Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
 

Abi/Viktim
 • abi sou ti moun
 • Enses, Vyol
 • Mou Ki Fe Kadejak
 • Vyolans Domestik
 • Amizman/Aktivite legliz ak aktivite Kiltirèl
 • Amizman/Aktivite legliz ak aktivite Kiltirèl
 • Pwogram Kan Vakans
 • Edikasyon
 • Alfabetizasyon
 • Diplom lekol segonde
 • Edikasyon Espesyal/Andikape
 • Edikasyon Espesyal/Andikape Mantal
 • Lekòl leta Miami-Dade yo
 • Lekol pou Sitwayente
 • Leson/Lekol
 • Pwogram prevansyon pou ti moun kap sove
 • Sèvis pou okipe timoun/ Sèvis pou okipe tibebe ak Edikasyon
 • Gouvènman Lokal
 • Gouvènman an
 • Gwoup ki la pou bay konsèy nan Miami-Dade County
 • Jistispou Kriminel
 • Asistans Legal
 • Konsey ak Referans
 • Moun Ki Disparet
 • Prevansyon krim
 • Pwogram ti moun
 • Pwoteksyon legal
 • Sevis pou refijye ak Imigran
 • Tribinal
 • Organizasyon Kominote
 • Group Aksyon Kominote
 • Konsey ak Referans
 • Volunte/Fe kado
 • Poblèm dwòg/Pwoblèm adiksyon
 • Abi Dwog ak Alkol pou moun Ki Gen Pwoblem Mantal
 • Abi Dwog/Group Sipo
 • Abi Dwog/pou Lekol
 • Abi Dwog/Prevansyon
 • Abi Dwog/Rezidansyel
 • Adiksyon
 • Maladi pa Manje
 • Metadon
 • Sant Dezintoksifikasyon
 • Sevis pou Sispan Fimen
 • Premye Nesesite
 • Ed Ak Lajan-Lwaye ak Kouran
 • Ed Dezas
 • Èd pou moun ki gen pwoblèm lajan /Sevis pou Kontrole Lajan ou
 • Ed Tanpore Pou Fanmi Ki Nan Bezwen
 • Kay
 • Koupon Manje
 • Loujman tampore
 • Manje
 • Rad
 • Sekirite Sosyal
 • Sevis Transpo
 • Sante Mantal
 • Akt Baker
 • Pwogram pou ede moun wete lide yo sou zafe sisid
 • Sant Sante Mantal
 • Sant Sosyal Mantal
 • Sèvis pou ba moun konsèy
 • Sèvis ki okipe moun ki andikape
 • Moun ki gen pwoblèm tande ak pwoblèm pale
 • Sèvis pou moun ki andikape
 • Sèvis pou moun ki avèg/Moun ki pa wè twò byen
 • Sèvis pou moun tèt yo pa byen
 • Sevis Moun Gwoup
 • Pwogram pou moun ki sot lan prizon
 • Sèvis pou omoseksyèl Biseksyèl
 • Ti moun Kap Sove
 • Sipo pou fanmi
 • Adopsyon/Pansyon
 • Devlopman Jen Moun
 • Edikasyon pou Paran
 • Pansyon/Ti moun
 • Sevis Pou Moun Malad
 • Sevis Pwoteksyon
 • Swen Pou Sante
 • Avan Ak Apre Akouchman
 • Avotman
 • Depatman sante nan Miami-Dade
 • Ekipman Medikal
 • Enfòmasyon ak referans/Moun maladi yo anpeche yo travay
 • Enfòmasyon ak referans/Sante
 • Klinik Sante
 • Lopital
 • Maladi Kanse
 • Sevis andedan la kay ou
 • Sevis pou kenbe ti moun
 • SIDA/VIH Maladi moun ka nan fe seks
 • Swen Dante
 • Swen Je
 • Terapi Fizik
 • Tes pou maladi SIDA
 • Travay Ak Devlopman Economik
 • Pwogram Travay pou Jen moun ki an Vakans
 • Sevis pou moun ki pa Travay
 • Sevis pou Travay
 • Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


  We're always here for you: 211
  Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
  Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.