Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Kòman pou nou simonte trajedi
 
Konsèy sikolojik
 • U.S. Justice Department family assistance center's victim hot line, 800-331-0075
 • D.C. Department of Mental Health community-based sites , including the Northwest Family Center, 202-673-2042, and the Child and Family Therapy SE Center, 202-645-3600.
 • D.C. public schools has established two hot lines to help people cope. The line for children is 202-442-7699, and the line for parents who need advice on how to talk to their children is 202-442-5674.
 • Grief and Spiritual Counseling Center Priests and professional counselors will be available from 10 a.m to 2 p.m. The center is located at the Our Lady of Lords Catholic Church, 830 South 23rd Street, Arlington, Va., 703-841-3835.
 • Officials at the Pentagon are asking Army personnel assigned to the Pentagon on Sept. 11 (or families trying to locate their loved ones) to call 1-800-984-8523 or 703-428-0002. Navy and Marine personnel assigned to the Pentagon should call 1-877-663-6772.
 • A hotline for complaints of verbal and physical assaults against Muslims, Arab-Americans and other minorities has been established by the U.S. government. The hotline number is 800-552-6843.
 • The National Mental Health Awareness Campaign, 877-495-0009
 • The Office of Victims of Crime has established a hotline at 1-800-331-0075 to leave contact information to get more details about victims and survivors.
 • Family members of any victims can call the Washington Hospital Center at (202) 784-2264. Other victims have been taken to other area hospitals with various injuries.
 • The American Psychological Association's Referral Line, 800-964-2000.
 • Arlington County has a 24-hour Mental Health Services Mobilization Center where trained mental health professionals help people dealing with emotional trauma. Officials are also organizing supports and emotional meetings throught the country that will begins sometime this week. To talk to a mental health professional or to find out about group sessions, call 703-228-5160.
 • The Community Service Board of Fairfax County will schedule support groups, led by a mental health professional, for peolple who have not lost a family member of friend but are experiencing distressing feelings after the terrorist actions. Groups are open to residents of Fairfax County and the cities of Fairfax and Falls Church. To learn more, call 703-799-2723.
 • Grief and Spiritual Counseling Center, Our Lady of Lourdes Catholic Church. Priests and professional counselors are available from 10 a.m. to 2 p.m. Monday through Friday. Open to anyone. To learn more, call 703-841-3835.
 • Virginia Hospital Center has a hot line families can call at (703) 558-6763.
 • Crisis and Family Stress Hotline, 202-223-2255.
 • Montgomery County Hotline, 301-315-4000.
 • Prince George's County Hotline, 301-864-7233.
 • Frederick County Hotline, 301-662-2255.
 • CrisisLink, 703-527-4077.
back to top

Timoun yo bezwen moun pou ki konsole yo lè gen trajedi

Dat yo pibliye atik la: Wednesday, September 12, 2001
Enfòmasyon ki soti nan atik yo:CNN
Moun ki pibliye atik la:CNN ap diskite 12 septanm ak koze timoun yo ak Dr.
Klike la a pou w li atik orijinal la.

BETHESDA, Maryland (CNN) Kouman pou nou pale ak timoun sou trajedi madi a? Kouman nou kab bay yo asirans nan lavi a epi esplike yo sa ki te fèt la? Kathy Slobogin yon jounalis CNN ap pale ak Dr. Jeffrey Mitchell, ki yon espesyalis nan kesyon moun ki twomatize e ki alatèt Fondasyon entènasyonal pou ensidan kritik ak estrès. Òganizasyon sa a fòme plizyè milye moun ki travay nan domèn dezas.

CNN: Nan yon jou tankou jou sa a, gen yon pakèt paran ki gen laperèz e ki santi yo pa kab fè anyen. Ki konsèy ou kapab bay paran yo sou kouman yo kab pale ak pitit yo de sa? Dr. Jeffrey
Mitchell: M panse youn nan bagay ki pi enpòtan se pou paran yo ta pran san yo malgre sitiyasyon, epi pou yo mete tèt yo an plas, pase timoun yo ap reyaji selon jan yo wè paran yo aji. Kidonk li enpòtan pou paran yo rete kam. Epi se pou yo kenbe menm orè yo. Yo dwe kontinye manje a menm lè yo konn abitye manje. Timoun yo dwe al dòmi a lè yo konn abitye al dòmi an.

Yo ta dwe pale ak pitit yo. Fè yo konnen yo an sekirite. Fòk yo fè timoun yo konnen, sa a se pa yon ensidan ki ap rive nan ri kote yo rete a, oubyen sou katye lakay yo a, oubyen lakay yo a menm.

CNN: Èske ou ta dwe di timoun yo yo an sekirite toutbon vre?
Mitchell: M panse sou baz familyal ou ta fèt pou di yo sa se pa tout fanmi Ozetazini ki menase, epi yon bagay kon sa se pa yon bagay ki pral fèt anndan kay tout moun.

CNN: E si yon timoun mande paran yo, "Kouman yon bagay kon sa fè rive? Peyi sa a ta dwe peyi ki pi pisan epi ki gen plis sekirite pase tout lòt peyi sou latè”?
Mitchell: Se youn nan bagay yon paran kapab di –Youn nan pi gwo bagay Etazini gen nan li, li se yon sosyete kote moun gen libète. Etan yon sosyete ki gen anpil libète nou pa nan siveyans tout tan. Nou pa gen sèvis entèlijans anpil lòt peyi genyen. Kidonk ak tou libète sa yo nou vin vilnerab. Men sosyete ki pisan e ki gen anpil libète se yo ki toujou genyen batay la.

CNN: Nou menm ki granmoun nou gade evenman sa yo nan televisyon, nou ka pran chòk la, men, pou timoun yo, se bagay ki kapab fè yo pè. Èske nou ta dwe etenn televizyon an?
Mitchell: Mwen menm mwen rekòmande pou nou ta etenn televizyon an, li pou timoun yo, jwe jwèt ak timoun yo epi ba yo lòt okipasyon. M pa kwè nou ta dwe pretann pa gen anyen k te rive... men an menm tan m kwè nou ta dwe di yo gwo zak sa a fèt, men lavi a ap kontinye epi n ap fè tout sa nou kapab pou nou pwoteje w epi pwoteje fanmi an, epi di yo pawòl ki fè tout moun met tèt ansanm nan fanmi an.

CNN: Ki jan sa kab afekte yon timoun lè li plede ap gade foto gwo bilding ki ap tonbe?
Mitchell: Opwennvi newolojik timoun byen ekipe pou yo kòlte ak gwo chòk sikolojik sa yo, lè yo wè bagay kon sa, sa kab sanble ak kèk fim yo konn abitye wè nan televizyon. Eksepte nan ka sa a moun yo pa leve kanpe pou yo al jwe yon lòt fim. Nan ka sa yo blese oubyen yo mouri paske yo mouri toutbon. Sa kab yon gwo chòk pou timoun nan lè l ap wè foto sa yo nan televizyon. Yo pa kab konprann pou ki rezon tout evenman sa yo pase...Se sa k fè mwen pa sijere pou nou kite timoun gade televizyon twòp nan epòk sa a.

CNN: Ki mòd konpòtman yon paran kab atann nan men yon timoun nan epòk sa yo?

Mitchell: Timoun kab pèdi apeti yo. Yo kab rekòmanse pipi nan kabann, yo kab konpòte yo mal, yo kab bay pwoblèm disiplin. Yo kab vle dòmi nan chanm manman yo ak papa yo. Sa kab dire de ou twa jou. Kon sa, kapab gen kèk chanjman nan sa ki konn abitye fèt jiskaske vin gen yon kam nan bagay sa a. Yo kab fè desen sou koze sa a e se yon bagay ki kab ede yo, pou yo esprime tèt yo, kite yo fè desen sa yo pou yo montre jan yo menm yo entèprete sa k ap pase nan lemonn kounye a.

Nan yon moman kote tout bagay sanble y ap chanje pou tout tan, Doktè Mitchell di timoun bezwen konnen gen yon bagay yo kab konte sou li.
Mitchell: Timoun bezwen moun pou ba yo akolad. Yo bezwen moun ki pou kenbe yo. Yo bezwen konnen si lemonn ap kontinye fonksyone. Yo bezwen konnen ap gen yon avni. Epi latè ap toujou la pou yo.

Paj sa yo ap ouvè nan yon nouvo fènèt nan pwogram entènèt ou a.
Fondasyon Early Childhood Initiative pa sipòte lòt sit entènèt ou al ladan yo pandan ou sou sit li a.


back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.