Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Sijè ki gen rapò ak meteyo
 
Bagay ki gen rapò ak tan an: LÈ FÈ CHO

Pwoblèm sante ki gen rapò ak tan ak sekirite

Nan Miami-Dade County, lè tanperati a cho oswa imidite a monte sa ka fè moun dezidrate, sa ka fè moun endispoze ak chalè, chalè a kon fè moun gen kranp. Gen plis chans pou sa rive timoun piti paske ti kò yo poko ka kontwole sistèm tanperati kò yo.

Pou nou evite ka ijan ki gen rapò ak chalè, toujou bay pitit nou yon bagay pou yo bwè; ba yo anpil dlo. Lè timoun nan ap jwe lè fè cho ak lè gen anpil imidite, fè yo jwe pou yon ti bout tan sèlman tanzantan, epi fè yo sispann pou yo ka bwè dlo. Mete rad ki pa two cho ak lou sou yo.

Veye siy sa yo pou w ka konnen lè pitit ou a bezwen èd ou:

  • Fè cho anpil.
  • Timoun nan vin pal.
  • Timoun nan santi tèt li ap vire.
  • Timoun nan santi l malad.
  • Timoun nan santi li fatige anpil.
  • Timoun nan gen kranp.
Si ou remake youn nan siy sa yo nan pitit ou, mennen l yon kote ki fre. Ba li dlo pou l bwè epi ba l tan pou l reprann li pandan li yon kote ki fre.

Si pitit ou a pa santi tout bagay klè pou li, li pap swe oubyen si tanperati kò li plis pase 103° degre, telefone 9-1-1 touswit. Sa yo se siyal endispozisyon chalè lakòz epi sa ka touye timoun nan. Nan ka sa a, mete timoun nan yon benywa dlo fre men pa ba li okenn dlo pou l bwè.

Pa janm kite piti ou nan yon machin ki klete ki pa gen moun ladan li, sa ka lakòz chalè toufe li epi li ka mouri nan yon ti bout tan.

back to top

Bagay ki gen rapò ak tan an: LÈ FÈ FRÈT

Pwoblèm sante ki gen rapò ak tan ak sekirite

Moun Florida fèt pou pran anpil prekosyon lè yo prale yon kote ki fè frèt, paske se ak chalè yo abitye. Toujou mete yon rad anplis sou timoun pase sa ou panse ou ta dwe mete a. Kò timoun pèdi chalè pi fasil epi yo gen menm valè pwoteksyon granmoun genyen; poutèt sa timoun gen plis chans pou yo pran fredi epi pou fredi boule po yo.

Si pitit ou vin nanm, l ap tranble epi li dezoryante lè l nan fredi, mennen l yon kote ki cho epi vlope li ak dra. Pa mete l pre bagay ki cho tankou dife oubyen yon chofaj elektrik. Rele pou mande èd epi asire w yo okipe timoun byen.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.