Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Swen pou timoun
 
PWOTEJE KOTE PITIT OU AP VIV LA: KI SA M KA FÈ POU MALÈ PA RIVE PITIT MWEN AN?

Timoun k ap kriye tout tan yo pa ka konsole yo, se kolik yo genyen. Pa gen moun ki konnen ki sa ki lakòz kolik, men si ou wete kèk bagay ki eksite timoun nan kote li ye a, sa kapab ede li. Men kèk lòt bagay nou ka eseye:

 • Etenn limyè yo oubyen bese yo ba.
 • Pale ak yon vwa janti.
 • Vlope tibebe a byen vlope nan yon dra pou kenbe li cho epi pou li santi li an sekirite. Si nou bezwen plis enfòmasyon sou sa ale nan sit entènèt sa a
 • Vlope tibebe a nan yon gwo mouchwa epi mare l pou pote li pre lestomak ou. Si nou bezwen plis enfòmasyon sou sa ale nan sit entènèt sa a: www.colichelp.com.

Sa ki pi enpòtan pou w fè pou yon timoun ki gen kolik, se bay tèt ou yon ti repo lè w bezwen sa. Si ou fè sa w ap toujou gen kontwòl sitiyasyon an epi w ap ka okipe timoun nan jan ou dwe okipe l. Mete non ak nimewo telefòn moun ou genyen pou ede w yo soulamen; rele moun sa yo si timoun nan kòmanse kriye twòp. Si w pa gen lòt chwa, fè sa ki make la a yo:

 1. Mete timoun nan yon kote ki an sekirite.
 2. Soti kite chanm nan.
 3. Pran souf ou plizyè fwa epi kalme w.
 4. Telefone nimewo sa a (305-631-8111), si ou bezwen koudmen.
 5. Kou w kòmanse reprann ou, al pran ka tibebe a.

back to top

PWOTEJE KOTE PITIT OU AP VIV LA: NOU PA GEN YON PISIN, NOU PA ABITE PRE YON KANAL, ÈSKE GEN POSIBLITE POU PITIT NOU NEYE?

Fò yon timoun pare fizikman pou l ka fè bon esperyans lè l kòmanse aprann sèvi ak twalèt. Pitit ou ap montre w li pare kou l pare. Travay sa a se yon travay ki konplike, ki gen yon pakèt etap ladan li - fò timoun nan rekonèt li gen bezwen pipi, fò l wete rad sou li, fò l chita anplas pou l fè bezwen li. Kòm gen tout etap sa yo nan aktivite sa a, l ap pi fasil pou wou ansanm ak pitit ou si ou ret tann lè timoun nan pare pou l kòmanse, tankou:

 • Timoun nan ap mande pou l chanje kouchèt li.
 • Timoun nan kòmanse konnen lè l ap pipi ak lè l ap poupou.
 • Timoun nan kòmanse konnen ki lè li pral pipi epi ki lè li pral poupou.
 • Timoun nan montre sa enterese l lè l wè lòt timoun pral nan twalèt.
 • Timoun nan imite lòt timoun pandan l nan twalèt la.
 • Tanzantan timoun nan ap chita sou twalèt la.
 • Timoun nan ka desann pantalon li epi li ka monte pantalon li poukont li.
 • Timoun nan kòmanse enterese mete slip oubyen kilòt sou li.
 • Timoun nan kòmanse vle endepandan.
 • Timoun nan ap kòmanse fè anpil tan swa pandan jounen an oubyen lè l leve nan kabann san li pa sal kouchèt li.

Lè ou bezwen konnen si timoun nan pare, pran ka sa yo an konsiderasyon:

 • Ou gen tan epi ou gen pasyans pou w ka respekte espas pitit ou a bezwen pou l ka aprann.
 • Ou konprann kouman aktivite a konplèks.
 • Ou gen kapasite pou ou pa fache lè timoun nan poupou sou li pa aksidan. Se nòmal pou timoun nan fè ti fo pa pandan l ap aprann.

Men ki jan ou ka fè timoun aprann sèvi ak twalèt fasil:

 1. Kòmanse antrenman sa a lè tout bagay estab pou timoun nan. Fè tou sa w kapab pou w pa kòmanse lè gen lòt chanjman k ap fèt nan lavi timoun nan.
 2. Li ti istwa pou pitit ou a ki gen timoun k ap aprann sèvi ak twalèt ladan yo.
 3. Kite timoun nan ede w chwazi vaz li pral sèvi pou l kòmanse aprann sèvi ak twalèt la. Kite l chwazi kalson oubyen kilòt li pral mete yo.
 4. Montre l ak ki mo yo sèvi pou sa moun fè lè yo al nan twalèt.
 5. Abiye pitit ou a ak rad ki fasil pou l wete sou li epi ak rad ki fasil pou l mete sou li.
 6. Toujou gen yon atitid ki ankourajan epi ki pozitif.
 7. Lè li poupou sou li pa aksidan, kalme w pou w ede li san ou pa pini li.

Bagay ki gen rapò ak tan an:
Pwoblèm sante ki gen rapò ak tan ak sekirite

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.