Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Devlopman fizik
 
E kesyon kriye a?

Tout moun dwe kapab rive fè lòt moun konfyans pou yo kab fonksyone toulejou. Fè moun konfyans ede moun viv ak lòt moun.

Ti bebe ak timoun piti bezwen fè moun konfyans tou. Lè yon timoun ak grandi epi l ap pran kontak ak anviwonman li, li aprann kouman pou li reyaji ak lòt timoun. Kesyon fè konfyans lan kòmanse depi bonè. Pitit ou a aprann fè moun konfyans li aprann tou kouman pou li reyaji ak anviwonman li pou li rive jwenn sa li bezwen.

Se nan kriye yon timoun rive fè moun konprann sa li bezwen. Pitit la kab kriye paske li grangou oubyen li swaf. Pitit la kab kriye pou li fè w konnen li mouye epi li bezwen chanje. Oubyen se kab gaz li genyen oubyen l ap detire poumon li.

Timoun nan vin aprann fè moun konfyans dapre jan moun ki ap okipe li yo aji ak li. Konfyans sa a devlope selon jan yo aji ak li. Pitit ou a vin konprann li kapab fè anviwonman li konfyans lè yo satisfè bezwen li. Lè yo ba li atansyon, lè li kriye sa rasire li yo konprann li epi yo konprann sa li bezwen. Timoun nan fèt pou li kab konte sou moun ki nan anviwonman lè li bezwen yon bagay. Fòk ou konsistan ak li.

Pafwa kab pa gen okenn rezon vizib ki esplike pou ki sa li kontinye kriye. Ou fè tout sa ou ta kapab fè epi li kontinye kriye. Aktivite nou fè chak jou se yon bon mwayen pou diminye très ni pou timoun nan ni pou paran an. Menm tibebe kab pran strès. Li enpòtan pou w rete kalm. Chèche gen yon plan. Toujou prepare w pou rele yon lòt moun pou li ede w ak pitit la si sa nesesè. Preparasyon sa yo fèt pou yo fèt anvan nesesite a parèt.

back to top

E kesyon vaksinasyon an?

Vaksen anpeche pifò gwo maladi antre sou timoun. Doktè pitit la kapab di w ak presizyon a ki laj timoun nan sipoze pran chak vaksen. Li enpòtan pou timoun nan pran vaksen yo a laj yo di yo sipoze pran yo a. Timoun ta sipoze pran vaksen nan yon laj espesifik. Tcheke lis ki rekòmande laj timoun yo dwe pran vaksen yo (Gade nan sit entènèt la).

Kenbe dosye yo sou ki lè epi ki kote pitit la te pran vaksen an. Gen de lè dosye, yo konn pèdi. Si w pa gen bon kopi dosye yo timoun nan kab oblije pran kèk vaksen anplis. Pou timoun antre nan preskolè oubyen nan jaden danfan fòk paran yo bay prèv timoun nan te pran vaksen. Si w gen kesyon sou koze vaksinasyon pitit ou a mande doktè a.

Bon sit entènèt:

 • Zerotothree.org
 • Lalecheleague.org
 • Amazingbaby.com
 • Abcparenting.com
 • Babycenter.com/milestones
 • Kidshealth.org
 • Pbs.org/wholechild
 • Civitas.org

back to top

Èske m ta sipoze bay pitit mwen an tete?

Bay timoun nan tete kab evite li pran anpil maladi pandan li piti. Chak fwa yon moun gen kontak ak yon viris li devlope defans kont viris la. Manman an pase defans li bay pitit la nan ba li tete. Lèt manman ede kò timoun nan defann li kont maladi epi kont alèji.

Lèt manman an se yon lèt tibebe a dijere fasil, li anpeche timoun nan vin konstipe epi li fè li pa swaf dlo pake li pran ase dlo nan lèt la. Tete lèt la fè bouch timoun nan byen devlope. Timoun ki tete manman an jeneral gen mwens pwoblèm pale, yo gen bon zo figi epi machwè yo byen chita.

Bay tete bon pou manman an tou. Rale timoun nan ap rale tete a fè matris li kòmanse kontrakte lè li fèk akouche. Kontraksyon yo fè manman an senyen plis, epi li fè matris la tounen nan plas li pi vit.

back to top

Ki kalite talan fizik tibebe 3 ou 4 mwa m nan genyen?

Laj 3 mwa rive 4 mwa

Kapasite fizik

 • Li kab apiye sou ponyèt li.
 • Li kab kòdone mouvman tèt li byen.
 • Li kab koube do li si yo kenbe vant li.
 • Li kab vire sot sou vant al sou do.
 • Li kab chita byen lè yo drese l.
Aktivite je
 • Pi fò tan men li ouvè.
 • Li kab suiv yon bagay k ap vire an won.
 • Li ka gade men ak dwèt.
 • Li ka rale bagay epi li ka kenbe yo.
 • Li ka mete bagay nan bouch li.
Pale
 • Li kriye si li grangou, si li pa kontan, si gen yon bagay ki fè l mal oubyen si kouchèt li sal.
 • Li repete touswit son li tande.
 • Li fè yon ti souri natirèl.
Li ri.

back to top

Ki kalite talan fizik timoun mwen an genyen?

Si w gade nan tablo devlopman fizik la, li kab ede wè ki kapasite fizik timoun nan genyen.

Laj 1 mwa rive 2 mwa.

Kapasite fizik

 • Li leve tèt enpe lè li sou vant.
 • Li fè kèk mouvman pou li mache men ki manke kòdinasyon.
 • Li leve manton li.
 • Li leve tèt li ak lestomak li lè li kouche sou vant.
 • Li kenbe tèt li dwat epi byen di.
 • Li kab leve tèt li ak pye li si yo kenbe vant li.
 • Li kenbe tèt li dwat si yo mete l chita.
Aktivite je li
 • Li kab fèmen men li di epi li kenbe yon bagay pou yon ti moman si yo mete l nan men l.
 • Li kapab mare pwen. li
 • Li ka suiv yon bagay soti sou kote epi al devan.
 • Li ka souse yon bagay lè yo mete l nan bouch li.
 • Li ka suiv yon bagay soti adwat rive agoch.
 • Li ka fèmen men li di pou yon tan.
 • Li ka suiv yon bagay sot anwo al anba.
Pale
 • Li kab kòmanse souri.
 • Kè l sote, li fè mouvman, li bat je l lè li tande son.
 • Li ri lè yo pale ak li.
 • Li fè ti bri ak gòj li.
 • Li vire gade, lè l tande vwa moun.

back to top

Ki lè pou m ta rele doktè?

Si w gen enkyetid sou devlopman fizik pitit ou a pale ak doktè a. Ou kab fè sa lè pitit la gen randevou regilye li-randevou pou timoun ki an sante. Timoun nan pa oblije malad pou w mennen li kay doktè. Fòk timoun nan gen randevou kay doktè souvan nan premye ane nan vi l. Se kon sa ou kapab sèten timoun nan jwenn pi bon kalite swen ki genyen.

Cheche konn konpòtman pitit ou a. Si pitit la aji tankou l malad oubyen si li konn yon jan kagou, si li konn ap dòmi tout tan, oswa si li ap kriye, li kapab malad toutbon. Si pitit la gen yon lafyèv, pa devine ki wotè lafyèv la ye, pran tanperati li. Si pitit la ap vomi (se pa krache sèlman), si li refize manje plizyè fwa oubyen si li gen flèm souvan wè doktè ak li. Plis ou kab di doktè a jan pitit la ye parapò ak jan li abitye ye, se plis w ap kab ede doktè a ba li pi bon preskripsyon epi pran pi bon desizyon.

back to top

Ki sa mwen dwe fè si mwen panse pitit mwen an pap devlope nòmalman?

Se pou kab obsève byen. Ba timoun nan tout atansyon w. Gade pou wè sa pitit ou ap fè. Gade byen. Gade sa li fè. Gade sa li pa fè. Ekri sa ou wè yo nan yon kaye. Make dat chak bagay ou wè. Pran nòt lè pitit la fè yon nouvo bagay. Pran nòt si li fè sa souvan oubyen si li fè sa fasil. Tcheke nòt ou yo tanzantan. Gade si pitit ou a fè pwogrè fizikman.

Diskite sa w wè yo ak doktè pitit la. Si w gen nòt byen detaye sou sa w panse ki yon pwoblèm oubyen yon aptitid sa kab ede pou bati yon bon plan daksyon, pou entèvansyon oubyen pou amelyore nenpòt abilite li genyen. Si ou gen kèk bagay ki enkyete w sou devlopman pitit ou a, diskite yo ak doktè a pou nou rive konnen si sa mande plis atansyon.

Sonje chak timoun devlope nan lè pa yo.

back to top

Ki sa mwen kab fè pou pitit mwen an k ap pran pwa?

Kapasite paran pou elve timoun se baz fondamantal pou trete kesyon obisite daprè rekòmandasyon Akademi Pedyat Ameriken pibliye. Timoun ki gen gwo kò epi ki gen yon mas ki depase 85% ak timoun ki gen kò yo ki gen yon mas ki depase 95% men ki pa twò gwo, se timoun ki merite yo evalye e menm trete.

Si w pale ak doktè pitit la pandan randevou regilye yo sou kesyon pwa pitit la sa kapab fè tout fanmi an vin viv plis an sante. Pwofite pandan w kay doktè pou chache konnen si pitit la twò gwo. Mande doktè a konsèy, fè li ba w yon pwogram ki kouvri byen manje ak egzèsis pou fè pitit la vin viv plis an sante. Nenpòt desizyon pou yon moun nan fanmi an ta antre nan yon pwogram se yon desizyon ki ta dwe fèt an fanmi. Lè fanmi w ap sipòte w se yon bagay ki ede w kenbe.

Yo rekòmande pou yo evalye timoun nan bonè epi pou yo tou trete l tou. Fòk se yon tretman ki chita sou manje pou kenbe sante w epi ki ogmante aktivite fizik. Si w vin gen aktivite toulejou ki marye byen manje ak aktivite fizik se pi bon fason pou pwogram nan gen siksè.

back to top

Kouman mwen kab fè konnen si tibebe mwen an oubyen pitit mwen an ap devlope nòmalman?

Se enfòmasyon paran yo bay ki kapab ede pedyat la evalye devlopman timoun nan. Kenbe bon dosye sou devlopman timoun nan. Diskite obsèvasyon ou fè yo ak doktè pitit la. Si w gen kesyon poze yo.

Gen tablo ki montre etap nan devlopman fizik tibebe ak timoun. Tablo sa yo kab montre kijan timoun nan ap devlope an jeneral kouman vizyon li ye, kouman nivo pawòl li ye, wotè li, gwosè tèt li, eksetera.

Jan yon timoun rive nan yon etap devlopman depann de chak timoun. A chak laj timoun nan fèt pou li devlope sèten kapasite-sètadi rive nan yon sèten nivo devlopman

Sonje gen anpil varyete nan devlopman. Yon timoun ki wo, ki gwo epi ki gen gwo tèt ki kapab an reta nan vire adwat epi agòch. Pou timoun sa a, yo pa tap konsidere sa kòm yon reta nan devlopman. Yon timoun kab mache sot nan laj nèf mwa rive nan laj dezan epi yo toujou gen dwa konsidere devlopman l kòm yon devlopman nòmal. Nou ta dwe fè atansyon nan konpare devlopman yon timoun ak yon lòt espesyalman frè ak sè. Sa ki nòmal pou youn gen dwa pa nòmal pou lòt la.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.