Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Suivi ak entèvansyon
 

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Wi, pifò pwogram pou timoun nan laj sa, se nan kominote a yo ye, men yo pa nan lekòl leta Miami-Dade County yo. Tcheke kesyon nimewo sis la anwo a.

Twazan rive senkan - Kominote a gen opsyon ki pa chita nan kad lekòl leta yo. Head Start se yon opsyon ki bay sèvis gratis pou fanmi ki bay prèv revni yo nan nivo leta mande a. Gen lòt pwogram prive. Genyen se nan kad legliz nou jwenn yo. Se fanmi k ap peye frè pou pwogram sa yo. Fanmi an kab aplike pou yon sibvansyon pou pwogram sa a yo si yo elijib. Pou enfòmasyon, klike sou: www.familycentral.org or http://www.co.miami-dade.fl.us/dhs/services.htm

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun ki fèk rive 3 an - Pou pwogram ki entèvni bonè a (Early Intervention Programs -EIPs), reyinyon pou bati Plan pou bay fanmi an sèvis (Family Service Plan -FSP) fèt menm jou timoun nan ale nan klinik EIP a. Se pa ta yon move ide si fanmi an ta vini ak yon granmoun ki ka ba yo koudmen, nou ankouraje sa.

Timoun 3 an a 5 an - Wi, tout fanmi gen dwa mennen nenpòt granmoun yo panse ki ta ka ede yo nan rankont kote y ap diskite rezilta evaliyasyon an ak lè y ap prepare plan (IEP) pou edikasyon timoun nan. IEP a dekri ki plan ekip la fè pou edikasyon timoun nan. Y ap bay fanmi yo yon kopi plan evaliysayon an epi y ap ede ekri IEP a pou timoun nan ansanm ak rès ekip la.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Anvan yo bay nenpòt lòt moun oubyen nenpòt lòt ajans li evaliyasyon an, paran yo dwe bay pèmisyon yo pa ekri.

Timoun 3 an a 5 an - Kòm FDLRS fè pati lekòl leta Miami-Dade County yo, yo kapab pase enfòmasyon an bay lòt anplwaye nan lòt lekòl leta nan Miami-Dade si se yon lekòl leta ki pral pran ka timoun nan. Anvan yo bay nenpòt lòt moun oubyen nenpòt lòt ajans li evaliyasyon an, paran yo dwe bay pèmisyon yo pa ekri.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun yo dekouvri ki gen anpil reta nan devlopman yo oubyen ki andikape fèt pou yo ka kalifye.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Selon sa pitit ou a bezwen an, yo kab okipe li pou kont li oubyen nan ti gwoup timoun ki gen menm kalite reta ak li oubyen ki gen menm kalite andikap ak li; pitit ou a kab al nan yon sant ki gen pwogram pou timoun a plen tan oubyen a tan pasyèl, kote tout timoun yo gen menm reta oubyen gen menm andikap ak li. Yo kab mete l nan yon pwogram regilye pou timoun ki poko gen laj pou li al lekòl, kote lekòl sa a kab ba li sèvis li merite yo.

Twazan rive senkan- Si pitit ou a elijib pou sèvis sa yo li kapab al nan yon pwogram a plen tan oubyen a tan pasyèl nan youn nan lekòl leta nan Miami-Dade County yo. Gen klas yo fè toutespre pou timoun ki gen menm nesesite ak pitit ou a. Gen lòt klas nan lekòl leta yo epi nan kominote a, ki pran ni timoun ki pa gen reta ni sa ki pa gen reta. Tout klas yo gen pwogram ki la pou ede timoun endividyèlman.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Toudepan de sa timoun nan bezwen, li kab jwenn terapi (terapi jeneral, terapi fizik, terapi pou pale epi konprann lang). Sa a se bagay ki kapab fèt lakay ou oubyen nan yon ajans pou inèdtan. Oubyen li kab jwenn sèvis sa yo nan pwogram devlopman timoun ki fèt lakay oswa nan yon ajans pou inèdtan, oubyen nan yon sant pou gade timoun epi pou edike timoun kit se a plen tan oubyen se a tan pasyèl, tankou pwogram Head Start yo. W ap jwenn sèvis sa yo nan tout kominote a. Kòdonatè an chèf pou pwogram entèvansyon nan lavi timoun piti kapab ede yon fanmi jwenn sant ki ap bay sèvis ki bon pou yo a.

Timoun 3 an a 5 an- Si timoun nan elijib, y ap ba l opsyon pou li swa antre nan yon pwogram a tan pasyèl gratis oubyen antre nan yon pwogram a plen tan nan youn nan lekòl Miami-Dade County yo. Oswa yo kab refere li nan yon pwogram Head Start/Early Head Start. Fanmi an kab deside chwazi youn nan pwogram ki fèt nan kominote a pou edike timoun piti epi pou gade timoun nan laj sa yo. Yo kab fè aranjman yo yo menm pou yo jwenn terapi ak lòt sèvis espesyal nan pwogram sa yo apre travay oswa lè wikenn. Pwogram sa yo, se paran yo k ap peye tout frè. Ekip ki diskite ak fanmi an kesyon rezilta evaliyasyon an ak fanmi ap chache pwogram ki pi bon pou timoun nan..

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Plan pou ede fanmi an ( family support plan -FSP) ap gen ladan sa fanmi an deside, sa yo bezwen ak sa yo ta vle fè. Plan an ap dekri rezilta evaliyasyon an epi l ap idantifye ki sèvis timoun nan kalifye pou li. Depi ekip k ap fè evaliyasyon an fini ak evaliyasyon an, kowòdonatè prensipal la ak yon lòt manm nan ekip la pral rankontre ak fanmi an pou yo gade rezilta ekip ki fè evaliyasyon an bay la epi pou yo devlope yon plan pou sa yo ta renmen akonpli. Plan sa a ap baze sou sa ki enterese fanmi an, sou mwayen fanmi an genyen epi sou sa ekip la rekòmande. Apre sa y ap mete tout plan sa a nan yon lang paran an kapab konprann epi yo pral analize li ansanm ak fanmi an. Y ap ba yo kopi plan sa a. Yo ankouraje moun nan fanmi an pou bay reyaksyon yo parapò a enfòmasyon ki nan plan an ak jan yo konprann sa ki ekri nan plan an ak ki entansyon yo genyen pou yo chèche sèvis ki nesesè pou pitit yo. Fanmi an dwe toujou santi yo alèz pou gade sa ki te ekri nan plan timoun nan ak sa yo pral fè pou li, epi pou yo di si yo panse plan an ap fè sa yo te gen entansyon fè yo.

Timoun 3 an a 5 an - Se 4 a 6 semèn sa pran pou yo fini rapò evaliyasyon an. Lè rapò a fini yo voye l bay espesyalis depatman preskolè nan lekòl leta Miami-Dade County a, espesyalis sa ap rele fanmi an pou yo pran yon randevou, lè fanmi an gen tan pou sa. Nan rankont sa a, y ap gade rezilta evaliyasyon an epi y ap pran yon desizyon sou kouman yo pral bay timoun nan sèvis li merite. Si sa nesesè y ap ekri yon plan endividyèl pou anseye timoun nan (IEP). Fanmi an gen dwa mande pou yo ba li yon kopi evaliyasyon an nan rankont sa a oubyen yo gen dwa mande yon kopi anvan jou randevou a.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Ki moun ki pou peye frè yo depann de timoun nan epi de kèk lòt faktè. An jeneral, si paran yo pèmèt sa, yo sèvi ak asirans medikal fanmi an anvan. Lè sa nesesè se ak fon ki soti nan EIP (Part C) yo sèvi pou kouvri frè yo, men sa se yon opsyon yo itilize an dènye. Sèvis Early Head Start yo gratis.

Pou w konnen si w elijib pou w resevwa Mediked, telefone (305) 499-2000 oubyen tcheke sit entènèt Mediked la (klike la a : http://floridamedicaid.consultec-inc.com.

Timoun 3 an a 5 an - Sèvis pou timoun ki gen andikap gratis nan lekòl leta Miami-Dade yo epi nan pwogram Head Start/Early Head Start. Se fanmi an ki dwe peye pou sèvis yo bay nan kominote a ak sèvis yo bay nan ajans yo se fanmi an ki pou peye frè yo.

Fanmi an kab aplike pou sibvansyon pou ede l peye youn nan pwogram sa yo si li gen revni yo mande a. Pou enfòmasyon, klike sou www.familycentral.org or http://www.co.miami-dade.fl.us/dhs/services.htm oubyen telefone resous ak referans nan 305-908-7300 oubyen telefone Sant Devlopman Miami-Dade Child la nan 305-373-3521.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Pa gen okenn pwogram leta pou timoun ki nan preskolè yo dekouvri ki entèlijan anpil oubyen ki gen "don." Fanmi ki gen timoun sa yo dwe fè yon pase nan kote yo okipe timoun anvan yo antre lekòl nan zòn bò lakay yo pou yo ka jwenn yon pwogram preskolè ki ka travay ak pitit yo a. Pwogram sa yo la men se paran yo ki pou peye pou yo oubyen kapab genyen nan pwogram sa yo ki jwenn sibvansyon pou paran ki pa fè anpil lajan. Si nou ta bezwen plis enfòmasyon, kontakte biwo Resous pou devlopman timoun nan Miami-Dade (Resources and Referral at Miami-Dade Child Development) nan ( 305-373-3521 oubyen nan sit entènèt sa a - http://www.co.miami-dade.fl.us/dhs/services.htm) oubyen nan biwo Family Central (305-908-7300/ www.familycentral.org). Fanmi yo dwe vizite tout yon seri pwogram pou yo ka konnen ki sa ki pi bon pou pitit yo.

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Depi timoun nan soti nan vant rive nan laj twazan - Twa mwa avan twazyèm anivèsè pitit ou a, y ap fè yon reyinyon pou yon tranzisyon ak fanmi a pou yo diskite posiblite lòt pwogram. Jou timoun nan gen twazan an tout pwogram entèvansyon nan vi timoun piti (EIP) nan seksyon C a ap sispann. Sèvis nan seksyon B a lekòl leta Miami-Dade County bay yo ap kòmanse lè sa a, si yo detèmine timoun nan elijib pou sèvis sa yo nan lekòl. Kritè pou Seksyon C ( depi timoun nan sot nan vant) a pa menm ak kritè pou Seksyon B( twazan rive senkan) yo. EIP a ak M-DCPS travay kòt a kòt pou tranzisyon an kapab fèt fasil.

Twazan rive senkan-Lè timoun nan ap kite yon pwogram preskolè pou li antre nan jadendanfan nan sistèm lekòl leta a, Seksyon B a kontinye jiskaske li pa nesesè ankò oubyen pou jouk lè timoun nan rive laj venndezan..

Men kote enfòmasyon yo soti:

 • Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998
 • Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures
 • Special Programs and Procedures for Exceptional Students
 • FDLRS-South Internet: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
Ti jounal:
Si nou bezwen plis enfòmasyon epi kouman pou jwenn yon kopi ti jounal sa yo gratis, rele kote nou gen resous lokal yo ak kote ki fè referans yo nan nimewo telefòn sa a: 305-633-6481.
 • Pwogram preskolè pou timoun ki andikape (Angle - Panyòl)
 • Pwogram Head Start ak Pwogram Early Head Start (Angle sèlman)

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.