Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou

DAVID LAWRENCE JR.

David Lawrence

David Lawrence Jr. pran retrèt li an 1999 kòm moun ki te anchaj pibliye jounal Miami Herald, pou l al travay nan branch devlopman timoun piti ak preparasyon yo pou yo antre lekòl. Se li ki alatèt yon mouvman ki rele The Children’s Movement of Florida, k ap mennen yon mouvman djanm ki kapab dire lontan pou fè tout timoun tounen priyorite nimewo 1 Eta a nan kesyon envestisman ak nan kesyon pran desizyon. Li se yon manm Kabinè Gouvènè a pou afè timoun epitou li te prezidan òganizasyon ki rele Florida Partnership for School Readiness la de fwa. An 2002 li mennen kanpay pou tabli fon ki rele The Children’s Trust la. Se yon fon espesyal yo tabli pou pwogram devlopman ak pwogram prevansyon pou timoun piti nan Miami-Dade – 85% moun te vote pou kontinye fon sa an 2008. Se li ki “Prezidan fondatè” fon an. Li se yon manm konsèy Fondasyon pou devlopman timoun nan Nouyòk Foundation for Child Development in New York, epitou li se yon manm konsèy enstiti Frank Porter Graham Child Development Institute of the University of North Carolina-Chapel Hill. An 2002 - 2003 li te prezidan yon komisyon Gouvènè a pou kesyon pwoteksyon timoun; komisyon sa a te rele Governor’s Blue Ribbon Panel on Child Protection, epi an 2011 li te dirije yon panèl kon sa pou Direktè Biwo Leta ki okipe afè timoun ak Fanmi yo (Department of Children and Families).  An 2002, li te yon pèsonaj kle ki ede yo vote yon amannman konstitisyon nan tout Eta Florid la pou mete pwogram lekòl anvan kindègadenn (Pre-K) pou tout timoun ki gen 4 an. Li se yon manm konsèy epi ansyen prezidan Kowalisyon ki ede prepare timoun pou Miami-Dade ak Monnwo Early Learning Coalition of Miami-Dade and Monroe. An 2006 yo ouvè yon lekòl leta depi kindègadenn rive 8yèm ane ki pote non li David Lawrence Jr. Yo tabli yon fon apa pou yon plas pwofesè nan non li pou anseye devlopman timoun piti nan Depatman Edikasyon Inivèsite Florida a University of Florida College of Education.

 

Avan li vin Miyami an 1989, li te editè ki anchaje piblikasyon ak redaktè an chèf jounal Detroit Free Press. Avan sa li te redaktè jounal Charlotte Observer epi anvan sa tou li te travay kòm jounalis epi kòm editè pou 4 lòt jounal. (Pandan li te editè ki anchaje pibliye Jounal Miami Herald la, jounal la te genyen prim Pulitzer Prize la 5 fwa.) 

Li diplome nan Inivèsite Florid epi yo te nonmen li “Etidyan Jounalis diplome esepsyonèl”. Apre sa li diplome nan pwogram Administrasyon Avanse nan Lekòl Komès Inivèsite Avad la, Harvard Business School. An 1988, li resevwa pi gwo meday Konpayi “Knight-Ridder” a, meday dò John S. Knight Gold Medal la. Pami 13 diplòm doktora donè li resevwa yo, youn se inivèsite kote li fè etid li ki ba li l, University of Florida.  Pami onè yo fè li sou plan nasyonal, li resevwa onè Ida B. Wells “pou bon egzanp li trase kòm lidè nan jan li bay moun ki nan minorite okazyon travay” ak onè asosiyasyon ki rele National Association of Minority Media Executives la pou “akonplisman nan vi li pou jan li travay ak tout kalite moun." Men kèk nan prim li resevwa pou sa li ekri: Prim pou premye amannman nan men Fondasyon Scripps Howard Foundation ak prim Inter American Press Association Commentary Award. Li te dirije Gwoup ki te travay sou kesyon Moun ki nan minorite nan Biznis Jounal. An 1991-1992 li te prezidan Asosyasyon Editè jounal American Society of Newspaper Editors epi an 1995-1996 li te prezidan Asosiyasyon Laprès Ameriken Inter American Press Association. Yo te resevwa l kòm manm donè nan Florida Newspaper Hall of Fame an 2010.

Li te sèvi kòm prezidan konsèy administrasyon pou Mize d A Miami an Miami Art Museum, pou òganizasyon United Way epi pou lekòl segondè New World School of the ArtsLi se manm komisyon nan òganizasyon sa yo Fondasyon Èvègled (Everglade Foundation) ak Òganizasyon ki rele Ameriken pou jistis imigran (Americans for Immigrant Justice). Li se yon manm konsèy administrasyon a vi pou fondasyon University of Florida Foundation. Li te moun zòn nan ki te Prezidan Adjwen Somè Amerik 1994 la (1994 Summit of the Americas). Li te ede fonde yon lekòl metye teknik ki pa la pou l fè lajan Pòtoprens, Ayiti.

Limenm ak madanm li Roberta ki gen yon metriz kòm travayè sosyal nan Inivèsite Barry, abite Coral Gables. Yo gen 3 pitit fi, 2 pitit gason ak 5 pitit pitit. Men kèk onè li resevwa: òganizasyon Family Counseling Services ba li onè “Fanmi egzanplè pou ane a”, òganizasyon South Florida Father’s Day Council ba li onè “Papa espesyal pou ane a” de fwa (1999 ak 2012). Ane pase jounal Miami Today onore li kòm Moun ki akonpli anpil bèl bagay e ki vivan toujou (Miami Today Living Legend); epi li resevwa prim kòm volontè estwòdinè ki rele (James W. McLamore Outstanding Volunteer Award) nan jounen Nasyonal pou moun fè zèv, jou sa a gen non angle (National Philanthropy Day), li resevwa prim (Cervantes Outstanding Educator Award), li resevwa prim Governeor’s Shine Award for Inspirational Teachers; li resevwa prim Toni Jennings Early Learning Champion Award ak prim Community Champion Award òganizasyon ki rele Leave a Legacy. Sou plan nasyonal, men ki prim li resevwa: prim Award of Excellence nan men American Public Health Association; prim Lewis Hine Award for Children and Youth; prim “Children’s Champion” nan men enstiti National Black Child Development Institute; prim Fred Rogers Leadership Award òganizasyon Grantmakers for Children, Youth and Families; prim Advocate Award fondasyon Terri Lynne Lokoff Child Care Foundation; prim Lifetime Achievement Award òganizasyon CNC (Cuban American National Council); prim òganizasyon National Center for Victims of Crime for “extraordinary leadership and service on behalf of abused children”; epi yo resevwa li kòm manm espesyal nan pwogram ki onore papa pou bon travay yo fè, pri National Assocation for Bilingual Education for "building early literacy skills for all children", epi manm done Spirit of Fatherhood Hall of Fame òganizasyon National Partnership for Community Leadership. 

 

 Dave Lawrence honored as Humanitarian of the Year by the Red Cross

 

 

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.