Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Sant kote yo pran swen timoun
 
Ki avantaj ki genyen nan pran ka timoun byen?

Lè yon timoun kòmanse aprann bonè epi li byen devlope sa ka ede l reyisi pi devan. Dapre moun ki fè rechèch sou sa, kapasite timoun nan pou li aprann gen dwa ogmante 25% oubyen diminye 25%, tou depan si pitit la leve nan yon anviwonman ki ankourajan oubyen si li leve nan yon anviwonman ki pa ankourajan.

Pwogram sa yo se kèk nan pwogram ki genyen nan kominote a pou timoun piti:

 • Gadri ki lisansye ak pwogram Head Start pou timoun piti rive nan laj katran.
 • Lekòl leta Miami-Dade County pwogram pou timoun twazan rive katran.

Si w bezwen enfòmasyon sou sant ki gade timoun, telefone kote sa yo:

 • Si w rete pi wo NW 151, oubyen ou rete Aleya oswa Opaloka telefone Family Central nan (305) 908-7300.
 • Si w rete pi ba NW 151, telefone Miami-Dade DHS -Sèvis pou devlopman timoun nan (305) 373-3521.
 • Pou sant Head Start yo, telefone Miami-Dade Community Action Agency Head Start nan (305) 347-4622.

Pou lekòl leta Miami-Dade County yo, telefone MAP Room nan (305) 883-5361 oubyen Divizyon pwogram pou devlopman timoun piti nan (305) 995-7632.

back to top

Ki diferans ki genyen ant gadri ki fèt nan yon sant pou timoun ak gadri ki fèt lakay yon moun k ap viv ak fanmi li?

Gadri ki fèt nan yon sant se gadri ki gen lisans. Kantite timoun ki nan yon gadri depann de gwosè gadri a.

Gadri lakay se gadri ki fèt lakay yon moun. Nan Miami-Dade County yo pa bay mòd gadri sa yo lisans pou plis pase 10 timoun.

Yon gwo gadri ki fèt lakay gen dwa gen jiska 12 timoun ak 2 granmoun k ap sipèvize yo.

back to top

Ki mòd gadri ki pi bon pou pitit mwen an?

Timoun piti, epi tibebe jwenn pi bon swen nan yon kote yo an sekirite, men tou yon kote yo kab fè aktivite.

Timoun piti a ta dwe nan yon anviwonman kote moun k ap okipe li a pale ak li souvan, trè dous kòm si yo ap fè yon konvèsasyon nòmal.

Timoun bezwen diferan kalite esperyans pou ede kò yo, santiman yo, lespri yo devlope.

Pofesè/Moun k ap gade timoun

 • Èske pofesè yo oubyen moun k ap gade timoun yo renmen timoun yo?
 • Èske yo akeyi timoun yo lè yo fèk rive?
 • Èske pofesè yo oubyen moun k ap gade timoun yo antrene pou bay respirasyon bouch nan bouch, èske yo konn metòd premye swen, èske yo resevwa fòmasyon nan edikasyon timoun piti?
 • Èske pofesè yo epi moun k ap okipe timoun yo kontinye al lekòl?
 • Èske yo satisfè timoun yo vit menm lè gen anpil aktivite?
 • Èske pwogram nan enteresan ase pou kenbe enterè timoun yo k ap chanje tanzantan?
 • Èske pofesè yo oubyen moun k ap gade timoun yo ap toujou gen tan pou yo reponn kesyon w yo?
 • Èske pofesè yo oubyen moun k ap gade timoun yo ap di w sa timoun yo fè chak jou?
 • Èske yo ankouraje paran bay ide yo? Èske gen mwayen pou w patisipe nan sa k ap fèt yo?
 • Èske gen ase moun ki pou okipe timoun yo?
 • Èske pofesè yo oubyen moun k ap gade timoun yo renmen rete ansanm?
Anviwonman an
 • Èske li fè klè anndan an epi èske se yon kote ki bèl?
 • Èske kote a gen yon lantouray ki bare kote timoun yo ap jwe a epi gen plizyè ekipman sekirite ladan li?
 • Èske pofesè yo oubyen moun k ap gade timoun yo kapab wè tout lakou kote timoun yo ap jwe a?
 • Èske gen diferan kote pou timoun yo pran repo, pou yo jwe tou dousman epi pou yo fè bon mouvman?
 • Èske gen ase plas pou timoun yo nan tout kote sa yo?
Aktivite
 • Èske yo byen balanse orè a pou timoun yo jwe, pou yo li istwa pou yo, pou timoun yo fè aktivite epi pou yo fè yon ti kabicha?
 • Èske gen aktivite pou timoun diferan laj?
 • Èske gen ase jwèt ak materyèl pou tout timoun yo aprann?
 • Èske jwèt yo pwòp, èske yo bon pou sekirite timoun yo epi èske yo sou lamen pou timoun yo?
An jeneral
 • Èske ou dakò ak metòd disiplin kote a?
 • Èske ou tande bri timoun ki gen kè kontan?
 • Èske yo ankouraje paran vin vizite nenpòt lè san yo pa oblije avèti kote a?
 • Èske pwogram nan se yon pwogram ki gen lisans oubyen èske se yon pwogram ki sou je leta?
 • Èske pitit ou a ap kontan ale kote sa a?
Pou w jwenn yon sant ki okipe timoun laj pitit ou a telefone Ajans lokal pou resous ak referans :Family Central (305) 908-7300 (si w rete pi wo NW 151 oubyen nan Aleya ak Opaloka ) oubyen telefone nan Sèvis Devlopman timoun Miami-Dade nan (305) 373-3521 (si w rete pi ba NW 151).

back to top

Ki sa m kab fè pou m jwenn èd pou m peye gadri pou pitit mwen an?

Se sou valè kòb yon fanmi fè yo gade pou yo ede l peye gadri pou pitit li.

Si w bezwen plis enfòmasyon oubyen si w ta renmen konnen si w kalifye telefone ajans sa yo:

Family Central nan (305) 908-7300 oubyen

Miami-Dade Child Development Services nan (305) 373-3521.

back to top

Ki sa sa vle di lè yon gadri akredite epi èske genyen youn tou pre m nan?

Yon gadri ki akredite se yon gadri nenpòt nan uit asosiyasyon oubyen pwogram nan eta Florid la apwouve. Li di w gadri sa a kalifye pou l gade timoun paske li respekte nòm eta Florid la mete ki konsidere li kòm yon bon gadri. Ajans lokal ki bay referans sou sant ki gade timoun kapab di w ki sant epi ki gadri ki akredite. (telefone Gold Seal nan Florid).

Ou kab rele:
Family Central nan (305) 908-7300 oubyen
Miami-Dade - Sèvis pou devlopman timoun nan (305) 373-3521.

back to top

Kouman pou m fè konnen si tèl kote bon pou m bay gade pitit mwen?

Biwo lokal (Depatman pou timoun ak fanmi) ki bay tout gadri lisans yo kenbe yon dosye sou tout kote ki gen lisans, yo menm gen rapò enspeksyon ak plent yo pote pou yon gadri oubyen pou yon moun k ap gade timoun.

Tout kote leta lisansye pou gade timoun fèt pou afiche lisans yo yon fason pou tout moun ka wè l.

Kontakte Depatman pou timoun ak fanmi nan (305) 377-5006 pou plis enfòmasyon telefone Ajans lokal pou referans sou kote k ap gade timoun: Family Central (305) 908-7300 oubyen Sèvis pou devlopman timoun Miami-Dade nan (305) 373-3521.

back to top

Mwen ap viv nan yon peyi epi m ap travay nan yon peyi ki tou pre. Mwen kapab jwenn sibvansyon nan men leta si mwen ta vle yon gadri ki tou pre travay mwen.

Si w kalifye pou jwenn èd nan leta pou peye gadri pou pitit ou kab itilize sètifika pou pwogram swen pou timoun nan nan yon kote ki tou pre travay ou.

Gen 2 ajans ki kowòdone pwogram pou bay moun èd pou peye pou okipe timoun pitit yo genyen nan Miami-Dade County. Telefone Family Central nan (305) 908-7300 epi Sèvis devlopman timoun nan Miami-Dade nan (305) 373-3521.

back to top

Mwen bezwen gadri pou pitit mwen an lè wikenn. Kouman pou m fè konnen si genyen ki ouvè?

Gen yon pakèt sant ak kote yo gade timoun lakay ki ouvè lè wikenn epi lè swa. Yo rele yo gadri nan lè ki pa nòmal?

Ajans lokal pou resous ak referans yo kapab ede w jwenn kote sa yo:

Telefone Family Central nan (305) 908-7300 (si w rete pi wo NW 151 oubyen nan Aleya ak Opaloka) oubyen telefone nan Sèvis Devlopman timoun Miami-Dade nan (305) 373-3521 (si w rete pi ba NW 151).

back to top

Mwen ta renmen ouvè pwòp gadri pa m ki sa mwen kab fè?

Telefone biwo lisans lan nan Depatman pou timoun ak fanmi nan (305) 377-5006.

Pou plis enfòmasyon rele depatman ibanizasyon nan zòn ou an. (si w abite nan yon vil, rele depatman ibanizasyon vil kote w ap viv la, si w ap viv nan yon zòn ki pa nan yon minisipalite telefone depatman ibanizasyon konte a).

back to top

Si mwen gen kèk difikilte ak gadri pitit mwen an oubyen ak pwogram preskolè pitit mwen an, ki sa mwen kab fè?

Toujou pale ak moun k ap gade pitit ou a, ak pwofesè pitit ou a.

Si w gen kèk enkyetid sou vyolasyon lisans, telefone Inite lisans lan nan Depatman pou timoun ak fanmi nan (305) 377-5006 oswa Ajan lokal pou resous ak referans pou swen pou timoun: oubyen rele Family Central nan (305) 908-7300 (si w rete pi wo NW 151 oubyen nan Aleya ak Opaloka) oubyen telefone nan Sèvis Devlopman timoun Miami-Dade nan (305) 373-3521 (si w rete pi ba NW 151).

Ajans lokal pou resous ak referans pou swen pou timoun nan kab ede w si w vle chanje gadri ou genyen pou pitit ou a.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.