Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou

Vin fè konesans ak Direktè egzekitif la

Madan Lisa Blair ap dirije pwogram pou fanmi aprann epi pou fanmi aprann li kòm Direktè egzekitif, pou Miami-Dade County nan patenarya pou fanmi aprann (Family Learning Partnership) Madan Blair se moun Florida li diplome ak Metriz li nan Nova University epi li resevwa yon Diplòm Etid avanse nan Barry University.

Madan Blair gen anpil esperyans nan zafè lekti ak alfabetizasyon li ranmase pandan l tap travay nan lekòl leta nan Miami-Dade. Madan Blair deja fè prèv li gen esperyans nan fè aktivite pou ranmase lajan kòm li te abitye fè nan travay li nan Adventura Turnberry Jewish Center. Li gen esperyans tou nan edikasyon timoun piti epi li enterese anpil nan edikasyon fanmi ak alfabetizasyon pou fanmi.

 

Our Team

Lisa Blair, M.S. Ed.
President

Edie Levine
Executive Assistant to the President

Debbie Adolf, Ed. S.
Senior Program Director

Gayane Stepanian, M.A.
Healthy Start Program Director

Alix Harper, M.A.
Educational Specialist Birth to 3

Jennifer Kaire, M.S.
Program Director-Reach Out and Read

Brenda Floyd, L.P.N., CCES, CIM
Childbirth Educator, Clinical FOCEP Preceptor

Jocelyn Medero, M.S.
Case Care Coordinator/Child and Adolescent Mental Health Therapist

Marilaura Amorese, M.S.
Case Care Coordinator

Nelly Conde, M.A.
Case Care Coordinator

Maria Villari, M.S.W., CLC
Case Care Coordinator/Childbirth Education

Judine Tessier, M.S.W., CLC
Case Care Coordinator

Diana Shmatova
Administrative Assistant

Roman Idarraga
Book Courier


 

 

 

<-- back to previous page

 

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.