Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Sa nou dwe veye
 

Chak timoun devlope jan pa yo. Klike la a pou nou wè jan yon timoun ta dwe devlope nòmalman.

Pa bliye, se pa tout timoun ki fè menm bagay a menm lè. Gen kèk timoun ki parèt entèlijan anpil epi yo aji on jan ki fè yo parèt pi gran pase laj yo oubyen yo gen anpil matirite. Yo aprann rapid e dabitid yo pale anpil. Yo enterese nan anpil bagay e yo mande anpil kesyon. Timoun sa yo alalong yo ka kalifye pou yo antre nan de pwogram espesyal ki fèt pou timoun ki aprann vit.

Sa ki pral make la yo se siy ki ka ede nou remake ki lè yon timoun an reta nan devlopman li. Poutèt rezon sa yo, yo ka refere li, yo ka fè li pran yon seri egzamen oubyen yo ka evalye sitiyasyon li. Si nou bezwen plis enfòmasyon sou zafè refere a, klike sou nimewo, 2. Si m ta sispèk pitit mwen an merite pou m ta fè gade sa li genyen, ki moun pou m ta rele? klike la a

Men sa ou ka wè li fè

 • Li ka fwote je li souvan.
 • Li ka bat je li souvan.
 • Je li ka kwochi, li ka gen yon je ki pa deplase souvan oubyen de je li toujou ap gade tout kote.
 • Li ka sanble li pa gen kontwòl sou youn oubyen sou tou le 2 je li yo.
 • Li ka gen je wouj oubyen je li ka fè li mal epi yo grate li.
 • Li gen je k ap sote tanzantan.
 • Li gen yon je k ap vire lanvè oubyen tou de je yo pa mache ansanm.
 • Li gen difikilte pou l wè bagay ki lwen. L ap tenyen je li.
 • Li mete jwèt l ap jwe ak yo oubyen liv l ap li tou pre je li.
Pwoblèm tande:
 • Li pa vire kote li tande son an.
 • Gen kèk son li pa sanble li ka tande yo.
 • Lè l kòmanse vin pi gran li pa fè bri li pa eseye pale.
 • Li gen enfeksyon nan zòrèy souvan.
 • Li pa pale byen, lè l pale li pa di tout son yo.
 • Li pa suiv sa moun di li fè.
 • Lè li pami yon gwoup timoun li pa suiv sa yo di li fè.
 • L ap rale zòrèy li toutan
 • Gen de fwa li pa sanble li konprann sa yo di li.
 • Li pale fò anpil.
Men kèk pwoblèm li ka genyen nan jan li pale:
 • Li pa fè tout kalite son diferan tankou tout tibebe.
 • Li pa eseye fè son sot nan bouch li poukont li.
 • Li deja rive nan laj 12 a 18 mwa, li poko ka di yon mo ki klè.
 • Li gen 2 an, li poko menm ka sèvi ak 50 diferan mo pou l pale.
 • Li gen 3 an, li poko ka fè yon fraz ak 2 mo oubyen ak 3 mo.
 • Li gen 3 an, moun k ap tande li gen pwoblèm pou yo konprann sa l di.
 • Li gen 3 an, li poko ka di moun sa li bezwen.
 • Vwa li pa sonnen byen menm, li toujou pale tankou yon moun ki anwe.
 • Li pa fè sa yo mande li pou l fè.
 • Li pa ka suiv sa yon moun ap di l pou l fè.
Men kèk pwoblèm fizik oubyen kèk pwoblèm deplasman li ka genyen:
 • Konparativman ak lòt timoun, li toujou sanble li anreta nan sa li ka fè ak pye li ak men li, tankou rale, chita san l pa kenbe anyen, monte eskalye, ak monte bisiklèt.
 • Li toujou ap frape kò l nan tout bagay.
 • Li sanble li pa gen anpil enèji.
 • Konparativman ak lòt timoun, li toujou sanble li anreta nan sa li ka fè nan aktivite tankou, bati kay ak blòk bwa, fè madigriji ak kreyon oubyen manje poukont li.
 • Li parèt tankou yon moun ki bwete epi k ap trennen, oubyen li toujou kenbe kò l rèd.
Ou kapab remake pwoblèm sa yo nan yon timoun ki gen difikilte pou l aprann
 • Li gen 6 mwa, men li pa fè efò pou l al dèyè jwèt ki fè bri.
 • Li pa ka fè diferans ant bagay li manyen ki mou ak sa ki di, sa ki swa ak sa ki pa swa eksetera.
 • Li gen 18 mwa, epi li pa ka lonje dwèt li pou l idantifye omwen 2 pati nan kò yon moun, malgre li fin fè pratik.
 • Li pa ka fè diferans ant diferan son.
 • Li gen 2 an li poko ka suiv ti esplikasyon senp yo ba li.
 • Li gen 4 an li pa ka wè kouman kèk bagay pa menm gwosè, pa gen menm fòm, pa menm koulè.
 • Li gen 4 an, li pa ka sonje sa li wè ak sa li tande.
 • Li gen difikilte pou l aprann kouman pou l fè kèk bagay menm lè yo fin montre l kouman pou l fè yo plizyè fwa.
 • Li parèt tankou yon timoun ki an reta nan sa li ta dwe kapab fè poukont li, tankou mete rad sou li ak mete jwèt li yo nan plas yo apre li fin sèvi avè yo, menm lè yo montre l kouman plizyè fwa.
 • Li pa aprann kèk bagay rapid tankou lòt timoun ki gen menm laj avè l.
Men kèk pwoblèm sosyal ak kèk pwoblèm emosyonèl li ka genyen
 • Li kriye anpil epi li rele anpil.
 • Ou pa ka fè l sispann kriye fasil.
 • Li pa byen devlope.
 • Li renmen kenbe moun pou l pa lage yo anpil oubyen li pa renmen al sou moun ditou.
 • Li pa renmen moun manyen l.
 • Li fè espre li frape lòt timoun.
 • Li bay manti toutan oubyen li pran bagay ki pa pou li.
 • Li konn frape tèt li san rete nan menm kote a, li konn ap balanse tèt li oubyen li kon frape kò l fò pou l fè kò li mal.
 • Li sanble li nan yon monn apa poukont li.
Men kote enfòmasyon sa yo soti:

Concept and some material from Mainstreaming Works, Module III, Handout 4.1, (1991), Center for Intervention and Early Intervention Policy, FSU, Tallahassee, Fla.

Nan yon bwochi "Child Find" ki rele "Early Childhood is the time to be concerned about how a child learns…"

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.