Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Ki sa mwen dwe konnen sou devlopman piti mwen:
 
Depi l fèk fèt jis li gen 3 mwa ?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li nan tete oubyen li nan bibon
 • Li santi li rekonfòte lè l tande bèl ti son nan zòrèy li
 • Li ri lè yon moun ri avè li
 • Li gade figi moun lè y ap pale avè li
 • Li fè diferans ant moun ki pran ka li ak lòt moun
 • Li pantan oubyen li kriye lè l tande gwo bri

Aktivite yo

 • Bay tibebe a yon kote ki anpè epi ki an sekirite depi kounye a ak pou tout tan.
 • Kenbe tibebe a depre pandan li nan tete oubyen lè l ap manje.
 • Kenbe bebe a souvan; kwoke li epi karese li.
 • Kou l kriye al gade sa l genyen.
 • Souri ak tibebe a. Gade l nan je.
 • Kwoke yon ti jwèt ki vire yo nan bèso a. (Wete jwèt la anvan timoun nan aprann chita poukont li.)
 • Chante ti chante timoun pou li tou dousman epi jwe mizik ki kalme li.
 • Pale dousman avè l, ak yon vwa dous.

Ladrès pou pale ak ladrès pou konprann

 • Li montre li grangou oubyen li anvi souse kichòy lè l fè son tankou yon moun ki anvi yon bagay. Li lonje lang li deyò oubyen li pwenti po bouch li, oubyen li fè lòt mouvman ak bouch li
 • Li ajite kou yo pral ba l manje oubyen li fè lòt aktivite li abitye fè anvan yo ba l manje
 • Li kriye oubyen li fè lòt bri pou fè konnen li vle kichòy
 • Li gazouye epi li fè ti bri
 • Li vire kou l tande yon ti bri oubyen yon tchatcha

Aktivite yo

 • Pale avè tibebe a oubyen chante pou li lè w ap ba li manje, lè w ap chanje rad sou li, lè w ap benyen li epi pandan tout jounen an.
 • Bay tibebe a plizyè kalite bagay pou l koute (ti mizik dous, tchatcha, zwazo k ap chante, radyo, klòch).
 • Imite son tibebe a fè.
 • Lè w ap pale oubyen lè w ap chante pou tibebe a, ba l tan pou l reponn ou.
 • Koute timoun nan oubyen suiv li byen pou w ka konnen lè l bezwen yon bagay.
 • Toujou ba l sa l bezwen lè l fè w siy li bezwen kichòy.

Ladrès ti mis ki nan kò a

 • Li suiv bagay ki klere ak je li
 • Li ka gade bagay li kenbe nan men li
 • Li eseye kenbe dwèt lòt moun
 • Li ka kenbe yon bagay nan men li pou yon ti tan
 • Li souse byen

Aktivite yo

 • Souke yon bagay oubyen pase yon bagay devan li yon fason pou l ka wè li epi pou l ka lonje men pran li.
 • Bay tibebe a plizyè kalite bagay pou l manyen tankou (twal, bèt, bèt ki boure, zèb, tapi, bwa ki swa).
 • Mete kèk bagay nan men li tankou (men ou, yon tchatcha) pou fè l kenbe yo.

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka leve tèt li pandan l kouche sou lestomak li
 • Li kenbe tèt li poukont li lè yo kenbe li yon fason pou l chita
 • Li kòmanse ap fè efò pou l manyen kèk bagay
 • Li vire tèt li sou yon bò otomatikman lè yo mete l kouche
 • Li ka deplase bra li ak janm li

  Aktivite yo

 • Pandan tibebe a sou lestomak li, souke kèk bagay nwa e blan oubyen kèk lòt bagay ki klere devan li pou ankouraje li leve tèt li.
 • Pa mete tibebe a dòmi sou lestomak li. Li pi bon pou mete yon tibebe kouche sou do, menm lè se yon ti repo l ap pran.
 • Toujou kenbe yon tibebe nan pozisyon pou l chita, soutni tèt li ak kou li mezi li bezwen, kon sa tibebe a ap ka kòmanse kenbe tèt li dwat.
 • Pou ankouraje tibebe a chita, apiye l nan kwen kanape a pou yon ti bout tan (pa janm kite l poukont li).
 • Ede tibebe a bat men l nan dlo epi ede l fè mouvman ak men li ak pye li pandan w ap beyen li.

back to top

depi 3 mwa rive sou 6 mwa?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li ri nenpòt lè
 • Li lonje men bay moun li rekonèt
 • Li kòmanse chwazi jwèt pou l jwe
 • Li kòmanse souse kèk bagay oubyen kenbe yon dra oubyen kèk lòt bagay li renmen pou l konfòte tèt li

Aktivite yo

 • Mete l yon kote ki an pè epi ki pa an danje.
 • Pèmèt li pase ti moman an pè.
 • Kontinye ba l sa li bezwen, kou l kriye al gade sa l genyen.
 • Fè ti masaj pou li nan bra li, nan do li, nan janm li, kòmanse anwo desann anba.
 • Gade tibebe a nan je.
 • Fè jwèt kachkachliben ak tibebe a.
 • Kite timoun nan gade tèt li nan glas.
 • Chante chante ki senp pou timoun nan epi ede timoun nan fè kèk mouvman ak men li pandan l ap koute kèk mizik.
 • Lè timoun nan souri oubyen li fè ti bri kè kontan, ri ba li tou.
 • Eseye imite sa timoun nan fè ak figi li.
 • Bay timoun nan chans pou l jwe ak frè li ak sè li oubyen ak lòt timoun.

Pale ak ladrès pou konprann

 • Li souri oubyen li ri
 • Bri li fè yo mele son vwayèl ak kèk konsòn tankou ("gou-ga")
 • Li mete kèk bagay nan bouch li pou l chèche konnen sa yo ye
 • Li fè son ki pa vle di anyen pou l ka fè esperyans ak vwa li (« gou-ah »)
 • Li kòmanse ap sote oubyen li vire gade kou l tande non li
 • Li kòmanse ap lonje men li pou l pran kèk bagay oubyen li meprize yo pou l ka fè wè sa l renmen ak sa l pa renmen

Aktivite yo

 • Souke yon tchatcha bò tèt tibebe a tou dousman pou l ka vire gade li.
 • Kontinye ap pale ak tibebe a pandan w ap fè sa ou abitye fè pou li chak jou.
 • Koute son tibebe a fè epi eseye imite son yo; rete tann tibebe a fè son ou fè yo.
 • Li liv ki gen foto ladan yo awotvwa pandan tibebe a chita sou janm ou epi lonmen non sa ki nan foto yo.
 • Lonje dwèt sou bagay ki nan chanm tibebe a epi nonmen non bagay yo.

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li ranmase epi li kenbe tchatcha a
 • Li eseye mòde men li, jwèt li yo, ak nenpòt lòt bagay li jwenn.
 • Li kenbe yon jwèt ak tou de mwen li epi li jwe avè l
 • Li kòmanse ka kenbe yon bagay nan yon men epi mete l nan yon lòt men
 • Li ka kenbe kèk bagay ak dwèt li pou l apiye yo nan pla men li

Aktivite yo

 • Bay tibebe a kenbe (yon tchatcha, dwèt ou) epi eseye rale nan men li tou dousman pou l ka eseye kenbe yo.
 • Ede tibebe a kenbe yon jwèt ki pa yon danje pou li ak de men li epi fè li kenbe jwèt la nan yon men epi travèse li nan yon lòt men.
 • Ede timoun nan ranmase kèk bagay ki pa yon danje pou li (ti blòk an bwa ki mezire yon pous, bagay ki gen tout kalite fòm).

Ladrès gwo mis yo

 • Li lonje men li pou l pran kèk bagay
 • Li mete kèk bagay nan bouch li
 • Li vire sot sou do pou kouche sou yon bò
 • Li woule sot sou vant al sou do epi retounen sou vant ankò
 • Li pouse kò l li leve ak bra li pandan li sou lestomak li
 • Li kenbe tèt li dwat san pa gen moun k ap ede l
 • Li ka choute kèk bagay

Aktivite yo

 • Mete tibebe a kouche sou vant sou yon bagay ki pa an danje (tapi, dra) souke kèk bagay ki gen bèl koulè devan li pou l ka lonje men pran yo oubyen pou l woule al pran yo. (Pa mete tibebe a dòmi sou vant.)
 • Tache panèl ki mou sou kote bèso a pou tibebe a ka tire pye. Pran pye tibebe a pou montre l kouman pou l fè. (Wete bagay ki nan bèso yo anvan tibebe a aprann chita.)
 • Bay tibebe a ti bonbon pou l ka kenbe yo epi souse yo.
 • Mete men w anba bra tibebe a, mete l kanpe epi ede l soutni kò li. (Pa janm kenbe yon tibebe nan men li oubyen nan bra li pou fè l kanpe.)
 • Mete bagay tibebe a renmen yon kote ki pa pre li atè a pou l ka roule al pran li.

back to top

depi 6 mwa rive sou 9 mwa?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li ri lè l gade tèt li nan glas
 • Li renmen jwe jwèt kachkachliben
 • Li vin gen yon jwèt oubyen yon bagay li renmen anpil
 • Li kòmanse pè moun li pa konnen

Aktivite yo

 • Toujou ba li yon kote ki an pè epi ki pa an danje depi kounye a e pou tout tan.
 • Evite fè bri ki vyolan oubyen bri moun ki fache.
 • Anbrase tibebe a oubyen kwoke li souvan.
 • Souri epi pale ak tibebe a.
 • Jwe jwèt « How bi gis baby », kachkachliben, « Pat-a-Cake » ak timoun nan.
 • Kite tibebe a jwe devan yon gwo glas ki pa yon danje pou li.
 • Lè w ap entwodi tibebe a bay moun li pa konnen, ba l tan pou l abitye ak nouvo moun yo pandan ou la.
 • Jwe ak tibebe a pandan w ap fè aktivite w abitye fè avè li (chanje kouchèt li, beyen li, mete rad sou li).

Pale ak ladrès pou konprann

 • Kòmanse imite kèk son
 • Li ka jwenn jwèt li genyen ki kouvri anba rad
 • Lè li tande non li (li vire gade, li ri, li vire tèt li, li kòmanse ap lonje men pou pran kèk bagay)
 • Li fè bri tankou l ap pale lè l poukont li
 • Li blabla
 • Li kòmanse rekonèt mo tankou (papa, manman)

Aktivite yo

 • Gade liv ki fèt ak foto ak tibebe a. (Evite timoun piti gade televizyon.)
 • Fè chante ak yon vwa anwe.
 • Kache jwèt anba rad pou fè jwèt kachkachliben ak yo.
 • Chanje ton vwa ou lè w vle montre ou dakò, lè ou pa dakò, lè kè w kontan ak kèk lòt fason ou santi w.
 • Imite jan tibebe a ap blabla.
 • Nonmen non moun w ap montre li.

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li ka kenbe epi manje yon ti biskuit poukont li ak lòt manje ki pa poze yon danje pou li
 • Li ka rale oubyen ranmase ti bagay tou piti
 • Li ka kenbe kèk bagay ak pous li ak de dwèt li

Aktivite yo

 • Kite tibebe a manje (sereyal sèk, ak ti biskuit) ak men li poukont li.
 • Kite tibebe a jwe ak jwèt ki senp ki fèt an twal, an katon, oubyen an plastik.
 • Bay tibebe a ti jwèt piti pou l jwe ak lòt bagay li ka ranmase ki pa twò piti, kon sa li pap ka vale yo.

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka chita poukont li san moun pa ede li
 • Li ka rale
 • Li ka kenbe mèb ki nan kay pou l kanpe oubyen lè l kenbe men yon granmoun
 • Li ka ret kanpe lè l kenbe mèb ki nan kay la oubyen men yon granmoun
 • Li ka balanse devan dèyè lè l apiye sou men li ak jenou li
 • Li jwe ak pye li pandan l kouche sou do

Aktivite yo

 • Ankouraje tibebe a pou l kanpe pandan w ap pale avè l oubyen pandan w ap lonje yon jwèt li renmen ba li pou l eseye pran li.
 • Mete yon jwèt yon kote tibebe a pa ka pran li pou l ka eseye rale pou l al pran jwèt la.
 • Kite l kenbe mèb nan kay la pou l kanpe.
 • Ranje plizyè kote ki pa gen danje pou tibebe a rale epi pou l al gade sa k gen nan kote sa yo san ou pa oblije suiv sa l ap fè.
 • Ranje kay ou yon fason pou pa gen anyen ki lakòz danje pou timoun, mete sa ki ka lakòz yon danje pou tibebe a kote li pa ka manyen yo.

back to top

depi 9 mwa rive sou 12 mwa

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li rekonèt lè yon moun se yon etranje li ye
 • Li ka rale yon granmoun oubyen eseye manyen yo pou atire atansyon yo
 • Li kòmanse ka bwè nan gode
 • Li ka montre li renmen yon bagay oubyen yon moun
 • Li kòmanse souri lè yo fè li konpliman

Aktivite yo

 • Evite vyolans ak danje ni nan kay la, ni nan televizyon, ni nan videyo.
 • Pale yon fason ki kalm, ki pa twò fò pou fè timoun nan santi li an sekirite.
 • Fè tibebe a chita ansanm ak fanmi an lè li lè pou manje.
 • Jwe jwèt "pat-a-cake" ak tibebe a.
 • Kite timoun nan kenbe yon gode ki pa gen anpli likid ladan pou l eseye bwè nan gode a. (Li pi fasil si se yon gode ki gen yon kote pou bwè nan kouvèti a.)
 • Anbrase epi bo tibebe a souvan.
 • Lè tibebe a ap eseye in sou wou anbrase li oubyen pale avè li.
 • Souri bay timoun nan epi kwoke li lè ou wè li kontan poutèt li fè yon kichòy.

Pale ak ladrès pou konprann

 • Li ka voye men pou l fè babay
 • Li koute lè yo di li « non-non »
 • Li kòmanse ka reponn lè yo mande li ti kesyon senp tankou ("ou vle ji?") li fè jès, li fè siy ak figi li, epi li ka lonje men pou l fè konnen li vle
 • Li ka souke tèt li pou l di « non »
 • Li rekonèt mo li abitye tande (manman, papa, balon, bonbon)
 • Li ka gade foto ki nan yon liv
 • Li renmen ti chante timoun ak ti pwezi ki gen rim pou timoun

Aktivite yo

 • Fè ti nounous ak chosèt epi fè kòm si ti nounous la ap pale ak tibebe a.
 • Li ti istwa pou timoun ki gen rim epi chante pou tibebe a
 • Ede tibebe a gade foto fanmi an ak albòm ki gen souvni ladan yo.
 • Lonje dwèt sou kèk bagay epi nonmen non yo.
 • Koute sa tibebe a ap kominike ba wou epi reponn li.
 • Esplike ki aktivite w ap fè pandan w ap fè yo ak tibebe a oubyen lè ou pre tibebe a.
 • Poze tibebe a kèk kesyon ki senp (« Ou vle yon ti biskuit ? »)
 • Di tibebe a « non-non » lè ou merite pou w di l sa epi pa chanje lide w.

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li kenbe bibon li oubyen gode li ak bouch li
 • Li ka ranmase kèk ti bagay ak pous li ak dwèt li
 • Li sèvi ak tou de men li yon fason ki kowòdone (li ka ranmase yon gode, li ka frape de blòk ansanm)
 • Li ka bat men li yo
 • Li fè espre li lage kèk bagay atè
 • Li bay tèt li manje ak men li (sereyal, ti biskuit, ti moso fri)

Aktivite yo

 • Montre tibebe a kouman pou l ranje ti blòk an bwa, bwat, oubyen kouman pou dewoule yon bobin fil.
 • Kite timoun nan jwe ak bagay ki pa gen danje ladan tankou yon bòl ki pap kraze, yon chodyè, oubyen yon louch.
 • Ede tibebe a mete kèk bagay nan yon bwat pou sere yo.
 • Bay tibebe a kèk bwat vid diferan gwosè pou l jwe.
 • Bay tibebe a sereyal ki sèk san anyen ladan pou l manje poukont li. (Pa bay tibebe a rezen antye, òtdòg, pistach, pèt pèt mayi, oubyen nenpòt lòt babay ki ka trangle tibebe a.)

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka chita poukont li pandan li kouche
 • Li ka chita apre li te kanpe
 • Li ka mache si gen moun ki ede li
 • Li ka kanpe poukont li
 • Li ka frape 2 jwèt ansanm

Aktivite yo

 • Jwe jwèt chita epi kanpe pou fè l chare w.
 • Ede tibebe a mache, kenbe l kèk fwa, lage l kèk fwa.
 • Kite tibebe a al toupatou pandan l ap kenbe mèb nan kay la. (Asire w kote tibebe a prale yo pa gen danje pou li nan kote sa yo.)
 • Frape kèk bagay ki mou youn nan lòt epi ankouraje tibebe a pou l fè menm bagay avè w.
 • Imite sa tibebe a ap fè.
 • Roule yon boul al jwenn tibebe a epi ankouraje l pou l woule boul la tounen ba wou.

back to top

Depi 12 mwa rive sou 18 mwa?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li kontan wè lè moun ap bat men yo
 • Li ka montre kè l kontan pou lòt moun oubyen li sansib pou lòt moun
 • Li jwe jwèt kouri dèyè moun ak jwèt kache pou moun pa wè
 • Li jwe boul ak lòt kalite jwèt ak lòt moun
 • Li fè jès oubyen bri pou l montre sa li vle
 • Li vin gen kèk bagay li renmen li pa lage yo yon may tankou (yon dra, yon jwèt)
 • Li kòmanse ap gen ladrès ki pou fè l vin endepandan (wete rad sou li, sèvi ak kiyè oubyen ak fouchèt)
 • Li kòmanse pè lè manman l oubyen papa l ap deplase

Aktivite yo

 • Bay tibebe a yon kote ki an sekirite, epi ki anpè.
 • Chante pou tibebe a.
 • Fè chante ki dekri sa timoun nan fè chak jou.
 • Bay tibebe a yon twal pou lave kò li epi ankouraje li pou l lave yon poupe, pou l anbrase poupe a epi bo li.
 • Kite timoun nan ede w wete rad sou li.
 • Kite timoun nan kòmanse manje poukont li ak yon kiyè.
 • Kite timoun nan montre ki gwosè li ye (ede l leve men li wo).
 • Mennen timoun nan soti (al nan pak, nan zou) pale ak timoun nan de bagay ou wè epi pale de sa ou fè avè li.
 • Fè timoun nan konprann menm si kèk fwa ou deplase w ap toujou tounen vin jwenn li.

Ladrès pou pale ak ladrès pou konprann

 • Li yon moun nonmen kèk pati nan kò a tankou (tèt, pye) li ka lonje dwèt sou yo
 • Li kòmanse nonmen non diferan pati nan kò a
 • Li kòmanse ka lonje dwèt sou plizyè bagay oubyen foto lè yon moun nonmen non yo
 • Li ka fè sa yo di l pou l fè tankou (« chita, » « lage sa»)

Aktivite yo

 • Ankouraje tibebe a pou l repete mo li abitye tande.
 • Pandan tibebe a ap benyen oubyen pandan l ap abiye, nonmen non kèk pati nan kò li epi fè l repete yo.
 • Gade liv fèt ak foto ansanm ak tibebe a epi ede l nonmen non kèk bagay ki nan foto yo.
 • Sèvi ak jwèt ki senp tankou (« busy box, jack-in-the-box”).
 • Chante chante timoun ak lòt chante timoun abitye chante plizyè fwa.
 • Fè jwèt kote timoun nan ap sèvi ak dwèt li pandan l ap chante chante sa yo (« Itsy, Bitsy Spider”)

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li manje poukont li ak kiyè
 • Li eseye fè madigriji sou papye
 • Li ranje ti bagay piti youn sou lòt
 • Li fè pil ak 2 blòk an bwa oubyen ak plis pase sa

Aktivite yo

 • Li jwe ak blòk an bwa (li anpile yo epi li kraze pil la).
 • Ankouraje timoun nan pou l fè desen oubyen pou fè madigriji ak kreyon oubyen ak kreyon koulè ki gen penti alo.
 • Pouse ti sak ki gen ti boul anndan yo oubyen ak yon boul an eponj ki mou, peze yo, jwe ak yo.
 • Kite timoun nan manje poukont li ak yon kiyè.

Ladrès gwo mis yo

 • Li mache poukont li
 • Li ka voye yon boul ak men li
 • Li ka chita sou yon chèz
 • Li ka bese pou l ranmase yon bagay

Aktivite yo

 • Kenbe men timoun nan pandan l ap monte eskalye.
 • Kite timoun nan mache pou l ka chèche konnen sa k gen toupatou, men toujou veye sa l ap fè.
 • Bay timoun nan jwèt li ka rale ak jwèt li ka pouse pou l jwe.
 • Roule boul epi voye boul oubyen ti sak ki gen ti grenn ladan l pou jwe ak timoun nan.
 • Bay timoun nan sèvi ak mèb ki mezi li. Ou ka kite l sèvi ak ban oubyen ak bwat ki solid.
 • Woule yon gwo balon voye bay timoun nan epi mande l pou woule l tounen ba wou.

back to top

Depi 18 mwa rive sou 24 mwa?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li renmen lè yo li pou li
 • Li kòmanse vin pi endepandan, li mete rad li sou li poukont li, li manje poukont li, li lave men l epi li siye men l poukont li.
 • Li kirye epi li toujou ap « fouye tout bagay »
 • Li gen yon amitye espesyal ak paran l yo oubyen ak moun ki abitye gade li a
 • Li renmen jwe kote lòt timoun ap jwe, men li pa twò renmen jwe ansanm avè yo
 • Li renmen manyen ak kwoke moun
 • Li gen dwa montre li pè lè moun k ap okipe l la deplase al kite l

Aktivite yo

 • Ankouraje timoun nan pou l jwe janti, pa kite l jwe jwèt ki gen vyolans ladan.
 • Ankouraje timoun nan abiye epi dezabiye poukont li.
 • Ankouraje timoun nan ede fè ti travay nan kay la tankou (pote napkin al met sou tab, ranmase jwèt li epi ranje yo yon kote)
 • Ankouraje timoun nan sèvi ak ni kouto ni kiyè.
 • Pran pasyans ak timoun nan pou l ka abitye ak sitiyasyon ki chanje epi ak nouvo moun k ap gade li.
 • Ankouraje timoun nan jwe pre lòt timoun, ba l yon pè nan kèk nan jwèt li yo.
 • Asire li fè sa li dwe fè epi disipline li san mank. (Pa vire pawòl ou pou di "wi" lè w te fin di "non" poutèt timoun nan fè yon kòlè.)
 • Montre pitit ou ou enterese nan jwèt li jwe.

Pale ak ladrès pou konprann

 • Li chwazi ki jwèt li vle jwe pami jwèt li yo
 • Li eseye fè jwèt li wè lòt timoun fè
 • Li kòmanse ap poze kesyon
 • Li kòmanse ap met 2 ou 3 mo ansanm (« Soti deyò, » « kanpe »)
 • Li nonmen non kèk bagay pou l mande pou yo (balon, poupe, bonbon)
 • Li ka suiv sa yon moun di li si moun nan di l yon pawòl oubyen 2 pawòl.

Aktivite yo

 • Bay timoun nan lòd ki senp pou l ka suiv yo tankou (« al pran soulye ou. »)
 • Jwe jwèt ki rele « Simon Says » la avè li.
 • Li pou timoun nan pandan 5 a 10 minit chak jou; kreye yon abitid pou fè lekti pou li lè pral dòmi.
 • Pa kite timoun nan gade anpil pwogram televizyon ak pwogram videyo. Si timoun nan gade televizyon, gade ansanm avè li epi pa kite l gade pwogram ki gen vyolans oubyen pwogram ki gen sèks ladan yo.
 • Lè timoun nan poze yon kesyon, ba l yon repons ki senp.
 • Sèvi ak foto jwèt yo pou mete etikèt sou bwat ki gen jwèt timoun nan ladan.
 • Bay timoun nan ase tan pou l fini yon aktivite l ap fè.

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li eseye fè liy tankou se ekri l ap ekri (liy vètikal, liy desann, sèk)
 • Li ka wete chosèt li ak soulye li
 • Li ka demonte kèk bagay epi li ranje yo lè l fini

Aktivite yo

 • Ede timoun pase kèk bagay nan yon twou pou l mete yo nan yon bwat epi lage yo atè ankò.
 • Bay timoun nan bwat ki antre youn nan lòt oubyen ti gode mezi pou l ranje yo.
 • Bay timoun nan jedpasyans ki senp pou l fè (sa ki gen 2 oubyen 3 moso)
 • Kite timoun nan sèvi ak poudin pou l pentire ak dwèt li.
 • Bay timoun nan lakre, kreyon fet, kreyon, penti, ak bwòs yo sèvi pou fè desen sou twotwa, gwo moso papye ki laj ak jounal.
 • Kite timoun nan sèvi ak ajil ki pa toksik ak krèm pou fè bab.
 • Bay timoun nan papye li ka chire.

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka vòltije ak tou de pye li
 • Li ka danse lè l tande mizik
 • Li ka monte oubyen desann eskalye lè yo ede li
 • Li ka kouri
 • Li eseye choute boul

Aktivite yo

 • Ede timoun nan vòltije ak 2 pye li, kenbe men timoun nan pandan w ap vòltije.
 • Koute mizik epi balanse kò w, bat men w, epi danse mizik la ansanm ak timoun nan.
 • Fè ti kous kout sou teren ki mou tankou (sou gazon, sou tapi) ak timoun nan.
 • Jwe jwèt choute boul.

back to top

24 a 36 mwa (2 a 3 an) ?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li ka di « mwen renmen w »
 • Li jwe ak lòt timoun pou l jwe jwèt ki senp
 • Li pale pou l fè konnen li bezwen al nan twalèt
 • Li kontinye ap vin pi maton epi pi endepandan nan sa l gen pou l fè pou tèt li (bwose dan li, manje, mete rad sou li)
 • Li ede ranmase jwèt li yo epi mete yo nan plas yo

Aktivite yo

 • Kontinye bay timoun nan konfò ou, ak yon kote ki an pè epi ki an sekirite pou l rete.
 • Fè timoun nan konpliman lè timoun nan fè konnen li vle al nan twalèt.
 • Jwe jwèt ki senp ak timoun nan tankou (« Ring around the Rosie », jwèt kachkachliben).
 • Ede timoun jwe jwèt kote li mete lòt rad sou li tankou se yon lòt moun li ye.
 • Kreye mwayen pou aji avè l yon fason espesyal oubyen pran abitid pou di "Mwen renmen w" (oubyen yon fason pou sasiyèt li lè w wè li, oubyen ba l yon ti non).
 • Respekte sa timoun nan vle ak endepandans li, men gide li epi fè l konnen sa li ka fè ak sa li pa ka fè. (Kite timoun nan sèvi ak dlo pou l pentire sou twotwa a oubyen sou galri a, men pa kite l fè sa sou mi anndan kay la.)

Pale ak ladrès pou konprann

 • Li ka suiv lè yo ba li lòd klè an 2 pati pou l fè kichòy ("Ranmase soulye w epi mete yo nan bifèt la.")
 • Li patisipe nan konvèsasyon ki senp (Li ka reponn lè yo mande li « Ki jan w rele ? »
 • Li ka reponn kesyon ki senp
 • Li kòmanse fè fraz ak 2 ou 3 mo regilyèman (« Mwen vle ji. »)
 • Li kòmanse ap chwazi ( ki chemiz pou l mete, si pou l jwe deyò oubyen anndan kay la)
 • Li mande anpil kesyon

Aktivite yo

 • Kite timoun nan pran kèk desizyon ( kite l chwazi kèk bagay pou l manje, kite l chwazi ki chemiz pou l mete pami 2 chemiz).
 • Mande timoun nan pou l fè sa ou di li. (« Ranmase pope w yo epi mete yo sou etajè a, tanpri. »)
 • Koute timoun nan epi pale avè li.
 • Li liv ki gen foto yo pandan 10 minit chak jou ak timoun nan epi pale de foto yo avè li.
 • Montre ki koulè ki nan foto yo.
 • Lè timoun nan poze yon kesyon, ba li yon repons ki senp.
 • Sèvi ak foto jwèt yo oubyen ak non jwèt yo pou mete etikèt sou bwat ki gen jwèt timoun nan ladan.
 • Chante chante ak chante pou timoun ki gen rim ladan yo.

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li ka sèvi ak gode ak kiyè poukont li
 • Li ka vire yon manch pòt pou ouvè pòt la
 • Li ka fè jedpasyans ki senp (ki gen 4 a 6 moso)
 • Li ka devise yon bouchon
 • Li ka anpile 6 a 8 ti blòk an bwa tankou yon kay
 • Li ka koupe papye ak sizo

Aktivite yo

 • Bay timoun nan jedpasyans ki senp pou l fè.
 • Bay timoun nan ti sizo ki pa danjere ak papye pou l koupe.
 • Bay timoun nan sab, pat a modle, oubyen penti pou dwèt pou l sèvi pou l ekri ak dwèt li.
 • Bay timoun nan plizyè bwat ki gen kouvèti pou l ka ouvè epi fèmen yo.
 • Bay timoun nan yon bwat oubyen yon valiz ki fèmen ak yon kwochèt ki senp pou l ouvè li, epi ki gen plizyè lòt ti pòch pou l ouvè, ak plizyè lòt bagay pou timoun nan manevre.

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka monte epi li ka kondi jwèt ki gen wou
 • Li ka pouse oubyen rale yon pòt pou l ouvè li
 • Li ka kenbe manch eskalye pou l monte eskalye

Aktivite yo

 • Fè plan pou timoun nan jwe ak lòt timoun (Jwèt tankou « London Bridge Is Falling Down,” ak lago).
 • Ankouraje timoun nan pou l aprann voye boul ak ti sak ki gen grenn yo.
 • Aprann timoun nan monte yon bekàn 3 wou yo.
 • Montre timoun nan kouman pou l sote sou yon liy oubyen sou yon tib ki atè.
 • Kouri ak timoun nan kote ki pa gen danje.
 • Kite timoun nan woule sou gazon oubyen sou sab.

back to top

36 mwa a 48 mwa (3 a 4 an) ?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li kòmanse jwe ak lòt timoun
 • Lè gen moun ki ede li, li ka kite lòt timoun jwe ak jwèt li epi li ka ret tann tou pa li pou l jwe
 • Li kòmanse ka jwe teyat, li ka prezante tout yon sèn
 • Li kòmanse ap teste limit granmoun (lè yon granmoun di « non,» li fè sa li vle a kanmenm pou l wè si granmoun nan di «non» an pou tout bon
 • Li entèprete sa ki vre nan jan pa li pou l jwenn sa li bezwen ("Mwen pa oblije separe ak moun paske frè m nan pa renmen ti bonbon.»)
 • Li kòmanse ka fè moun ri, li bay blag ki dwòl
 • Li ka abiye, li ka fè twalèt li, epi li ka manje san yo pa ede l twòp
 • Li ka vi pè (fènwa, dife, bèt)

Aktivite yo

 • Bay tibebe a yon kote ki an sekirite, epi ki anpè, kote gen moun k ap veye li tout tan.
 • Kreye mwayen pou l jwe jwèt ak lòt moun ( fè pas ak yon boul; travay ak yon lòt timoun pou l fè tankou l ap "kuit maje" epi sèvi manje a bay poupe oubyen bay kèk granmoun).
 • Ede timoun yo rezoud pwoblèm sosyal yo genyen. (« di li ou pa renmen jan tèl tèl bagay fèt…)
 • Dekri fason ou vle li aji epi toujou fè l konnen kouman ou vle pou l aji. (« Tanpri mache pre mwen lè nou nan yon magazen. »)
 • Montre jan kè w kontan lè timoun nan bay yon blag.
 • Bay timoun nan ase tan pou l met rad sou li, pou l fè twalèt li, oubyen pou l manje poukont li.

Ladrès pale ak ladrès pou konprann

 • Li konprann konsekans yon bagay ki rive
 • Li kòmanse konprann afè lè
 • Li rekonèt koulè epi li ka matche koulè ki menm
 • Li kòmanse klasifye oubyen òganize kèk bagay an gwoup (apati gwosè yo, jan yo fèt, ak koulè yo)
 • Li sèvi ak fraz ki kout pou l pale epi li ka mete kèk fraz ansanm
 • Li chante, li aprann kouman pou jwe ak dwèt li

Aktivite yo

 • Fè timoun nan konnen limit li epi esplike pou ki sa limit yo nesesè. (« Kouri travèse yon lari se bagay ki danjere.")
 • Li kòmanse ap sèvi ak mo li dwe sèvi pou l dekri bagay ki pase ak sa ki poko pase (jodi a, demen, anvan, apre, pwochèn fwa).
 • Pandan w ap li pou timoun nan mande timoun nan kèk kesyon senp sou istwa a.
 • Ankouraje timoun nan pou l òganize kèk bagay ki menm yon kote padan l ap fè travay li abitye fè. (« Ki sa nou bezwen pou benyen ?" ki kote pou mete fouchèt yo? « Ki lòt bagay ou ta ka met nan pye w ? »)
 • Montre timoun nan kèk chante ak jwèt pou l fè ak dwèt li.
 • Esplike kouman kèk aktivite dewoule epi di ki sa k ap vin apre.
 • Bay timoun nan fason pou l sèvi ak konpitè ak lojisyèl ki fèt pou timoun. Sèvi ak konpitè a ansanm avè li.

Ladrès mis ki pi piti yo.

 • Li kòmanse ap fè desen moun ak bèt, ak tèt moun ak lòt pati nan kò moun
 • Li ka sèvi ak pat a modle ki pa toksik (pou l fè koulèv ak boul)
 • Li mete ti blòk an bwa youn sou lòt epi li bay sa li fè a yon non
 • Li ka sèvi ak sizo
 • Li ka fè jedpasyans ki gen (6 a 8 moso)

Aktivite yo

 • Bay timoun nan jwèt pou l jwe sou tab (jedpasyans, ti grenn tout koulè, ti blòk an bwa)
 • Bay timoun nan fèy papye blan ki laj.
 • Kite timoun nan sèvi ak penti alo oubyen dlo pou l pentire atè nan remiz la.
 • Bay timoun nan plizyè kalite bagay li ka ekri ak yo (penso, kreyon fet, kreyon koulè).
 • Kite timoun nan sèvi ak materyo yo poukont li - pa fòse timoun nan pou "fè" yon bagay.
 • Bay timoun nan materyèl li ka manyen (pat a modle ki pa toksik, penti pou sèvi ak dwèt pou pentire, krèm pou fè bab, sab lanmè).

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka mache sou yon liy dwat
 • Li ka kenbe balans li sou yon pye pandan plizyè segonn
 • Li ka kòmanse ponpe sou yon pye
 • Li ka voye yon boul yon ti distans ak yon sèl men
 • Li ka atrape yon boul k ap bat ak 2 men
 • Li ka monte yon ti bekàn 3 wou poukont li
 • Li ka monte sou yon glisad poukont li

Aktivite yo

 • Òganize yon kote ki gen plizyè enpas pou timoun nan pase poukont li (pou l travèse yon chèn, pase anba yon tab).
 • Sèvi ak yon boul ki mou pou w jwe atrap avè l, avanse pi lwen li tanzantan.
 • Sèvi ak yon boul ki diferan gwosè oubyen ak sak ki gen ti grenn ladan li pou w fè l atrape.
 • Fè yon wout pou bekàn 3 wou a epi mete kèk siy sou wout la tankou siy estop oubyen yon kote li ka pase pou l kanpe pale ak yon moun nan yon fenèt pandan li sou bekàn nan.
 • Jwe jwèt « Follow the leader », fè l fè aktivite ki difisil.
 • Jwe mizik pou l danse.

back to top

48 mwa a 60 mwa (4 a 5 an) ?

Ladrès pèsonèl li ak ladrès sosyal li

 • Li antann li pou l jwe ak lòt timoun
 • Li kòmanse ap chèche konnen sa fi ak gason fè (manman/papa) ak sa moun k ap ede nan kominote yo fè (ponpye, mèt magazen)
 • Li konprann ki limit li genyen epi li ka fè lòt konnen sa yo ye
 • Li gen respè pou moun ki gen otorite, malgre sa li eseye teste limit yo
 • Li patisipe nan jwèt ki fèt an gwoup
 • Li chwazi zanmi pa li
 • Li pa renmen moun anmède l
 • Li renmen blag ki ridikil
 • Li ka met rad sou li, fè twalèt li, epi li ka manje poukont li

Aktivite yo

 • Kreye opòtinite pou l jwe wòl aktè epi (pa kite l fè jwèt brital).
 • Mete timoun ki gen menm laj ansanm oubyen envite timoun ki gen menm laj avè li vin jwe avè l pou ankouraje l aprann jwe ak lòt timoun.
 • Montre l jwèt ki fasil tankou jwèt («Duck, Duck, Goose »).
 • Pèmèt timoun nan ede etabli sa limit li dwe ye. (« Konbyen tou chak timoun ap genyen ? »)
 • Ede timoun nan devlope estrateji pou l rezoud pwoblèm sosyal li genyen. (« Sèvi ak mo, pa bay kou"; "Ki sa ankò ou ka fè?" « Ki sa w ap di pwochèn fwa ? »)

Ladrès pale ak ladrès pou konprann

 • Poze kesyon pou jwenn enfòmasyon (Pou ki sa …. ?, Kouman ...? )
 • Li konprann woutin li dwe suiv epi li okouran ki aktivite ki vin anvan yon lòt oubyen apre yon lòt nan yon sekans
 • Li jwe ak mo yo, li kreye mo ki pa vle di anyen
 • Li ka reponn kesyon sou kèk istwa epi li ka rakonte istwa yo ankò si gen moun ki ede l
 • Li ka kole kèk fraz ansanm

Aktivite yo

 • Li liv ki gen istwa pou timoun nan.
 • Poze l kesyon sou istwa yo epi mande l pou l rakonte istwa yo ankò.
 • Ankouraje timoun nan pou l fè teyat ak istwa yo oubyen ak istwa li gen nan tèt li epi pou l sèvi ak diferan vwa pou diferan karaktè yo.
 • Ankouraje timoun nan pou l fè jwèt kote li di sa k ta pase si tèl bagay te pase pou l ka kreye istwa pa li tankou ("Sa k ta rive si w te ka vole...")
 • Bay timoun nan diferan kalite lojisyèl pou l sèvi nan konpitè li.
 • Òganize vizit pou ale nan bibliyotèk, nan zou, ak nan aktivite espesyal tankou parad.
 • Jwe jwèt ki gen mo rime ak timoun nan. (« Èske ou ka di 3 mo ki rime ak mo chat? »)

Ladrès mis ki pi piti yo

 • Li ka koupe yon bagay tou dwat
 • Li ka kopye kèk fòm
 • Li ka ekri kèk lèt
 • Li ka fè desen kèk bagay
 • Li ka bati kèk bagay ki byen aliyen ak blòk an bwa
 • Li ka fè yon estati ak pat a modle ki pa toksik

Aktivite yo

 • Bay timoun nan jwèt ki ka pèmèt li bati kèk bagay tankou blòk an bwa yo.

 • Bay timoun nan plizyè kote li ka ekri (Katon koulè, anvlòp, tablo, bwat katon).
 • Ankouraje timoun nan pou l fè desen kèk bagay ak kèk aktivite k ap fèt.
 • Bay timoun nan pat a modle ki pa toksik, sab lanmè, ak papye ak lakòl.
 • Bay timoun nan limit valè bagay li ka sèvi an menm tan.

Ladrès gwo mis yo

 • Li ka mache fè bak
 • Li ka monte oubyen desann eskalye poukont li, li mete yon pye sou chak mach yo
 • Li ka ponpe
 • Li kòmanse sote
 • Li ka choute yon boul san pwoblèm
 • Li ka fè lakilbit
 • Li ka fè mouvman ak kò li pou l suiv sa yo di l fè ("Mete men w sou tèt ou, fè 2 gwo pa ann avan, epi vire.")

Aktivite yo

 • Kite timoun ede w ranje yon wout ki gen aktivite ki difisil ladan ( baton pou balanse, chèz pou travèse, tab pou pase anba yo, ak balanswa).
 • Woule gwo sèk plastik pou pase yo youn bay lòt.
 • Òganize jwèt choute boul kote pa gen konpetisyon.
 • Mennen timoun nan nan pak pou l jwe pou l aprann grenpe, monte balanswa, ak lòt aktivite ki fè l fè mouvman.
 • Jwe jwèt "Simon says" avèk timoun nan, mete mouvman ki difisil nan jwèt la.
 • Sote sou yon pye ansanm ak timoun nan soti nan kay la rive nan machin nan.
 • Ankouraje timoun nan pou l eseye mache pa bak. Jwe mizik pou timoun nan danse epi ba l enstriman li ka jwe pandan l ap danse oubyen l ap mache.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.