCenter/typesofJA.asp

KidsHealth for Parents: Juvenile Rheumatoid Arthritis http://kidshealth.org/parent/medical/arthritis/jra.html Se yon doktè k ekri paj sa a. Li fè yon bon jan rale sou poliatrit rimatoyid jivenil. Sit sa a bay lòt resous ak atik sou sijè.

NIH's MedlinePLUS http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/asthmainchildren.html Yon bon sous pou w jwenn lòt sit entènèt. Se yon sèvis Bibliyotèk Nasyonal Medsin o Zetazini ak Enstiti Nasyonal Sante.

Medicine.net- http://www.medicinenet.com/asthma/focus.htm Medicine.net se yon konpayi piblikasyon medya sou entènèt ki okipe l de koze sante.

Bandaids and Blackboard: www.faculty.fairfield.edu/fleitas/contents.html Yon bon jan paj entènèt pou timoun, jenn moun ak paran timoun ki gen pwoblèm medikal.

PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi Yon sèvis Bibliyotèk Nasyonal Medsin ki gen plis pase 15 milyon dokiman medical ak rechèch medikal.


return to table of contents

Ki liv mwen ka li ak pitit mwen?


Kids Get Arthritis, Too Coloring Book Se Arthritis Foundation ki pibliye liv sa a. Liv istwa ak bèl koulè sa a suiv modèl pwogram Kan Divèsite. Se yon pwogram ki la pou l pitit ou konprann lòt timoun ki gen andikap epi pou l aprann yo asepte timoun sa yo. Pou timoun klas primè. Ou ka achte l sou entènèt la nan: http://www.arthritis.org/AFStore/singleproduct.asp?idproduct=3428&idcat=3&idsubcat=129

What special book can I give my child's teacher about juvenile arthritis?


When Your Student Has ArthritisSe Arthritis Foundation ki pibliye liv sa a. Liv sa a gen 28 paj. Li fèt pou pwofesè. Li bay enfòmasyon sou ki sa maladi a ye, yon lis aktivite timoun ka fè nan klas, dwa pou yon timoun jwenn edikasyon ak ki jan pwofesè yo ka ede. Ou ka achte l sou entènèt la nan: http://www.arthritis.org/AFStore/singleproduct.asp?idproduct=3371&idcat=8


return to table of contents

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.