Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Depistaj ak evaliyasyon
 

Non, transpòtasyon sou kont fanmi an. Men si ou gen pwoblèm transpò, pale sa ak kòdonatè pwogram EIP pou timoun ki fèk fèt rive 3 an oubyen ak moun ou gen randevou nan FDLRS la pou timoun 3 an a 5 an. Y ap ede chèche resous ak sipò ou ka jwenn.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Yon fanmi gen dwa peye kòb li pou li fè yo evalye pitit li nan prive. Kou fanmi an fin fè evaliyasyon yo a, yo kapab pote rezilta evaliyasyon an bay ekip nan EIP a pandan y ap prepare Evaliyasyon pou plan ki pral ede fanmi an. Yo ka sèvi ak evaliyasyon sa pou yo bay yon bon lide sou ki moun timoun nan ye. Ekip sa a, k ap gen moun ki nan fanmi an ladan li, se yo k ap detèmine ki lòt kalite tès timoun nan ap bezwen.

Timoun 3 an a 5 an - Yon fanmi gen dwa peye kòb li pou li fè evalye pitit li nan prive. Si yon fanmi ta gen entansyon pou li fè sèvis Child Find ki nan FDLRS la ede l jwenn kote yo bay sèvis nan lekòl Leta nan Miami- Dade yo pou yon timoun ki gen reta oubyen ki andikape, premyèman fanmi an dwe asire yo nenpòt evaliyasyon yo fè nan prive valab dapre règleman pwogram Child Find nan FDLRS ki nan lekòl leta Miami-Dade County. Yo kapab voye rezilta yo nan FDLRS. Nan kèk ka, sa pap nesesè pou FDLRS fè plis lòt evaliyasyon.

back to top

Evaliyasyon an ka gen ladan li, yon evaliyasyon devlopman mantal, devlopman li nan jan l pale ak lang li pale, devlopman fizik li, jan li wè ak jan li tande. Y ap mande pou moun nan fanmi an oubyen moun ki okipe timoun nan pou yo ranpli kèk fòm pou bay enfòmasyon sou devlopman sosyal ak devlopman mantal timoun nan, si li gen kapasite pou li ede tèt li epi si li ka fè sa li bezwen tou le jou. Yo pral suiv timoun nan tou.

Evaliyasyon yo ap nan plizyè kategori. Ap gen plizyè pwofesyonèl ki ap suiv fanmi an ansanm ak pitit la; chak ap prezante enfòmasyon ki enpòtan. Ekip pwofesyonèl ki pral fè evaliyasyon an ap gen ladan li, doktè, terapis, patolojis pou lang ak jan moun pale, sikològ, espesyalis nan devlopman timoun, odyològ, travayè sosyal, ak yon espesyalis nan resous pou fanmi. Met sou sa, kòdonatè pou sèvis familyal la toujou la pou timoun ki fèk fèt rive 3 an. Moun ki nan fanmi an, yo se manm kle nan ekip evaliyasyon an.

Y ap prezante evaliyasyon yo nan lang matènèl timoun nan ak fanmi li depi sa posib. Valè èd yon timoun bezwen se sa k ap detèmine longè evaliyasyon an. Dabitid se yon bagay ki ka pran 2 a 3 èd tan pou timoun ki fèk fèt rive nan laj 3 an epi pou timoun ki gen 3 an a 5 an sa ka pran 3 a 5 è d tan. Gen de fwa yo konn mande fanmi an pou li retounen nan kote yo fè evaliyasyon an pou yo ka fè timoun nan pran kèk lòt tès.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Pou timoun ki fèk fèt jiska 3 an - Telefone pwogram EIP ou ta renmen ale ladan an, men nimewo sa ki nan zòn Nò a (EIP-North at 305-243-5600) men nimewo sa ki nan zòn Sid la ( EIP-South at 786-268-2611). Sa ka pran 20 minit pou yo pran enfòmasyon yo bezwen yo pa telefòn, nan tou 2 kote yo. Y ap voye yon lèt ba wou ansanm ak dat ak lè pou premye randevou w la pa lapòs nan 48 è apre ou fin telefone sant lan. Lèt la ap gen enfòmasyon sou premye vizit ou a ansanm ak non kòdonatè sèvis pou fanmi w lan.

Pou timoun 3 an rive 5 an - Rele nan FDLRS-South (305) 274-3501 epi mande pou pwogram Child Find. Sa ka pran 10 a 15 minit pou yo pran enfòmasyon ki nesesè pou yo kòmanse, pa telefòn. W ap resevwa kèk fòm pa lapòs pou w ranpli. Nan fòm nan y ap mande w pou voye enfòmasyon ki nesesè sou pitit ou a. Y ap mande w pou w pote nenpòt lòt enfòmasyon ou genyen sou pitit ou a tankou, ansyen dosye medikal li ak rezilta lòt evaliyasyon ou te deja fè pou li. Si pitit ou a nan yon jadendanfan, w ap bezwen pou pwofesè lekòl li ranpli yon lis sou jan li wè pitit ou a konpòte li. Ou fèt pou pote tout enfòmasyon sa yo ansanm ak aplikasyon ki refere timoun nan nan pwogram Child Find nan FDLRS anvan yo ba li yon randevou.

Si pitit ou a nan lekòl leta nan Miami-Dade moun ki anchaj nan lekòl la, a ba wou bon jan esplikasyon sou sa.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Ni ou menm ni pitit ou a nou dwe pran bon jan repo epi byen manje anvan nou ale nan evaliyasyon an.

Ale nan randevou a 10 a 15 minit anvan lè randevou a.

Ale ak kouchèt derechanj, si pitit nou bezwen sa, ak nenpòt lòt bagay pou asire nou pitit nou an konfòtab tankou ti bagay pou l pase nan bouch li ak bagay pou l bwè.

Fè plan pou yo okipe lòt timoun ki nan fanmi an, lòt kote.

Ale ak tout dokiman yo mande pou w pote.

Ale ak linèt li, aparèy pou ede l tande, medikaman li dwe pran, aparèy pou li kominike oubyen nenpòt lòt ekipman yo preskri timoun nan oubyen nenpòt ekipman li bezwen.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Fò gen omwen yon moun nan fanmi an oubyen yon moun ki responsab timoun nan ki pou la pandan evaliyasyon an pou yo ka bay enfòmasyon ki enpòtan sou timoun nan. Paran timoun nan oubyen moun ki responsab timoun nan, ka vin ak nenpòt lòt moun ki ka ede yo.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Sa pa dwe koute fanmi an anyen pou premye evaliyasyon piti la. Si fanmi an bay pèmisyon li, EIP a ap eseye pran kontak ak asirans fanmi an, si yo gen asirans, oubyen Mediked si yo genyen.

Timoun ki gen 3 an a 5 an- Sa pa koute fanmi yo anyen si yo ale fè evaliyasyon an nan FDLRS ki nan Sid la.

back to top

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Yo pran randevou yo dapre règleman pwogram nan. Yo bay randevou yo nan 45 jou apre yo refere timoun nan. (esepte si paran an mande pou yo bay randevou a apre peryòd 45 jou a)

Timoun 3 an a 5 an - Yo mete randevou pou timoun sa yo tousuit apre dosye referans lan rive nan biwo yo.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Premye sa pou w fè se kontakte pedyat ki konn konsilte pitit ou a, kontakte kèk zanmi ak kèk moun nan fanmi w. Ale nan sit wèb sa a, klike sou kesyon sa a 1. Kouman pou m fè konnen si pitit mwen an ap devlope jan l dwe devlope? Si ou panse li nesesè pou yo ta fè yon evaliyasyon pou li, mande sa.

Gen pwogram pou fè evaliysayon gratis yo rele "Child Find" nan Miami-Dade County pou tout timoun depi yo fèt rive nan laj 22 an yo sispèk ki gen reta nan devlopman yo oubyen ki andikape.

Nenpòt moun, ( paregzanp, doktè, paran, moun ki okipe lòt moun) kapab refere yon timoun nan youn nan pwogram "Child Find" sa yo:

Timoun ki fèk fèt rive 3 an - Pwogram pou pran ka timoun bonè (The Early Intervention Program -EIP) fè evaliyasyon pou tout timoun ki fèk fèt rive nan laj 3 an. Pwogram sa a gen 2 lokal nan Miami-Dade county. Gen yon lwa federal ki mande pou yo mete Pwogram EIP a okouran nan 2 jou travay apre yo ta sispèk yon timoun gen reta nan devlopman li.

Men adrès yo nan Nò:
Early Intervention Program/EIP-N
University of Miami Mailman Center for Child Development
1601 NW 12th Ave.
Miami, Fla. 33136
(305) 243-5600; fax: (305) 243-4595

Men adrès yo nan sid:
Early Intervention Program/EIP-S
Miami Children's Hospital - Annex
17615 SW 97th Ave.
Miami, Fla. 33157
(786) 268-2611; faks: (305) 252-2778

Se Sèvis medikal pou timoun (Children's Medical Services - CMS) yon branch nan Depatman sante nan Florid (Florida Department of Health) ki voye je sou Pwogram EIP a. Yo rele pwogram sa a, Pwogram ki la pou ede tibebe ak timoun piti. Lòt non pwogram nan se Pati C nan Ak pou edikasyon moun ki andikape (Individuals with Disabilities Education Act -IDEA).

Timoun laj 3 a 5 an - Biwo Child Find ki nan lokal (Florida Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS) la, fè evaliyasyon gratis pou tout timoun ki gen laj 3 an a 5 an ki pa nan Lekòl leta nan Miami-Dade County yo. (Yo gen enfòmasyon sou evaliyasyon tou pou timoun 5 an rive nan la 22 an.

Pwogram "FDLRS Child Find" la gen yon sèl biwo, men adrès la:

FDLRS-South 5555 SW 93rd Ave. Miami, Fla. 33165 (305) 274-3501; Nimewo faks: (305) 598-7752 http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Pwogram Child Find la egziste akòz manda ki nan pati B nan Ak pou edikasyon moun ki andikape (Individuals with Disabilities Education Act -IDEA). FDLRS-South se yon branch nan Lekòl leta nan Miami-Dade County.

Y ap evalye elèv ki deja enskri nan pwogram Lekòl leta nan Miami-Dade County yo nan rejyon kote yo ye a, pa nan FDLRS la. Fò paran yo kontakte administrasyon nan lekòl ki nan zòn bò lakay yo a konsènan evaliyasyon gratis la.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Timoun ki fèk fèt rive nan laj 5 an, ki sanble yo entèlijan anpil, fanmi yo ka peye yon sikològ prive ki nan zòn bò lakay yo pou yo evalye timoun sa yo. Si yon timoun ta fè bèl nòt nan egzamen yo pran pou mezire entèlijans yo, yo kapab kalifye pou yo antre nan pwogram lekòl pou timoun ki gen don, nan Lekòl leta Miami-Dade County yo, depi nan jadendanfan rive nan douzyèm ane.

Referans:

 1. Gid ki gen plan jan Pwogram sèvis medikal pou ede timoun bonè a mache, janvye 1998 (Children's Medical Services Early Intervention Program Plan and Operations Guide, January 1998 )
 2. Pwogram pran ka timoun bonè nan Miami-Dade County pou timoun piti ak sa ki kòmanse grandi. Règleman sou jan pwogram nan mache. (Miami-Dade County Early Intervention Program for Infants and Toddlers Operational Procedures)
 3. Pwogram espesyal ak jan pwogram pou timoun ki esepsyonèl yo mache, y ap fè yon pase men nan edisyon 1998 la. (Special Programs and Procedures for Exceptional Students, 1998-currently in re-vision)
 4. Sit entènèt FDLRS ki nan sid la: http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us

Bwochi:
Si nou ta bezwen plis enfòmasyon oubyen nou ta bezwen kèk kopi bwochi yo gratis kontakte ajans ki nan zòn ou an nan 305-633-6481.

 • Pwogram pou ede timoun bonè ( Angle, Panyòl ak Kreyòl)
 • FDLRS (Angle ak Panyòl)

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.