Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Devlopman sèvo a
 
Di m 10 bagay m kapab fè pou m asire m sèvo pitit mwen an ap byen devlope.

 • Al suiv doktè kou w konnen ou ansent.
 • Toujou mete pitit la nan chèz pou pote timoun nan machin, lè li nan machin ou.
 • Mete tout kay la an sekirite pou pitit la.
 • Pran swen tèt ou epi devlope yon sistèm kote pou pran repo lè w santi w pa kapab ankò. Bay pitit la tete epi manje bon manje lè se lè pou sa.
 • Bay pitit la afeksyon, renmen li, pale ak li, li pou epi chante pou li.
 • Pa rate randevou doktè a ba wou.
 • Si w ta oblije bay gade pitit ou a chèche jwenn moun oswa yon gadri ki lisansye, ki akredite e ki ap okipe pitit ou byen.
 • Pa fimen ni pa kite moun fimen bò kot pitit la.
 • Mete pitit la dòmi sou do..
 • Degi: Sonje, ou pa kab gate yon tibebe si w montre l ou renmen l anpil.
 • www.nalusda.gov/fnic/index.html
 • www.lalecheleague.org
 • www.nursingmother.com

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Èske bay tibebe mwen an tete enpòtan pou devlopman sèvo li?

 • Pou premye ane lavi li, anpil pwofesyonèl konsidere lèt manman kòm pi bon bagay yon timoun ta kab janm bwè.
 • Lèt manman ede yon timoun òganize sistèm iminite li.
 • Yon aspè enpòtan nan bay timoun tete se tan ou pran pou w kenbe l la pandan li ap tete a.
 • www.nursingmother.com
 • www.momsbags.com/index.html
 • www.lalecheleague.org

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Èske sèvo tibebe m nan pa deja ap devlope lè li fèt?

Sèvo pitit ou a kòmanse devlope apre kèk semen ou aprann ou ansent. Sèvo a ap devlope apeprè a 80% sèvo yon granmoun nan laj twazan, e 90% nan laj senkan. Pandan tibebe ki fèk fèt la deja gen majorite selil nan sèvo l pou li fonksyone, se esperyans li fè yo oswa esperyans li pa fè yo ki pral ede konplete devlopman sèvo a.

Esperyans timoun nan, jan li manje, ak estimilasyon li jwenn, se sa ki pral afekte jan selil ki nan sèvo yo pral konekte epi ki selil pitit la ap kenbe nan sèvo li.

Sèvo yon tibebe ki fèk fèt prèske gen menm kantite selil ak sèvo yon granmoun, men sèvo a pa fonksyone nan tout kapasite li jiskaske tout selil yo fin konekte. Yon tibebe ki fèk fèt poko gen anpil koneksyon ki fèt.

Pou sèvo a devlope plis li depann de entèraksyon ant faktè jenetik yo epi jan yo okipe pitit la. Pandan pitit la fèt tou pare pou santiman epi tou pare pou li aprann, premye anviwonman li yo ak bon jan relasyon enpòtan anpil pou devlopman li

 • www.dana.org
 • www.americanbaby.com
 • www.Zerotothree.org
 • www.iamyourchild.com
 • www.babycenter.com
 • www.babyhood.com
 • www.familiesandwork.org

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Ki bagay nan anviwonman an ki kab gen konsekans sou devlopman sèvo tibebe mwen an?

 • Kenbe tèt ou an bòn sante.
 • Lè tibebe a fin fèt ba li afeksyon (renmen li, ba li manje, li pou li, jwe ak li, kenbe li, epi pale ak li.)
 • Fè yon jan pou nenpòt moun k ap voye je sou timoun nan pou wou pran menm swen ou tap pran ak li (kit se ta pwofesyonèl k ap gade timoun, kit se ta yon moun ki abitye gade timoun, kit se ta yon zanmi)
 • Bay tibebe w la chans pou l aprann konnen anviwònman la viv la san danje
 • Diminye strès emosyonèl pou tibebe w la.
 • Pa pase ray ou sou timoun nan. Si w santi ou twò eksite pou w okipe pitit ou pandan yon moman, fè yon moun ba w yon koudmen.
 • Si ou santi w ap fè depresyon, mande pou yon moun ede w.
 • Pa lage pitit ou bay televizyon veye pou wou.
 • www.naeyc.org
 • www.ama-assn.org
 • www.zerotothree

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Ki jan pale, li ak chante gen konsekans sou sèvo tibebe a?

 • Timoun ranmase vokabilè nan tande mo ki sot nan bouch moun.
 • Yon bon vokabilè se yon bon fondasyon pou yon timoun gen kapasite pou li aprann li.
 • Pale, li, epi chante kapab ede timoun nan vin pi atache ak ou.
 • www.iamyourchild.org
 • www.babycenter.com
 • www.zerotothree

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Ki jan sa ou manje ede devlope sèvo?

 • Byen manje se yon bagay ki nesesè pou devlopman sèvo epi pou ede sèvo a grandi. Piramid ki montre bon bagay pou moun manje a kab ede w seleksyone manje pou manje avan pitit ou a fèt. Epi tou li kapab ede w chwazi sa pou w bay pitit ou a manje lè l fin fèt.
 • Pwa pitit ou a lè li fèt epi gwosè sèvo li depann de sa manman an manje pandan li ansent
 • www.gov/news/usdakids/food_pyr.html
 • www.lalecheleague.org
 • www.nursingmother.com

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Ki sa m ta dwe chèche nan domèn sante ak edikasyon pou timoun piti?

 • Bon jan gadri ak pwogram edikasyonèl ede nan devlopman sosyal ak devlopman emosyonèl timoun nan epi ede li aprann.
 • Bon gadri ak pwogram edikasyonèl pou timoun ta dwe yon enstitisyon ki gen lisans epi ki rekoni nan sa nan Florid yo rele Gold Seal
 • Sant ou chwazi pou gade pitit ou a ta dwe okipe li menm jan ou menm ou okipe l.
 • Ta dwe gen bon kominikasyon ant timoun nan ak moun k ap gade li yo.
 • Konbyen fwa anplwaye ap antre anplwaye ap kite sant lan? (Sit entènèt ki anba a ap ba w enfòmasyon sou sa.)
 • www.naeyc.org
 • www.zerotothree

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Ki sa mwen kab fè pandan mwen ansent pou mwen fè sèvo pitit mwen an byen devlope?

Chèche wè ak doktè kou w konnen ou ansent, pran swen tèt ou.

Pinga w fimen epi evite rete kote moun ki fimen. Pinga w bwè alkòl epi pa pran okenn medikaman kit sa yo vann san preskripsyon kit sa yo vann ak preskripsyon, si se pa yon doktè ki preskri w li dirèkteman. Lafimen tabak(nikotin) ak lòt dwòg, tankou alkòl, medikaman yo vann ak preskripsyon oubyen medikaman yo vann san preskripsyon kab antre nan san pitit ou a k ap devlope a epi chanje fason kòd jenetik yo fòme sèvo pitit la. Manje manman an manje bay pitit la sa li bezwen pandan li nan vant. Diminye strès emosyonèl ou.

 • www.kidshealth.org
 • www.nofas.org
 • www.zerotothree

Referans:
Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

back to top

Ki sa mwen kapab fè nan diferan etap lavi pitit mwen an pou mwen kapab estimile epi ede sèvo l devlope.

Timoun ki fèk fèt rive 6 mwa

 • Pale ak pitit la pandan w ap fè aktivite chak jou yo chanje kouchèt, benyen l, ba l manje. Si ou sèvi ak moman sa yo pou w pale avèk li, li kapab aprann.
 • Chante pou pitit la epi li pou li. Montre li foto ak koulè yo pandan w ap li pou li.
 • Di li non bagay yo. Pitit la ap ranmase yon vokabilè menm si li poko ka pale.
 • Bay pitit la yon bon anviwonman ki pou estimile li.
 • Kenbe pitit la epi manyen li souvan.
Timoun laj 6 mwa rive 12mwa
Imite son pitit la fè.
 • Chante pou li epi li pou li.
 • Jwe ti jwèt senp ak pitit la tankou "gade yon ti pitit" epi fè yon gato.
 • Kontinye fè menm bagay ou te konn fè ak pitit la pandan li te fèk fèt pou jouk li te gen si mwa a.
  Timoun laj 12 mwa rive 24 mwa
 • Chante epi li pou pitit la.
 • Fè pitit la kòmanse rekonèt pati nan kò moun.
 • Mande pitit la pou li ba w akolad epi bo w.
 • Kontinye sèvi ak aktivite ou fè chak jou yo kòm okazyon pou li aprann.
 • Veye pitit la lè li kòmanse ap deplase plis. Ankouraje pitit la pou li deplase nan yon chanm ki an sekirite.
 • Pale ak pitit la.
 • Fè pitit la rekonèt foto nan liv.
 • Jwe avèk li ak gwo pyès jedpasyans epi ak ti kib.
 • Ankouraje pitit la pou li ede w dezabiye l.
 • Danse ak pitit la pandan mizik ap jwe. Timoun laj twazan rive katran
  • Mete limit nan konpòtman pitit la epi esplike l sa k fè sa nesesè.
  • Sèvi ak mo tankou jodi a, demen, avan apre epi pwochen, pou dekri tan pase ak tan fiti.
  • Lè w ap li pou pitit la mande l ti kesyon senp sou istwa a.
  • Ankouraje pitit la pou li seleksyone kèk bagay epi jwenn sa ki ale ak li a, tankou lè w ap fè li chèche plas yon fouchèt .
  • Montre pitit la chante epi kouman li kab jwe jwèt ak dwèt li.
  • Pale ak pitit la de sekans bagay ki te pase, di li sa ki ap vin apre.
  • Kite timoun nan sèvi ak konpitè chèche pwogram ki fèt pou timoun Sèvi ak konpitè a ansanm ak li
  Timoun laj katran rive senkan
  • Li liv istwa pou timoun nan.
  • Mande pitit la kesyon sou istwa yo epi fè li rakonte istwa.
  • Ankouraje timoun nan pou li itilize imajinasyon li, pou li fè jan yo di nan istwa a epi mande l pou li fè diferan kalite vwa pou pèsonaj ki nan istwa a.
  • Ankouraje li rakonte istwa pa li, mande li bagay tankou: (Si w te ka vole, sa w ta fè…)
  • Kite timoun nan sèvi ak diferan kalite lojisyèl.
  • Soti ak timoun nan. Mennen l nan bibliyotèk ak lòt kote ankò.
  • Jwe jwèt pawòl ki rime ak pitit la.

  Referans:
  Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
  Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

 • back to top

  Ki sa mwen kapab fè pou m kreye yon bon anviwonman pou devlopman sèvo tibebe mwen an.

  • Pa manke okenn randevou ou genyen ak doktè.
  • Fè yon jan pou pitit la pran tout vaksen li sipoze pran.
  • Mete pitit la dòmi sou do.
  • Eseye evite mete bagay ki mou, tankou zòrye, lenn gwo kouvreli, po mouton oubyen jwèt ki kapab anpeche tibebe a respire nan bèso li.
  • Ba bèso yo pa gen yon espas ki plis pase de pous twa uityèm nan mitan yo
  • Fè atansyon pran prekosyon ak mach eskalye depi timoun nan kòmanse rale.
  • Evite pou pa boule timoun nan nan dlo cho. Mete dlo chofe a 120 degre farenayt. Toujou tcheke tanperati dlo a avan w mete timoun nan ladan l swa ak yon tèmomèt swa ak koud ou.
  • Pa janm kite pitit la pou kont li bò kot dlo (paregzanp basen dlo, pisin, bòl dlo bèt, bokit, eksetera). Yon tibebe kab nwaye menm nan yon pous dlo.
  • Sèvi ak bon chèz pou timoun nan machin. Se lalwa.
  • Kouvri tou plòg elektrik yo.
  • Kanpe nan wotè timoun nan ye a, pou kab mete tout bagay an sekirite pou li nan anviwonman li. Retire tout bagay ki kab blese li, tankou pwodui chimik nan kizin, fil elektrik, mèb ki gen pwent pwenti.
  • Retire tout bagay nan zòn nan, retire tout jwèt timoun nan kapab vale. Nenpòt bagay ki kab antre nan ti woulo papye ijenik se yon bagay li kapab vale.
  • Pa janm souke pitit la pou tèt li ap balanse.
  • www.aap.org
  • www.safekids.org

  Referans:
  Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
  Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

  back to top

  Konbyen tan pitit mwen an ta dwe pase devan televizyon?

  • Yo pa rekòmande pou timoun ki gen mwens pase ui mwa gade televizyon.
  • Apre ui mwa, timoun nan pa dwe pase plis pase 20 a 30 minit chak fwa.
  • www.iamyourchild.org
  • www.babycenter.com
  • www.childtrends.org

  Referans:
  Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child
  Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/commhome/

  back to top

  Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


  We're always here for you: 211
  Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
  Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.