Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Enfòmasyon ki kab itil ou
 
Asosiyasyon Eta Florid apwouve pou akredite kote y ap gade timoun

National Association for the Education of Young Children (NAEYC):
800-424-2460 / www.naeyc.org

National Early Childhood Program Accreditation (NECPA):
800-505-9878

National Association of Family Child Care (NAFCC):
515-282-8192 / www.nafcc.org

Association of Christian Schools International (ACSI):
813-734-7096 / www.acsi.org

Accredited Professional Pre-school Learning Environment (APPLE):
800-322-2603 / www.faccm.org

National Accreditation Council for Early Childhood Professional Personal and Programs (NACECPPP):
703-941-4329

National Accreditation Commission for Early Care and Education Programs (NACCP):
800-573-1118 / www.naccp.org

National School-Age Care Alliance (NSACA):
617-298-5012 / www.nsaca.org

Association of Christian Teachers and Schools (ACTS):
(417) 862-2781

Southern Association of Colleges and Schools Commission on Elementary and Middle Schools (SACS):
(352) 567-3057

Montessori School Accreditation Commission (MSAC):
(707) 938-3818 / www.montessori-msac.org

Nota: Nenpòt òganizasyon leta rekonèt ki enterese patisipe nan Pwogram “Gold Seal Quality Care” la kab voye mande yon aplikasyon nan adrès sa a: Deborah Russo, Director, Florida Department of Children and Families, Child Care Program, 1317 Winewood Blvd./Bldg. 6/Room 381, Tallahassee, Fla. 32399

back to top

Florida KidCare epi ki timoun li kouvri

KidCare se Pwogram asirans maladi pou timoun nan Eta Florid (CHIP) ki etabli depi 1998 pou bay 550, 000 timoun ki pa gen asirans maladi asirans nan fanmi ki gen kat moun e ki gen yon revni ki pi piti pase $34,100 pa an. Kòb ki soti nan men gouvènman federal pèmèt eta elaji kad mediked la pou li kouvri lòt kalite asirans pou timoun ki pa gen asirans e ki nan fanmi ki gen yon ti revni.

Florida KidCare bay timoun de zewo ane a dizuitan asirans maladi gratis oubyen pou yon ti kraze kòb.

  • Mediked pou timoun de 0-18 dizuitan
  • MediKids pou timoun de 0-5 an kote fanmi yo depase nivo revni pou mediked la
  • Healthy Kids pou timoun 5-18 a dizuitan kote fanmi yo depase nivo revni pou mediked la
  • Rezo sèvis medikal pou timoun ki merite atansyon espesyal opwennvi fizik, opwennvi devlopman oswa opwennvi sikolojik

Pou yon timoun kab kalifye pou pwogram sa yo, timoun nan fèt ou li yon sitwayen ameriken oubyen yon rezidan kòrèk nan peyi a epi fò li pa gen asirans epi fò fanmi li gen yon revni ki piti pase $34,100 pa ane epi fòk yo ta kat nan fanmi an. Medikèd la gratis. Fanmi ki gen revni ki depase nivo mediked men ki pi ba pase 200% nivo povrete federal ap peye $15 pa mwa pou chak fanmi pou yo patisipe nan pwogram tankou MediKids, Healthy Kids ak CMS. Timoun ki gen laj pou yo ale lekòl ki nan fanmi ki gen revni ki pi wo pase 200% povrete o nivo federal la kab jwenn asirans nan pwogram Healthy Kids.

Pou yon paran oubyen yon moun ki responsab timoun nan aplike, li fèt pou li ranpli yon aplikasyon yon paj ki ekri de bò. Ou kapab pran enfòmasyon sa a sou entènèt lè-w klike sou logo KidCare la anba à. Ou kapab jwenn aplikasyon, si-w kontakte HSC. Yo evalye tout aplikasyon pou mediked. Timoun ki pa elijib pou mediked yo evalye yo pou lòt pwogram.

Pwogram rekritman KidCare la nan Miami-Dade se Human Services Coalition ki kòdone atravè Growing Healthy Taskforce (GHTF). Taskforce sa a se yon òganizasyon ki kouvri plizyè òganizasyon ak moun ki rete nan konnti a ki panche sou pwoblèm sante timoun.

HSC fè kontra pa I ak lòt òganizasyon ki chita nan kominote a e ki ap konsantre yo sou pwoblèm minorite yo nan zòn ki pi defavorize yo. Òganizasyon sa yo trava;y ak HSC epi ak Depatman lasante nan Miami-Dade County pou yo enfòme fanmi nan plizyè fason sou sa yo rele KidCare epi enskri timoun ki elijib nan pwogram nan.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram KidCare la nan Miami-Dade telefone 305 576 5001.

KLIKE LA A POU YON APLIKASYON POU KIDCARE
back to top

NAEYC Bwochi
For more information and to obtain FREE copies please contact your local resource and referral agency at 305-633-6481.

"A Caring Place for Your Infant"
"A Caring Place for Your Toddler"
"A Good pre-school for Your Child"
"Finding the Best Care for Your Infant or Toddler"
"How to Choose a Good Early Childhood Program"
"Give Your Child Something That Will Last a Lifetime"

National Head Start Brochure

M-DCPS Booklet

"Early Childhood and Parenting Programs"

back to top

Nimewo telefòn

Subsidized Child Care

Family Central. (305) 908-7300
Miami-Dade Department of Human Services (DHS) - Child Development Services
(305) 633-6481

Resource and Referral

Family Central (305) 908-7300
Miami-Dade Department of Human Services (DHS) - Child Development Services
(305) 373-3521 (Hotline)

Miami-Dade Public Schools

Map Room (305) 883-5361
Division of Early Childhood Programs (305) 995-7632

Head Start

Miami-Dade Community Action Agency Head Start (305) 347-4622

Department of Children and Families Licensing

Main Number - (305) 377-5006
North Unit - (305) 377-5494
South Unit - (305) 377-5509

back to top

Sant ki akredite nan Miami-Dade County
1 WORLD LEARNING CENTER
12901 NW 27TH AVE
MIAMI, FL 33167
Phone: 786-416-9940

3 C'S PRESCHOOL
14920 SW 67TH AVE
PALMETTO BAY, FL 33158-2103
Phone: 305-238-0844

A & A CHILDREN ACADEMY 2
6725 SW 21ST ST
MIAMI, FL 33155
Phone: 305-266-5252

A GIFT FROM HEAVEN CHILD CARE
14651 SW 104TH ST
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-382-3233

A LEARNING DAY CARE CENTER FOR KIDS
17 NE 1ST RD
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-224-5802

A MAGICAL LEARNING CENTER LLC
9701 SW 152ND ST
MIAMI, FL 33157-1704
Phone: 305- 253-888

A MOTHER'S CARE INC.
5861 NW 17TH AVE
MIAMI, FL 33142
Phone: 305-696-3802

A SUNNY START PRESCHOOL
2757 SW 142ND AVE
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-227-7979

A SUNNY START PRESCHOOL II, LLC
13911 SW 42ND ST STE 108
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-553-9800

A.B.F. LEARNING CENTER
12767 SW 280TH ST
HOMESTEAD, FL 33032
Phone: 305-257-5565

ABC LEARNING CENTER
10390 NE 2ND AVE
MIAMI SHORES, FL 33138
Phone: 305-759-5439

ABC LEARNING CENTER
16951 NE 4TH AVE
NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
Phone: 305-816-6566

ABRAHAMS LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
12222 SW 102ND TER
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-596-1838

ACADEKIDS PRESCHOOL #2
10680 SW 113TH PL
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-790-6494

ACADEMY FOR YOUNG LEARNERS, INC.
18191 NW 68TH AVE STE 101
HIALEAH, FL 33015
Phone: 305-698-0202

AGUAMARINA PRESCHOOL
7515 SW 61ST AVE
SOUTH MIAMI, FL 33143-5011
Phone: 305-666-1707

AGUAMARINA PRESCHOOL
1018 SW 3RD AVE
MIAMI, FL 33130
Phone: 305-860-3979

AGUAMARINA PRE-SCHOOL
1800 SW 2ND CT
MIAMI, FL 33129
Phone: 305-860-2134

ALBERTO'S DREAM CHILD CARE AND LEARNING CENTER
1253 NE 112TH ST
MIAMI, FL 33161
Phone: 305-891-6558

ALEXANDER ACADEMY
2395 NW 7TH ST
MIAMI, FL 33125-3251
Phone: 305-644-8848

ALEXANDER MONTESSORI SCHOOL
14400 OLD CUTLER RD
VILLAGE OF PALMETTO BAY, FL 33158
Phone: 305-233-4540

ALEXANDER MONTESSORI SCHOOL-LUDLAM ROAD CAMPUS
14850 SW 67TH AVE
PALMETTO BAY, FL 33158
Phone: 305-235-3995

ALEXANDER SCHOOL
6050 SW 57TH AVE
MIAMI, FL 33143
Phone:

ALEXANDER TODDLER & PRESCHOOL INC
17800 OLD CUTLER RD
PALMETTO BAY, FL 33157-6427
Phone: 305-969-1814

ALI FAMILY DAY CARE HOME
13530 SW 267TH ST
HOMESTEAD, FL 33032
Phone:

AMERICA'S LITTLE LEADERS CHRISTIAN ACADEMY
2570 NW 152ND TER
MIAMI GARDENS, FL 33054
Phone: 786-234-7975

ANDERSON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
18541 NW 8TH RD
MIAMI, FL 33169-3723
Phone: 305-651-9516

ANGELS LOVE AND CARE
6900 W 32ND AVE STE 25
HIALEAH, FL 33018
Phone: 305-825-1560

APPLE LEARNING CENTER
860 SW 76TH CT
MIAMI, FL 33144
Phone: 305-261-4133

ARC PROJECT THRIVE PROGRAM
11025 SW 84TH ST STE 7
MIAMI, FL 33173
Phone: 305-279-4141

ARIAS FAMILY DAY CARE HOME
1282 W 42ND PL
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-345-4291

ARROWHEAD NURSERY AND KINDERGARTEN
1210 SW 78TH CT
MIAMI, FL 33144
Phone: 305-264-2345

AVENTURA LEARNING CENTER III
2300 NE 171ST ST
NORTH MIAMI BEACH, FL 33160
Phone: 305-940-0475

AVENTURA LEARNING CENTER INC - ALC II
2320 NE 171ST ST
NORTH MIAMI BEACH, FL 33160
Phone: 305-940-0408

AVENTURA LEARNING CENTER, INC
2221 NE 171ST ST
NORTH MIAMI BEACH, FL 33160
Phone: 305-940-0408

AVILA LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
8868 NW 108TH LN
HIALEAH GARDENS, FL 33018
Phone: 305-822-8519

B & G PRESCHOOL, INC.
7879 NW 27TH AVE
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-696-4100

BAYMAR PLAYING AND LEARNING CENTER
2100 NW 107TH AVE
DORAL, FL 33172-2510
Phone: 305-513-8978

BEACON HILL PREPARATORY SCHOOL
18001 NW 22ND AVE
MIAMI GARDENS, FL 33056-3718
Phone: 305-624-1600

BEAUTIFUL BEGINNINGS PRESCHOOL & DAYCARE
3220 NW 7TH ST
MIAMI, FL 33125-4102
Phone: 305-642-0027

BELL LARGE FAMILY DAY CARE HOME (KARLA)
22623 SW 113TH PL
MIAMI, FL 33170
Phone: 305-219-6778

BET SHIRA EARLY CHILDHOOD CENTER
7500 SW 120TH ST
MIAMI, FL 33156
Phone: 305-238-2606

BET SHIRA EARLY CHILDHOOD CENTER
7500 SW 120TH ST
MIAMI, FL 33156
Phone: 305-238-2606

BETHANY CHILD DEVELOPMENT CENTER II
4400 NW 183RD ST
MIAMI GARDENS, FL 33055
Phone: 305-625-6806

BETHANY EVANGELICAL COVENANT CHURCH SCHOOL
125 NE 119TH ST
NORTH MIAMI, FL 33161
Phone: 305-758-6367

BOLA CHILDCARE AND LEARNING CENTER
70 NE 80TH STREET
MIAMI, FL 33138
Phone: 305-759-2585

BORN 2 LEARN
8794 NW 25TH ST
DORAL, FL 33172-1601
Phone: 305-629-9889

BRIGHT FUTURES PRESCHOOL AND LEARNING CENTER INC
13724 SW 84TH ST
MIAMI, FL 33183
Phone: 305-380-6760

BRIGHT HORIZONS AT UM CANTERBURY PRESCHOOL
1150 STANFORD DR
CORAL GABLES, FL 33146
Phone: 305-284-5437

BRIGHT HORIZONS AT UM CANTERBURY PRESCHOOL MEDICAL
1400 NW 10TH AVE
MIAMI, FL 33136
Phone: 305-243-3777

BRIGHT STAR ACADEMY DAY CARE
16341 NW 57TH AVE
MIAMI LAKES, FL 33014-6116
Phone: 305-625-9750

BRIGHT STARS LEARNING CENTER
1298 W 37TH ST
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-817-3636

BRILLIANT BEGINNING LEARNING CENTER
2050 NE 8TH ST
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-245-2901

BRITO MIAMI PRIVATE DAY CARE
2732 SW 32ND AVE
MIAMI, FL 33133-2800
Phone: 305-448-1463

BUMBLE BEE DAY CARE & LEARNING CENTER
12332 QUAIL ROOST DR
MIAMI, FL 33177
Phone: 786-293-2126

BUTLER FAMILY DAY CARE HOME
2430 NW 182ND TER
MIAMI GARDENS, FL 33056-3639
Phone: 305-624-3598

CALDERON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
12705 SW 115TH TER
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-386-8024

CALVARY BAPTIST CHURCH DAYCARE CENTER
226 SW 17AVENUE
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-643-1256

CAMELOT PRESCHOOL
9771 E INDIGO ST
MIAMI, FL 33157-5643
Phone: 305-235-2993

CAMP CARNIVAL CHILD DEVELOPMENT CENTER
3655 NW 87TH AVE
DORAL, FL 33178
Phone: 305-406-5437

CAMPBELL ACADEMY INC
1405 NE 8TH ST
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-245-8601

CANALES LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
3880 SW 29TH ST
MIAMI, FL 33134
Phone: 305-812-7913

CANDYLAND LEARNING CENTER, INC
4150 SW 137TH CT
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-456-0551

CAROL CITY EARLY LEARNING CENTER
3291 NW 183RD ST
MIAMI GARDENS, FL 33056-3447
Phone: 305-622-8900

CAROUSEL LEARNING ACADEMY
470 NW 22ND AVE
MIAMI, FL 33125
Phone: 305-456-0955

CAROUSEL OF ANGELS, INC.
1637 SW 27TH AVE
MIAMI, FL 33145-2044
Phone: 305-854-0021

CARROLLTON SCHOOL OF THE SACRED HEART
3747 MAIN HWY
MIAMI, FL 33133
Phone: 305-446-5673

CASTELLANOS LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
9981 MARTINIQUE DR
CUTLER BAY, FL 33189
Phone: 305-305-7178

CATHOLIC CHARITIES GOOD SHEPHERD CHILD CARE CENTER
18601 FRANJO RD
CUTLER BAY, FL 33157
Phone: 305-235-1756

CATHOLIC CHARITIES SOUTH DADE CHILD CARE CENTER
28520 SW 148TH AVE
HOMESTEAD, FL 33033-1530
Phone: 305-245-0979

CELEBRITY KIDS CLUB OF MIAMI GARDENS
2740 NW 169TH TER
MIAMI GARDENS, FL 33056-4435
Phone: 305-623-9130

CENTRO HISPANO CATOLICO CHILD CARE CENTER
125 NW 25TH ST
MIAMI, FL 33127-4417
Phone: 305-576-1923

CENTRO MATER WALKER PARK
800 W 29TH ST
HIALEAH, FL 33012-5699
Phone: 305-887-1140

CENTRO MATER WEST
8298 NW 103RD ST
HIALEAH GDNS, FL 33016-2202
Phone: 305-827-4040

CENTRO MATER WEST II
7700 NW 98TH ST
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-827-4050

CHAPMAN PARTNERSHIP (SOUTH) HEAD START/EARLY HEAD
28205 SW 124TH PL
HOMESTEAD, FL 33033-1278
Phone: 305-995-7632

CHERRY BLOSSOM LEARNING CENTER
2933 SW 3RD AVE
MIAMI, FL 33129-2775
Phone: 786-290-5143

CHERRY BLOSSOM LEARNING CENTER #2
2731 NE 2ND AVE
MIAMI, FL 33137
Phone: 305-573-4445

CHILD CARE CENTER INC @ RIVIERA PRESBYTERIAN CHURC
5275 SUNSET DR
MIAMI, FL 33143
Phone: 305-662-2493

CHILDREN AROUND THE WORLD, INC.
7915 HAWTHORNE AVE
MIAMI BEACH, FL 33141
Phone: 305-867-0090

CHILDREN KINGDOM ENRICHMENT CENTER
8080 NW 155TH ST
HIALEAH, FL 33016-5880
Phone: 305-556-2655

CHILDREN'S CHRISTIAN SCHOOL HOUSE
380 W 21ST ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-805-1000

CHILDREN'S CREATIVE LEARNING CENTER AT FIU
11200 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33174
Phone: 305-348-2143

CHILDREN'S CREATIVE LEARNING CENTER AT SOUTH DADE
10190 SW 344TH STREET
FLORIDA CITY, FL 33031
Phone: 786-243-4705

CHILDREN'S LEARNING CENTER OF RICHMOND HEIGHTS
11111 PINKSTON DR
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-233-1596

CHILDREN'S LEARNING CENTER OF RICHMOND HEIGHTS INC
11111 PINKSTON DR
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-233-1596

CHILDREN'S PARADISE ACADEMY INC.
14237 SW 42ND ST
MIAMI, FL 33175-6408
Phone: 305-381-0974

CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER
8155 W 12TH AVE
HIALEAH, FL 33014
Phone: 305-827-1772

CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER # 3
2400 W 80TH ST
HIALEAH, FL 33016-2789
Phone: 305-823-4040

CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER INC #2
21 E 59TH ST
HIALEAH, FL 33013
Phone: 305-827-7811

CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER INC #4
470 W 49TH ST STE B
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-819-1161

CHILDREN'S PLACE LEARNING CENTER
8335 CORAL WAY
MIAMI, FL 33155
Phone: 305-412-0024

CHILDREN'S RESOURCES FUND
8571 SW 112TH ST
MIAMI, FL 33156-4322
Phone: 305-596-6966

CHRIST CHILDREN ACADEMY*
2900 NW 183RD ST
MIAMI GARDENS, FL 33056
Phone: 305-474-3061

CHRISTIAN ACADEMY DES PETITS ENFANTS
14150 W DIXIE HWY
NORTH MIAMI, FL 33161
Phone: 305-895-8180

CHRIST-MAR NURSERY SCHOOL
6991 W 14TH CT
HIALEAH, FL 33014-4517
Phone: 305-823-6515

CINDERELLA NURSERY INC
2335 W 12TH AVE
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-885-8556

CLARINGTON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
1260 NW 187TH ST
MIAMI, FL 33169
Phone: 305-652-4897

CLAY FAMILY DAY CARE HOME
2412 NW 87TH ST
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-835-7521

CONCHITA ESPINOSA ACADEMY
12975 SW 6TH ST
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-227-1149

CONCORDIA LUTHERAN SCHOOL
8701 SW 124TH ST
MIAMI, FL 33176-5215
Phone: 305-235-0160

COPE CENTER NORTH NURTURING CENTER
9950 NW 19TH AVE
MIAMI, FL 33147-1302
Phone: 305-836-3300

CORAL GABLES CONGREGATIONAL EARLY CHILDHOOD CENTER
3010 DE SOTO BLVD
CORAL GABLES, FL 33134
Phone: 305-444-9792

COUNTRY CLUB CHILDREN'S EDUCATION CENTER INC
18674 NW 67TH AVE
HIALEAH, FL 33015
Phone: 305-625-3449

COUNTRYSIDE LEARNING CENTER
15395 SW 288TH ST
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-246-5315

CRUZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME135TH
2781 NW 135TH ST
OPA LOCKA, FL 33054
Phone: 954-296-8007

CRYSTAL LEARNING CENTER
27085 SW 138TH CT
NARANJA, FL 33032
Phone: 786-410-8795

CUTLER RIDGE UNITED METHODIST KINDERGARTEN
20740 OLD CUTLER RD
CUTLER BAY, FL 33189
Phone: 305-235-6654

DAVE AND MARY ALPER JEWISH COMMUNITY CENTER
11155 SW 112TH AVE
MIAMI, FL 33176-3251
Phone: 305-271-9000

DAVID LAWRENCE JR. K-8 CENTER
15000 BAY VISTA BLVD
NORTH MIAMI, FL 33181-3603
Phone: 305-354-2600

DECROLY LEARNING CHILD CARE CENTER
735 NE 12TH AVE
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-248-2533

DEVON AIRE KIDDY COLLEGE INC
12289 SW 112TH ST
MIAMI, FL 33186-4830
Phone: 305- 595-831

DISCOVERY AGE INC DBA DISCOVERY YEARS
4300 NW 7TH ST
MIAMI, FL 33126
Phone: 305-774-1595

DISCOVERY TIMES INC DBA DISCOVERY YEARS
5152 W FLAGLER ST
CORAL GABLES, FL 33134
Phone: 305-446-0315

DISCOVERY YEARS CHILD CARE
410 SW 57TH AVE
MIAMI, FL 33144-3418
Phone: 305-266-9263

DR. MANUEL C. BARREIRO ELEMENTARY SCHOOL
5125 SW 162ND AVE
MIAMI, FL 33185-5279
Phone: 305-229-4800

DR. ROLANDO ESPINOSA K-8 CENTER
11250 NW 86TH ST
DORAL, FL 33178-2196
Phone: 305-889-5757

DUCK FAMILY DAY CARE HOME
2491 NW 104TH TER
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-691-4463

DUCK LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
2491 NW 104TH TER
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-691-4463

EARLY ENRICHMENT CENTER
10711 W FLAGLER ST
MIAMI, FL 33174
Phone: 305-225-7030

EARLY LEARNING CENTER
12907 NE 7TH AVE
NORTH MIAMI, FL 33161
Phone: 305-892-3005

EARLY START INC DAY CARE
11895 SW 56TH ST
MIAMI, FL 33175-5617
Phone: 305-229-2858

EARLY STEP LEARNING CENTER
14500 NE 6TH AVE
NORTH MIAMI, FL 33161-2357
Phone: 786-955-6381

EARLY YEARS ACADEMY
17790 NW 78TH AVE
HIALEAH, FL 33015-3600
Phone: 305-824-3500

EASTER SEALS SOUTH FLORIDA
1475 NW 14TH AVE
MIAMI, FL 33125
Phone: 305-325-0470

EDISON PRIVATE SCHOOL PRESCHOOL
371 E 37TH ST
HIALEAH, FL 33013
Phone: 305-821-9046

EKKLESIA CHRISTIAN LEARNING CENTER
7205 SW 125TH AVE
MIAMI, FL 33183
Phone: 305-273-0028

EXCEL KIDS ACADEMY INC
17700 NW 27TH AVE
MIAMI GARDENS, FL 33056
Phone: 305-624-0101

EXCEL KIDS ACADEMY OPA LOCKA CAMPUS INC
780 FISHERMAN ST
SUITE 105 & 150
OPA LOCKA, FL 33054
Phone: 305-685-9997

EXCEL KIDS ACADEMY-SOUTH CAMPUS
5500 NW 27TH AVE
MIAMI, FL 33142
Phone: 305-637-5700

FANTASY WORLD LEARNING CENTER
11540 SW 147TH AVE # 8-13
MIAMI, FL 33196
Phone: 305-386-6111

FANTASYLAND LEARNING CENTER CORP #2
8670 BIRD RD
MIAMI, FL 33155-3216
Phone: 305-227-2285

FARAH'S ANGELS DAY CARE CENTER INC
15002 NE 12TH AVE
MIAMI, FL 33161
Phone: 305-944-4348

FERNANDEZ LARGE FAMILY DAY CARE HOME
9062 SW 162ND PATH
MIAMI, FL 33196
Phone: 786-542-1926

FIRST IMPRESSIONS PRE-SCHOOL & DAY CARE
12300 QUAIL ROOST DR
MIAMI, FL 33177
Phone: 305-235-8551

FIRST UNITED METHODIST CHRISTIAN SCHOOL
622 N KROME AVE
HOMESTEAD, FL 33030-6044
Phone: 305-248-7992

FIVE STAR LEARNING CENTER
2360 W 68TH ST STE 111
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-821-7336

FULFORD CHRISTIAN DAY CARE INC
1900 NE 164TH ST
NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
Phone: 305-945-3505

FUTURE KIDS
11402 NW 41ST ST
SUITE 107
DORAL, FL 33178
Phone: 305-718-9520

FUTURE LEADERS ACADEMY II INC
18000 NW 7TH AVE
MIAMI GARDENS, FL 33169
Phone: 305-652-0006

FUTURE LEADERS ACADEMY INC.
540 NW 183RD ST
MIAMI GARDENS, FL 33169
Phone: 305-652-0006

FUTURE LEADERS ACADEMY OF KENDALL CORP
16237 SW 88TH ST
MIAMI, FL 33196
Phone: 305-380-7280

FUTURE LEADERS ACADEMY OF MIAMI CORP
2885 SW 37TH AVE
#85
MIAMI, FL 33133
Phone: 305-443-2001

GARDEN OF LIGHT ACADEMY, INC.
1171 NE 149TH ST
NORTH MIAMI, FL 33161
Phone: 305-944-8001

GATEWAY ENVIRONMENTAL K-8 LEARNING CENTER
955 SE 18TH AVE
HOMESTEAD, FL 33035-1901
Phone: 305-257-6000

GET SMART KIDS ACADEMY 1550 INC
1550 NE 147TH ST
NORTH MIAMI, FL 33161
Phone: 305-944-3499

GET SMART KIDS ACADEMY INC.
1580 NE 125TH ST
NORTH MIAMI, FL 33161
Phone: 305-895-5993

GET SMART KIDS ACADEMY, INC
1565 NE 125TH ST
NORTH MIAMI, FL 33161-6035
Phone: 305-895-5993

GOD'S PLACE 4 KIDS INC
5700 W 12TH AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-822-1395

GRACE LUTHERAN PRESCHOOL LEARNING CENTER
254 CURTISS PKWY
MIAMI SPRINGS, FL 33166-5223
Phone: 305-888-3220

GRACE UNITED LEARNING CENTER
911 NW 183RD ST
MIAMI GARDENS, FL 33169-4253
Phone: 305-651-1947

GRANADA PRESBYTERIAN DAY SCHOOL
900 UNIVERSITY DR
CORAL GABLES, FL 33134
Phone: 305-444-2028

GREAT EXPECTATIONS LEARNING CENTER
11280 SW 232ND ST
MIAMI, FL 33170
Phone: 305-257-9903

GROWING TREASURES LEARNING CENTER #2
8318 NW 103RD ST
HIALEAH, FL 33016-4629
Phone: 305-558-0133

GUEREN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
13200 SW 47TH ST
MIAMI, FL 33175
Phone: 786-306-6932

GULLIVER SCHOOL
12595 SW 57TH AVE
CORAL GABLES, FL 33156-6301
Phone:

HAPPY DREAMS LEARNING CENTER, INC
1373 SW 37TH AVE
# 75
MIAMI, FL 33145
Phone: 305-648-2333

HAPPY FAMILY LEARNING CENTER
6950 SW 117TH AVE # 102
MIAMI, FL 33183
Phone: 305-412-2224

HAPPY HEARTS DAY CARE INC
11033 SW 186TH ST
CUTLER BAY, FL 33157
Phone: 305-278-9090

HAPPY HIPPO LEARNING CENTER
15673 SW 88TH ST
MIAMI, FL 33196-1103
Phone: 305-385-6581

HAPPY HIPPO TOO PRESCHOOL
12548 SW 120TH ST
MIAMI, FL 33186-9041
Phone: 305-233-9528

HAPPY MEMORIES LEARNING CENTER CORP
9911 SW 142ND AVE
MIAMI, FL 33186-6844
Phone: 305-386-0008

HARDEMON ANGELS ACADEMY INC
17330 NW 27TH AVE
MIAMI GARDENS, FL 33056
Phone: 305-628-4352

HARDEMON ANGELS ACADEMY INC. #2
18311 NW 30TH AVE
MIAMI GARDENS, FL 33056-3001
Phone: 786- 657-226

HEATH LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
19530 NW 39TH AVE
MIAMI GARDENS, FL 33055
Phone: 305-316-4278

HERNANDEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
1391 NW 25TH ST FL 33142
MIAMI, FL 33142-7637
Phone: 786- 312-362

HERNANDEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME - ILIANA
3517 SW 152ND PL
MIAMI, FL 33185
Phone: 305-221-1103

HIGHPOINT ACADEMY
12101 SW 34TH ST
MIAMI, FL 33175-3100
Phone: 305-552-0202

HOLMES LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
3510 NW 178TH ST
MIAMI GARDENS, FL 33056
Phone: 305-623-3345

HOLY REDEEMER CHILD CARE CENTER / CATHOLIC CHARITI
1325 NW 71ST ST
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-751-6778

HOMESTEAD D L C YMCA
1034 NE 8TH ST
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 999-247-0393

IKIDS PRESCHOOL
11262 SW 137TH AVE
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-382-9189

INTERAMERICAN LEARNING CENTER
1521 NW 28TH ST
MIAMI, FL 33142-6654
Phone: 305-633-1000

INTERNATIONAL CHILDREN'S ACADEMY
585 E 49TH ST STE 5
HIALEAH, FL 33013
Phone: 305-778-2179

IT'S A SMALL WORLD ACADEMY INC
2990 NW 81ST TER
MIAMI, FL 33147-4764
Phone: 305-835-2710

IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER # 5
4600 NW 22ND AVE
MIAMI, FL 33142-4013
Phone: 305-636-4300

IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER #VII
8601 NW 22ND AVE
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-691-2665

IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER II, INC
3100 NW 94TH ST
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-696-1234

IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER INC
252 HIALEAH DR
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-883-0097

JEAN PIAGET ACADEMY INC
3764 W 12TH AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-823-7888

JIMENEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
8545 SW 125TH TER
MIAMI, FL 33156
Phone: 786-853-3515

JINY'S LEARNING CENTER
5356 W 16TH AVE
HIALEAH, FL 33012-2165
Phone: 305-819-3004

JITTA LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
1530 NW 124TH ST
NORTH MIAMI, FL 33167-2333
Phone: 786- 274-2519

JORDAN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
1280 NW 181ST ST
MIAMI GARDENS, FL 33169
Phone: 305-622-8393

JUST KIDS CENTERS, INC.
12470 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-221-0011

JUST KIDS CENTERS,INC.142 8TH ST
14268 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-222-2272

KAYLEEN'S LEARNING CENTER
10855 SW 72ND ST STE 30
MIAMI, FL 33173
Phone: 305-274-5553

KHAILA MONTESSORI ACADEMY
16101 NW 22ND AVE
MIAMI GARDENS, FL 33054-2049
Phone: 786-657-7419

KIDCO CHILD CARE II
2720 W 1ST AVE
HIALEAH, FL 33010-1704
Phone: 305-863-6216

KIDCO IV CHILD CARE INC.
6911 NW 3RD AVE
MIAMI, FL 33150-3924
Phone: 305-573-1515

KIDCO VII CHILD CARE, INC.
183 NE 57TH ST
MIAMI, FL 33137
Phone: 305-759-3078

KIDDIE COLLEGE OF SOUTH MIAMI CORP
13291 SW 42ND ST
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-552-6047

KIDDIE KAMPUS LEARNING CENTER
10570 SW 97TH AVE
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-271-4622

KIDDIELAND KINDER AND NURSEREY SCHOOL
481 GRAND CANAL DR
MIAMI, FL 33144
Phone: 305-261-7023

KIDDY ACADEMY
11366 QUAIL ROOST DR
MIAMI, FL 33157
Phone: 305-238-9109

KIDS ADVENTURE LEARNING CENTER
13866 SW 56TH ST
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-388-9919

KID'S CHOICE LEARNING CENTER
6152 NW 153RD ST
MIAMI LAKES, FL 33014
Phone: 305-556-1234

KIDS COLORS LEARNING CENTER
18386 SW 134TH AVE
MIAMI, FL 33177
Phone: 305-234-0161

KID'S CORNER CHILD DEVELOPMENT CENTER
3275 NW 84TH AVE
DORAL, FL 33122
Phone: 305-477-7551

KID'S DAY CARE & KINDERGARTEN INC
1301 W 68TH ST
HIALEAH, FL 33014
Phone: 305-825-8666

KIDS FOR KIDS ACADEMY
14465 COUNTRY WALK DR
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-232-0606

KIDS IN ACTION DAYCARE KINDERGARTEN
2744 SW 137TH AVE
MIAMI, FL 33175-6638
Phone: 305-554-0004

KIDS LAND DAY CARE INC
28 E 9TH ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 786-337-9414

KIDS LEARNING CENTER OF SOUTH DADE
11500 QUAIL ROOST DR
MIAMI, FL 33157
Phone: 786-573-3017

KIDS LEARNING CENTER OF SOUTH DADE #2
10869 CARIBBEAN BLVD
CUTLER BAY, FL 33189
Phone: 786-573-2123

KIDS LEARNING CENTER OF SOUTH DADE III
10825 SW 184TH ST
CUTLER BAY, FL 33157-6736
Phone: 305-253-3613

KID'S LOVE DAY CARE AND PRESCHOOL INC
375 E 49TH ST
HIALEAH, FL 33013-1870
Phone: 305-824-1612

KIDS PARADISE 2 INC
24555 SW 112TH CT
HOMESTEAD, FL 33032
Phone: 305-258-7788

KIDS PARADISE CHILD CARE & LEARNING CENTER
3700 SW 107TH AVE
MIAMI, FL 33165
Phone: 305-553-1168

KIDS PARADISE LEARNING CENTER
13455 SW 136TH ST
MIAMI, FL 33186
Phone: 786-573-3260

KIDS PLAYHOUSE CHILD CARE CENTER
1265 W 66TH ST
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-821-8541

KIDS RAINBOW LEARNING CENTER
13860 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-228-0909

KIDS RAINBOW LEARNING CENTER II, INC.
285 NW 82ND AVE
MIAMI, FL 33126
Phone: 305-265-1095

KIDS SMALL WORLD LEARNING CENTER
3360 W FLAGLER ST
MIAMI, FL 33135-1137
Phone: 305-567-0661

KID'S UNIVERSITY PRESCHOOL II
2800 W 84TH ST UNIT 13
HIALEAH, FL 33018
Phone: 305-558-1000

KIDS USA PRESCHOOL
5995 W FLAGLER ST
MIAMI, FL 33144
Phone: 305-264-0211

KIDWORKS USA
8155 W 28TH AVE
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-822-5437

KILLIAN OAKS ACADEMY
10545 SW 97TH AVE
MIAMI, FL 33176
Phone:

KINDER CARE LEARNING CENTER LLC
14387 SW 96TH ST
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-388-9526

KINDERCARE LEARNING CENTER
4801 SW 140TH AVE
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-220-8430

KINDERCARE LEARNING CENTER
8001 OAK LN
MIAMI LAKES, FL 33016
Phone: 305-821-5801

KINDERCARE LEARNING CENTERS, INC
4801 SW 140TH AVE
MIAMI, FL 33175-4807
Phone: 305-220-8430

KINDERKIDS DAYCARE AND LEARNING CENTER
13700 SW 13TH ST
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-228-8414

KINDERKIDS LEARNING CENTER & PRESCHOOL II
26049 S DIXIE HWY
NARANJA, FL 33032
Phone: 305-258-9383

KINDERLAND 4 KIDS
35 SW 6TH AVE
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 786-243-2556

KINDERLAND 4 KIDZ
7830 CARLYLE AVE
MIAMI BEACH, FL 33141-2027
Phone: 305-866-7477

KINGDOM ACADEMY
9010 SW 157TH AVE
MIAMI, FL 33196
Phone: 305-385-3761

KINGSWOOD MONTESSORI ACADEMY INC
20130 SW 304TH ST
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-248-2308

LA CASITA DAYCARE & LEARNING CENTER, CORP
4601 SW 112TH AVE
MIAMI, FL 33165-4767
Phone: 305-773-3238

LA PETITE ACADEMY
6190 NW 7TH ST
MIAMI, FL 33126-4618
Phone: 305-265-9707

LA PETITE ACADEMY #1
14901 SW 127TH AVE
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-232-6505

LA PETITE ACADEMY #3
21650 SW 98TH AVE
CUTLER BAY, FL 33190
Phone: 305-378-1226

LA PIAZZA ACADEMY, LLC
4101 SALZEDO ST
CORAL GABLES, FL 33146
Phone: 305-495-4832

LAGO MAR PRE SCHOOL I
15732 SW 72ND ST
MIAMI, FL 33193
Phone: 305-382-9796

LAGO MAR PRESCHOOL II
12871 SW 42ND ST
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-559-0004

LAMBERT FAMILY DAY CARE HOME
19811 NW 7TH AVE
MIAMI GARDENS, FL 33169
Phone: 305-651-9617

LAS AMERICAS LEARNING CENTER
910 SW 35TH AVE
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-461-6011

LATINA EARLY CHILDHOOD CENTER
1223 SW 4TH ST
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-642-3484

LE JARDIN COMMUNITY CENTER I
320 NW 2ND ST
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-205-1594

LE JARDIN COMMUNITY CENTER II
107 SW 8TH ST
HOMESTEAD, FL 33030-7235
Phone: 305-208-3633

LE JARDIN COMMUNITY CENTER INC #3
136 NW 12TH ST
HOMESTEAD, FL 33030-4222
Phone: 305-245-5763

LE JARDIN COMMUNITY CENTER INC #5
104 NW 12TH ST
HOMESTEAD, FL 33030-4222
Phone: 305-248-4545

LEARN & PLAY PRESCHOOL # 2
8380 NW 8TH ST
MIAMI, FL 33126
Phone: 305-263-9501

LEARN & PLAY PRESCHOOL, INC
8391 NW 8TH ST
MIAMI, FL 33126
Phone: 305-323-9498

LEHRMAN COMMUNITY DAY SCHOOL
727 77TH ST
MIAMI BEACH, FL 33141
Phone: 305-866-2771

LIBERTY ACADEMY DAYCARE AND PRESCHOOL, INC.
7750 NW 12TH AVE
MIAMI, FL 33150-3269
Phone: 305-696-8100

LINCOLN MARTI
15690 SW 8TH LN
MIAMI, FL 33194
Phone: 305-229-5777

LINCOLN MARTI
147 E LUCY ST
FLORIDA CITY, FL 33034-2501
Phone: 305-242-3330

LINCOLN MARTI - 10 ST
137 NW 10TH ST
HOMESTEAD, FL 33030-4322
Phone: 305-246-2223

LINCOLN MARTI - 117TH AVE
13301 SW 117TH AVE
MIAMI, FL 33186-5217
Phone: 305-253-5535

LINCOLN MARTI - 118 AVE
350 NW 118TH AVE
MIAMI, FL 33182-1347
Phone: 305-207-7722

LINCOLN MARTI - 11TH ST
110 W 11TH ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-887-3217

LINCOLN MARTI - 143RD AVE
890 SW 143RD AVE
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-227-2277

LINCOLN MARTI - 16 AVE
450 SW 16TH AVE
MIAMI, FL 33135-3625
Phone: 305-643-2626

LINCOLN MARTI - 2310
2310 SW 9TH ST
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-643-4888

LINCOLN MARTI - 2318 SW 9TH ST
2318 SW 9TH ST
MIAMI, FL 33135-4920
Phone: 305-643-4888

LINCOLN MARTI - 288 ST
15270 SW 288TH ST
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-245-5533

LINCOLN MARTI - 288 ST
15198 SW 288TH ST
HOMESTEAD, FL 33033-1421
Phone: 305-248-7666

LINCOLN MARTI - 32ND AVE
7675 W 32ND AVE
HIALEAH, FL 33018-5213
Phone: 305-826-4214

LINCOLN MARTI - 8TH AVE
221 NW 8TH AVE
MIAMI, FL 33128-1411
Phone: 305-326-8885

LINCOLN MARTI - 9 ST
2316 SW 9TH ST
MIAMI, FL 33135-4920
Phone: 305-643-4888

LINCOLN MARTI - CUTLER BAY
22165 SW 112TH AVE
MIAMI, FL 33170
Phone: 305-259-8888

LINCOLN MARTI - KROME
510 N KROME AVE
HOMESTEAD, FL 33030-6042
Phone: 305-246-0666

LINCOLN MARTI - MIAMI BEACH
2217 NORMANDY DR
MIAMI BEACH, FL 33141
Phone: 305-865-3207

LINCOLN MARTI - NW 14 ST
1550 NW 14TH ST
MIAMI, FL 33125-2612
Phone: 305-326-7776

LINCOLN MARTI - SW 27 AVE
1023 SW 27TH AVE
MIAMI, FL 33135-4614
Phone: 305-642-2424

LINCOLN MARTI - SW 67TH AVE
1335 SW 67TH AVE
MIAMI, FL 33144-5534
Phone: 305-264-7529

LINCOLN MARTI - SW 8TH ST.
880 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33130-3733
Phone: 305-285-7270

LINCOLN MARTI - W 11TH ST
90 W 11TH ST
HIALEAH, FL 33010-3907
Phone: 305-883-1222

LINCOLN MARTI 02 - NW 21 COURT
10203 NW 21ST CT
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-693-2225

LINCOLN MARTI 25 - 4 AVE
1725 E 4TH AVE
HIALEAH, FL 33010-3121
Phone: 305-882-7676

LINCOLN MARTI 45- 45TH PLACE
14 W 45TH PL
HIALEAH, FL 33012-4030
Phone: 305-825-0599

LINCOLN MARTI 99- NW 21 COURT
10285 NW 21ST CT
MIAMI, FL 33147-1372
Phone: 305-693-3441

LINCOLN-MARTI
3580 W 84TH ST
HIALEAH, FL 33018
Phone: 305-556-4111

LITTLE ANGEL ACADEMY 2
441 W 11TH ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-884-0809

LITTLE ANGEL ACADEMY INC
421 W 11TH ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-884-0809

LITTLE ANGELS ACADEMY
10190 SW 168TH ST
MIAMI, FL 33157-4324
Phone: 786-573-0061

LITTLE ANGELS CHILDREN DEVELOPMENT CENTER
4425 W 20TH AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 786-364-9527

LITTLE ANGELS CHRISTIAN SCHOOL & DAYCARE
6491 W 2ND AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-819-0411

LITTLE APPLE ACADEMY
3198 SW 26TH ST
MIAMI, FL 33133-2134
Phone: 786-444-0200

LITTLE BIG PLANET LEARNING CENTER
10966 SW 184TH ST
CUTLER BAY, FL 33157
Phone: 305-233-9477

LITTLE CRUISERS CHILD DEVELOPMENT CENTER
1080 CARIBBEAN WAY
MIAMI, FL 33132
Phone: 305-539-4080

LITTLE HANDS OF AMERICA
7751 W 28TH AVE UNIT 15 # 14
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-698-9292

LITTLE HEROES LEARNING CENTER OF DORAL
9320 NW 41ST ST
DORAL, FL 33178
Phone: 305-629-2902

LITTLE LEARNERS PRESCHOOL ACADEMY CORP.
450 WASHINGTON AVE
HOMESTEAD, FL 33030-6036
Phone: 305- 246-474

LITTLE ME LEARNING
6050 SW 8TH ST
WEST MIAMI, FL 33144
Phone: 305-265-4170

LITTLE PEOPLE PRE-SCHOOL AND DAYCARE, INC.
7020 SW 13TH TER
MIAMI, FL 33144-5411
Phone: 305-264-5596

LITTLE PROMISES DAY CARE CENTER
15186 SW 56TH ST
MIAMI, FL 33185-4073
Phone: 305-382-4424

LITTLE PROMISES DAY CARE CENTER
15194 SW 56TH ST
MIAMI, FL 33185
Phone: 305-382-4424

LITTLE RED SCHOOL HOUSE OF HOMESTEAD
159 NE 9TH ST
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-248-2229

LITTLE SHAVER#1 JOSE MARTI SCHOOL
2660 SW 17TH ST
MIAMI, FL 33145-2006
Phone: 305-856-9044

LITTLE STEPS II INC
17051 S DIXIE HWY
PALMETTO BAY, FL 33157
Phone: 305-986-5195

LITTLE SUPERHEROES LEARNING CENTER AND CHILDCARE
14791 SW 184TH ST
MIAMI, FL 33187
Phone: 305-253-4484

LITTLE TIGERS OF MIAMI GARDENS
16101 NW 57TH AVE
MIAMI LAKES, FL 33014-6707
Phone: 305- 620-621

LITTLE TIGERS PRESCHOOL
16101 NW 57TH AVE
MIAMI LAKES, FL 33014
Phone: 305-620-6212

LITTLE VILLAGE CHILDCARE & LEARNING CENTER
9485 W FLAGLER ST
MIAMI, FL 33174
Phone: 305-207-7220

LITTLE WONDERS LEARNING ACADEMY & PRESCHOOL
9360 SW 164TH ST
PALMETTO BAY, FL 33157
Phone: 305-253-7451

LOPEZ-ACEVEDO LARGE FAMILY DAY CARE HOME
10015 SW 215TH ST
CUTLER BAY, FL 33189
Phone: 786-547-9150

LOVE THY KIDS ACADEMY
2280 NW 152ND TER
OPA LOCKA, FL 33054
Phone: 305-688-6761

LOVELY STARS ACADEMY II
24655 SW 112TH AVE # 113-115
HOMESTEAD, FL 33032
Phone: 305-257-0028

LOVELY STARS CHILD CARE
24957 SW 135TH AVENUE RD
24951-57
HOMESTEAD, FL 33032
Phone: 305-258-0118

MAGIC KIDS LEARNING CENTER II
9160 NW 122ND ST UNIT 11
HIALEAH GARDENS, FL 33018
Phone: 305-817-9900

MALDONADO LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
12614 NW 99TH CT
HIALEAH GARDENS, FL 33018
Phone: 305-825-8829

MARANATHA CHILD DEVELOPMENT CENTER
18900 NW 32ND AVE
MIAMI GARDENS, FL 33056-3026
Phone: 305-620-9091

MARTIN LUTHER KING YMCA PRESCHOOL
2000 NW 62ND ST
MIAMI, FL 33147-7826
Phone: 305-636-1844

MENININHO MENININHA CHILD CARE & PRESCHOOL
2225 SW 17TH AVE
MIAMI, FL 33145
Phone: 305-854-6658

MENI-NINHO MENI-NINHA PREPARATORY
2280 SW 17TH AVE
MIAMI, FL 33145
Phone: 305-854-6656

MIAMI CHILDREN'S MUSEUM EARLY CHILDHOOD INSTITUTE
980 MACARTHUR CSWY
MIAMI, FL 33132
Phone: 305-373-5437

MIAMI DADE COLLEGE PRE-SCHOOL LAB/NORTH CAMPUS
11380 NW 27TH AVE
# 600
MIAMI, FL 33167
Phone: 305-237-1357

MIAMI LAKES CONGREGATIONAL/THE GROWING PLACE
6701 MIAMI LAKEWAY S
MIAMI LAKES, FL 33014
Phone: 305-822-4313

MIAMI SPRINGS LEARNING CENTER, INC
200 CANAL ST
MIAMI SPRINGS, FL 33166
Phone: 786-853-1228

MICHAEL-ANN RUSSELL JEWISH COMMUNITY CENTER
18900 NE 25TH AVE
MIAMI, FL 33180
Phone: 305-932-4200

MINI ME ACADEMY
17550 SW 137TH AVE
MIAMI, FL 33177-6426
Phone: 305-238-9009

MINI ME DAY CARE LEARNING CENTER I, INC.
9851 SW 1ST ST
MIAMI, FL 33174-3520
Phone: 305-227-2460

MINI ME DAY CARE LEARNING CENTER II, INC
11865 SW 26TH ST
STE H1
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-227-9111

MINI ME LEARNING CENTER III
7300 SW 152ND AVE
MIAMI, FL 33193-2442
Phone: 305-388-2098

MINI ME LEARNING CENTER IV INC
15260 SW 280TH ST STE 103
HOMESTEAD, FL 33032-8186
Phone: 786-410-8991

MY CHILD'S DREAMS LEARNING CENTER
1570 W 43RD PL
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-822-2885

MY FIRST SCHOOL INC
968 SW 82ND AVE
MIAMI, FL 33144
Phone: 305-267-0610

MY HAPPY HOUSE DAY CARE
4235 W 16TH AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-556-8101

MY HAPPY HOUSE DAY CARE CORP
4203 W 16TH AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-305-8039

MY LITTLE ANGELS DAY CARE CENTER DIXIEHWY
28724 S DIXIE HWY
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-247-2500

MY LITTLE ANGELS INC II
29400 OLD DIXIE HWY
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-224-9444

MY LITTLE SCHOOL ACADEMY
5855 NW 171ST ST
HIALEAH, FL 33015
Phone: 786-454-9999

NEW ALADDIN LEARNING CENTER
5932 W 16TH AVE
HIALEAH, FL 33012-6814
Phone: 305-362-0016

NEW ANGELS DAY CARE
8185 NORTHWEST 155TH ST
SUITE #1
MIAMI LAKES, FL 33016
Phone: 305-558-1539

NEW HORIZONS PRESCHOOL II
2419 SW 147TH AVE
MIAMI, FL 33185
Phone: 305-229-8292

NORMA BUTLER BOSSARD ELEMENTARY SCHOOL
15950 SW 144TH ST
MIAMI, FL 33196
Phone: 305-254-5200

NORTH MIAMI BEACH LEARNING CENTER, INC.
16605 N MIAMI AVE
MIAMI, FL 33169-6025
Phone: 305-354-4009

NOTRE DAME CHILD CARE/CATHOLIC CHARITIES
130 NE 62ND ST
MIAMI, FL 33138
Phone: 305-751-6778

NUEVO AMANECER DAY CARE PRESCHOOL
5042 W 12TH AVE
HIALEAH, FL 33012-3116
Phone: 305-362-1112

O'FARRILL LEARNING CENTER
6741 CORAL WAY
MIAMI, FL 33155
Phone: 305-264-3232

O'FARRILL LEARNING CENTER AT PERRINE
17801 HOMESTEAD AVE
MIAMI, FL 33157-5550
Phone: 305-264-3232

O'FARRILL LEARNING CENTER AT SOUTH MIAMI
6125 SW 68TH ST
SOUTH MIAMI, FL 33143
Phone: 305-269-4777

ON THE HORIZON LEARNING CENTER & DANCE STUDIO
12071 SW 117TH AVE
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-232-6237

OSMAN FAMILY DAY CARE HOME
15341 NW 30TH AVE
OPA LOCKA, FL 33054
Phone: 305-688-5544

OUR LADY OF CHARITY
1900 W 44TH PL
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-556-5494

OUR LADY OF LOURDES PRE-SCHOOL INC
1164 W 71ST ST
HIALEAH, FL 33014-4669
Phone: 305-822-2645

OUR LADY OF THE ROSARY SCHOOL
10701 SW 95TH ST
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-271-8389

OUR LITTLE HANDS OF LOVE
489 W LUCY ST
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 305-248-6222

PALABRA DE FE CHRISTIAN DAY CARE
2201 W 76TH ST
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-897-0705

PALMETTO PRESBYTERIAN PRESCHOOL
6790 MILLER DR
MIAMI, FL 33155
Phone: 305-662-2863

PARADISE CHRISTIAN SCHOOL & DEVELOPMENT CENTER
6184 W 21ST CT
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-828-7477

PARADISE TAILWINDS DEVELOPMENT CENTER
7500 NW 58TH ST
MIAMI, FL 33166
Phone: 305-716-1772

PATTERSON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
14901 NE 7TH CT
MIAMI, FL 33161
Phone: 305-986-8826

PEBBLES & BAM BAM PRESCHOOL
8710 SW 20TH TER
MIAMI, FL 33165-8208
Phone: 305-554-8560

PINECREST PREPARATORY ACADEMY
14301 SW 42ND ST
MIAMI, FL 33175-7832
Phone:

PINEVIEW PRESCHOOL (SUNSET) CORP.
6333 SUNSET DR
MIAMI, FL 33143
Phone: 305-609-5366

PINEVIEW PRESCHOOLS (DOUGLAS) CORP
2965 S DOUGLAS RD
MIAMI, FL 33133
Phone: 305-567-5855

PINEVIEW PRESCHOOLS (DOWNTOWN), CORP.
1835 W FLAGLER ST
MIAMI, FL 33135-1917
Phone: 305-456-8859

PINK & BLUE DAYCARE
1840 NW 152ND TER
MIAMI GARDENS, FL 33054
Phone: 305-681-0616

PLAY & LEARN CHILD CARE #3 INC
29501 SW 152ND AVE
HOMESTEAD, FL 33033-2846
Phone: 305-242-2223

PLAY & LEARN CHILD CARE CENTER
25001 SW 127TH AVE STE 103
SUITE 103
PRINCETON, FL 33032
Phone: 305-258-6860

PLAY & LEARN CHILD CARE CENTER #2
26545 S DIXIE HWY
HOMESTEAD, FL 33032
Phone: 305-257-2080

PLYMOUTH PRESCHOOL
3429 DEVON RD
MIAMI, FL 33133-6201
Phone: 305-448-8774

PRECIOUS LITTLE ANGELS DAY CARE INC #2
367 W 29TH ST
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-885-5300

PRECIOUS MOMENTS LEARNING CENTER I
580 DAVIS PKWY
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 305-245-5954

PRECIOUS SMILES PRESCHOOL
15074 SUNSET DR
MIAMI, FL 33193
Phone: 305-388-5233

PRESCHOOL CURLY'S KIDS
12730 SW 18TH ST
MIAMI, FL 33175
Phone: 305-551-6902

PROPHETE FAMILY DAY CARE HOME
10911 SW 178TH TER
MIAMI, FL 33157
Phone: 305-253-6320

RAINBOW CHILD CARE - LITTLE HAVANA
700 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33130
Phone: 786-470-3006

RAINDROP CHILD CARE CENTER
1420 WASHINGTON AVE
MIAMI BEACH, FL 33139
Phone: 305-674-7805

RCMA CENTRO VILLAS CHILD DEVELOPMENT CENTER
35501 SW 187TH AVE
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 305-242-2588

RCMA EVERGLADES CHILD DEVELOPMENT CENTER #2
38010 SW 195TH AVE
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 305-242-2595

RCMA EVERGLADES I CHILD DEVELOPMENT CENTER
19420 SW 379TH ST
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 305-242-2592

RCMA FERNANDO PRO JR CHILD DEVELOPMENT CENTER
19280 SW 378TH ST
FLORIDA CITY, FL 33034
Phone: 305-242-2597

RCMA REDLANDS CHILD DEVELOPMENT CENTER
16085 SW 293RD DR
HOMESTEAD, FL 33033-2315
Phone: 305-242-2585

RCMA SOUTH DADE CHILD DEVELOPMENT CENTER
13600 SW 312TH ST
HOMESTEAD, FL 33033-5500
Phone: 305-242-2575

READY ACADEMY LEARNING CENTER
8150 W 33RD AVE
HIALEAH, FL 33018
Phone: 305-821-3881

REAGAN EDUCATIONAL ACADEMY INC
3168 W 76TH ST
HIALEAH, FL 33018
Phone: 305-818-3044

REM LEARNING CENTER SOUTH
16400 SW 147TH AVE
MIAMI, FL 33187
Phone: 305-235-0300

RISING STARS ACADEMY AND LEARNING CENTER LLC
1701 NE 167TH ST
NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
Phone: 305-945-1311

RISING STARS DAYCARE & LEARNING CENTER
1725 NE 164TH ST
NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
Phone: 786-520-4121

RIVERSIDE BAPTIST CHILD DEVELOPMENT CENTER
10775 SW 104TH ST
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-279-3637

RIVIERA DAY SCHOOL-PREPARATORY SCHOOL
6800 NERVIA ST
CORAL GABLES, FL 33146-3614
Phone:

RODRIGUEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME - IRENA
10330 PUERTO RICO DR
CUTLER BAY, FL 33189-2353
Phone: 305-971-7649

RODRIGUEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME - JUANA
20002 NW 62ND PL
HIALEAH, FL 33015
Phone: 786-488-4680

RODRIGUEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME (NORMA)
12280 SW 204TH TER
MIAMI, FL 33177
Phone: 305-546-7867

ROYAL KIDS ACADEMY II
3141 W 76TH ST STE 3
HIALEAH, FL 33018
Phone: 305-558-1530

RV LITTLE GIANT DAY CARE CENTER
27020 S DIXIE HWY
NARANJA, FL 33032
Phone: 305-245-1727

SAFE HAVEN CHILD DEVELOPMENT CENTER
777 NW 85TH ST
MIAMI, FL 33150-2527
Phone: 305-691-1291

SAGRADA FAMILIA CHILD CARE (MANUEL ARTIMES)
970 SW 1ST ST STE 204
MIAMI, FL 33130-1171
Phone: 305-324-5424

SANQUINTIN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
11752 SW 196TH TER
MIAMI, FL 33177
Phone: 305-378-1025

SECOND HOME LEARNING CENTER
118 W 7TH ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-888-2728

SHANTI KIDS PRESCHOOL
2863 W 2ND AVE
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-887-9330

SHEYES OF MIAMI
6043 NW 6TH CT
MIAMI, FL 33127
Phone: 305-758-7167

SHEYES OF MIAMI #3
4801 NW 7TH AVE
MIAMI, FL 33127-2303
Phone: 305-754-4087

SHEYES OF MIAMI LEARNING CENTER INC
3038 NW 48TH TER
MIAMI, FL 33142
Phone: 305-634-6268

SHINING LIGHT CHILDCARE DEVELOPMENT CENTER
8220 NW 13TH CT
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-696-1802

SHORES SCHOOL
545 NW 95TH ST
MIAMI, FL 33150
Phone: 305-751-0101

SIEWNARINE LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
9925 SW 161ST ST
MIAMI, FL 33157
Phone: 305-233-0159

SILVIA'S SCHOOL
7091 W 14TH CT
HIALEAH, FL 33014-4519
Phone: 305-822-9757

SKIPPER CHUCK'S CHILD CARE #4
1125 NW 119TH ST
MIAMI, FL 33168
Phone: 305-688-0172

SKIPPER CHUCK'S CHILD CARE CENTER # 2
3601 NW 194TH ST
MIAMI GARDENS, FL 33056-2225
Phone: 305-624-6812

SKIPPER CHUCK'S CHILD CARE CENTER #1
17800 NW 22ND AVE
MIAMI GARDENS, FL 33056-4736
Phone: 305-624-7082

SMALL KIDS ACADEMY
2170 NW 127TH ST
MIAMI, FL 33167-1429
Phone: 305-769-0051

SMALL WONDERS CHILD CARE
12031 SW 131ST AVE
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-238-2888

SMALL WONDERS OF MIAMI #2
10725 SW 216TH ST UNIT 308
MIAMI, FL 33170
Phone: 305-259-1067

SMALL WONDERS OF MIAMI INC
14118 SW 288TH ST
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-242-0691

SMART STARTS AT DADELAND
7900 SW 86TH ST
MIAMI, FL 33143
Phone: 305-595-8822

SMART STARTS LEARNING CENTER
9945 SW 72ND ST
MIAMI, FL 33173
Phone: 305-279-6966

SMILING FACES PRESCHOOL & DAY CARE CENTER
3410 SW 110TH AVE
MIAMI, FL 33165
Phone: 305-554-4143

SNOW WHITE & THE SEVEN DWARFS SCHOOL
2400 W 56TH ST
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-825-1477

SOMERSET ACADEMY SOUTH HOMESTEAD ELEMENTARY SCHOOL
300 SE 1ST DR
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-245-6108

SOMERSET CITY ARTS CONSERVATORY
47 NW 16TH ST
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-246-4949

SOUTH MIAMI LUTHERAN SCHOOL
7190 SUNSET DR
MIAMI, FL 33143
Phone: 305-661-3299

ST ALBAN'S CHILD ENRICHMENT CENTER COCONUT GROVE
3465 BROOKER ST
MIAMI, FL 33133-4867
Phone: 305-443-1234

ST. PATRICK PRESCHOOL
3700 N MERIDIAN AVE
MIAMI BEACH, FL 33140
Phone: 305-538-8004

STAMP LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
11325 SW 154TH TER
MIAMI, FL 33157
Phone: 786-430-0197

STAR BABIES LEARNING CENTER
77 HOOK SQ
MIAMI SPRINGS, FL 33166
Phone: 305-888-2122

STARTING AHEAD ACADEMY
13755 SW 90TH ST
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-408-9966

STEP ABOVE ACADEMY
750 NW 96TH ST
MIAMI, FL 33150
Phone: 305-836-5723

STEPS FOR LEARNING PRESCHOOL
2150 W 76TH ST # 101
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-827-3881

STEVE'S ACADEMY
28901 SW 137TH AVE
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-245-3777

SUNFLOWERS ACADEMY
2901 SW 7TH ST
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-631-1284

SUNFLOWERS DAY CARE CENTER (37TH AVE)
229 SW 37TH AVE
MIAMI, FL 33135-1024
Phone: 305-460-6007

SUNFLOWERS PRESCHOOL & DAYCARE
1102 SW 27TH AVE
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-644-0024

SUNSHINE CHILD CARE & PRE-SCHOOL
4056 W 12TH AVE
HIALEAH, FL 33012
Phone: 305-364-8006

SU'S CREATIVE CORNER PRESCHOOL
310 E MOWRY DR
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-248-1919

SU'S CREATIVE CORNER PRESCHOOL #2 INC.
28834 S DIXIE HWY
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-248-1925

TEMPLE BETH AM DAY SCHOOL
5950 SW 88TH ST
MIAMI, FL 33156
Phone: 305-665-6228

TEMPLE BETH SHOLOM FOUNDATION SCHOOL
4144 CHASE AVE
MIAMI BEACH, FL 33140
Phone: 305-538-7231

TERRY'S DAY CARE
175 SW 17TH AVE
MIAMI, FL 33135
Phone: 305-643-2791

THE BILTMORE SCHOOL
1600 S RED RD
MIAMI, FL 33155
Phone: 305-266-4666

THE 2ND HOUSE & PRESCHOOL, LLC #5 132 AVE
869 SW 132ND AVE
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-228-9111

THE 2ND HOUSE DAY CARE
3901 SW 99TH AVE
MIAMI, FL 33165
Phone: 305-207-7272

THE 2ND HOUSE DAY CARE & PRE-SCHOOL # 4
20841 SW 117TH AVE
MIAMI, FL 33177
Phone: 305-252-2330

THE 2ND HOUSE DAY CARE LEARNING CENTER (9TH TERR)
8720 SW 9TH TER
MIAMI, FL 33174
Phone: 305-559-9292

THE 2ND HOUSE DAYCARE & PRESCHOOL #6 CORP
13910 SW 56TH ST # A
MIAMI, FL 33175-6000
Phone: 305-387-0202

THE ADVENT SCHOOL ACADEMY
12240 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33184
Phone: 305-220-9955

THE CARTER ACADEMY
10200 NW 22ND AVE
MIAMI, FL 33147
Phone: 305-693-3555

THE CREATIVE CHILD DAY CARE II INC
15431 SW 137TH AVE
MIAMI, FL 33177-1279
Phone: 305-971-9730

THE CREATIVE LEARNING CENTER
12455 SW 104TH ST
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-274-4006

THE GIVING TREE CHRISTIAN LEARNING CENTER
10730 SW 72ND ST
MIAMI, FL 33173
Phone: 305-412-4999

THE GROWING PLACE
536 CORAL WAY
CORAL GABLES, FL 33134
Phone: 305-446-0846

THE GUARDIAN ANGEL PRESCHOOL
19150 SW 117TH AVE
MIAMI, FL 33177
Phone: 305-233-2275

THE JOY OF LEARNING
3601 NW 114TH AVE
DORAL, FL 33178
Phone: 305-597-5665

THE LEARNING CENTER FOR KIDS
2011 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33135-3317
Phone: 305-303-1500

THE LEARNING CENTER FOR KIDS
100 S BISCAYNE BLVD # 4
MIAMI, FL 33131
Phone: 305-539-0088

THE LEARNING STEPS
2520 NW 97TH AVE STE 150
DORAL, FL 33172
Phone: 305-513-4400

THE MONTESSORI GARDEN
8250 BIRD RD
MIAMI, FL 33155
Phone: 786-275-4748

THE PUMPKIN SHARE # 4
21301 S DIXIE HWY
MIAMI, FL 33189-2728
Phone: 305-969-8677

THE PUMPKIN SHARE #1
714 NW 32ND AVE
MIAMI, FL 33125-3904
Phone: 305-541-4652

THE PUMPKIN SHARE #5
3450 NW 7TH ST
MIAMI, FL 33125
Phone: 305-649-1390

THE SAMUEL SCHECK HILLEL COMMUNITY DAY SCHOOL
19000 NE 25TH AVE
MIAMI, FL 33180
Phone: 305-931-2831

THE THINKING CHILD ACADEMY
155 NW 4TH ST
HOMESTEAD, FL 33030-5930
Phone: 305-247-3036

THE VILLAGE OF EARLY EDUCATION
10600 CARIBBEAN BLVD
CUTLER BAY, FL 33189
Phone: 305-255-9033

THUMBELINA LEARNING CENTER I
3670 E 4TH AVE
HIALEAH, FL 33013
Phone: 305-362-0622

THUMBELINA LEARNING CENTER II
490 E 32ND ST
HIALEAH, FL 33013-3341
Phone: 305-836-0535

THUMBELINA LEARNING CENTER III
1395 E 4TH AVE
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-887-4233

THUMBELINA LEARNING CENTER V
8380 NW 22ND PL
MIAMI, FL 33147
Phone: 786-517-4920

TINY KINGDOM LEARNING CENTER
700 NW 10TH AVE
HOMESTEAD, FL 33030
Phone: 305-245-8522

TINY SMILE LEARNING CENTER
10550 NW 77TH CT STE 208-212
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-826-2024

TINY STEPS DAY CARE LEARNING CENTER
7121 W FLAGLER ST
MIAMI, FL 33144-2601
Phone: 305-261-1655

TINY STEPS PRESCHOOL
10471 N KENDALL DR
MIAMI, FL 33176
Phone: 305-273-3787

TINY TYKES LEARNING CENTER
18 NE 6TH ST
HOMESTEAD, FL 33030-6004
Phone: 305-242-8100

TOWN CENTER PRE-SCHOOL
10201 HAMMOCKS BLVD STE 149
MIAMI, FL 33196-3787
Phone: 305-385-9981

TUTOR ME DAYCARE ACADEMY
2451 W 68TH ST STE 7
HIALEAH, FL 33016
Phone: 305-820-8212

UNIQUE KIDS FAMILY CHILDCARE
836 NW 183RD ST
MIAMI GARDENS, FL 33169
Phone: 305-493-9625

UNITED WAY CENTER FOR EXCELLENCE IN EARLY EDUCATIO
3250 SW 3RD AVE
MIAMI, FL 33129
Phone: 305-631-7600

UNIVERSITY OF MIAMI DEBBIE INSTITUTE
1601 NW 12TH AVE
MIAMI, FL 33136
Phone: 305-243-3669

UNIVERSITY OF MIAMI HOSPITAL
1400 NW 12TH AVE
MIAMI, FL 33136-1003
Phone: 305-325-5511

URIBE LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
14001 SW 109TH ST
MIAMI, FL 33186-3207
Phone: 305-383-1362

VICTORIA'S PLAYHOUSE DAY CARE & PRE-K
10095 SW 88TH ST STE 101
MIAMI, FL 33176-1797
Phone: 305-279-4041

VICTORIA'S PLAYHOUSE PRE-K II
12781 SW 88TH ST
MIAMI, FL 33186
Phone: 305-387-0777

VILLAGE LEARNING CENTER, LLC
13459 SW 288TH ST
HOMESTEAD, FL 33033
Phone: 305-245-4434

VILLAGE OF ALLAPATTAH YMCA PRESCHOOL
2370 NW 17TH AVE
MIAMI, FL 33142
Phone: 786-422-7504

VILLAGE SOUTH CHILD CARE CENTER
425 NE 31ST ST
MIAMI, FL 33137
Phone: 305-421-9092

VIVI'S CHILD CARE
759 83RD ST
MIAMI BEACH, FL 33141
Phone: 786-768-2799

WATCH ME GROW LEARNING CENTER II INC.
2999 NW 32ND AVE
MIAMI, FL 33142-6315
Phone: 305-634-4769

WATCH ME GROW LEARNING CENTER, INC
2100 NW 7TH ST
MIAMI, FL 33125
Phone: 305-642-4151

WATERSTON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
7920 NW 185TH ST
HIALEAH, FL 33015
Phone: 786-299-4540

WEST HIALEAH GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
11990 NW 92ND AVE
HIALEAH GARDENS, FL 33018
Phone: 305-818-4000

WESTMINSTER CHRISTIAN SCHOOL
6855 SW 152ND ST
PALMETTO BAY, FL 33157-2623
Phone:

WILLIAMS LARGE FAMILY DAY CARE HOME262ST
13247 SW 262ND ST
HOMESTEAD, FL 33032
Phone: 305-910-3575

WORLD CHILDREN'S ACADEMY
900 HIALEAH DR
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-884-4121

WORLD CHILDREN'S ACADEMY
930 E 9TH ST
HIALEAH, FL 33010
Phone: 305-887-5437

WORLD OF KIDS ACADEMY, LLC
8130 NW 56TH ST
DORAL, FL 33166
Phone: 305-593-7010

WORLD TO GROW LEARNING CENTER
18400 NW 75TH PL STE 124
HIALEAH, FL 33015
Phone: 305-512-5920

WRIGHT LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
22360 SW 112TH AVE
CUTLER BAY, FL 33170
Phone: 786-242-3417

WYNWOOD LEARNING CENTER
231 NW 52ND ST
MIAMI, FL 33127-1935
Phone: 786-558-9961

YESAN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
17570 NW 76TH CT
HIALEAH, FL 33015-6169
Phone: 786-838-0412

YIN YANG ACADEMY
6031 SW 8TH ST
WEST MIAMI, FL 33144
Phone: 786-388-2400

YWCA CAIN TOWER CHILD CARE CENTER
470 NE 2ND AVE
MIAMI, FL 33132
Phone: 305-381-6911

YWCA CAROL GLASSMAN DONALDSON CHILDCARE CENTER
112 NW 3RD ST
MIAMI, FL 33128-1708
Phone: 305-375-3222

YWCA COLONEL ZUBKOFF
55 NW 199TH ST
MIAMI GARDENS, FL 33169
Phone: 305-770-3132

YWCA GERRY SWEET CHILD CARE
351 NW 5TH ST
MIAMI, FL 33128
Phone: 305-377-9922

back to top

Sit entènèt/Nimewo telefòn

Subsidized Child Care

Family Central. (305) 908-7300
Miami-Dade Department of Human Services (DHS) - Child Development Services
(305) 633-6481

Resource and Referral

Family Central (305) 908-7300
Miami-Dade Department of Human Services (DHS) - Child Development Services
(305) 373-3521 (Hotline)

Miami-Dade Public Schools

Map Room (305) 883-5361
Division of Early Childhood Programs (305) 995-7632

Head Start

Miami-Dade Community Action Agency Head Start (305) 347-4622

Department of Children and Families Licensing

Main Number - (305) 377-5006
North Unit - (305) 377-5494
South Unit - (305) 377-5509

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.