Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Lekòl
 
Asosiyasyon paran pwofesè: Ki enpòtans sa genyen pou mwen menm paran patisipe nan edikasyon pitit mwen?

Lasante, bon fòm fizik, matirite sosyal ak matirite nan emosyon li, konpetans nan lang li pale, kapasite pou li regle pwoblèm epi pou li fè imajinasyon li travay epi konesans jeneral sou lemonn, tout se bagay ki prepare timoun nan pou li al lekòl.

Lasante ak bon fòm fizik

Jenn timoun bezwen manje ki nourisan, yo bezwen somèy, kote ki an sekirite pou yo jwe ak swen doktè tanzantan. Tou sa ede timoun yo byen kòmanse nan lavi epi sa diminye chans pou yo ta gen pwoblèm sante grav pi devan oswa pwoblèm pou yo aprann li. Lasante pou timoun kòmanse depi anvan yo fèt ak bon swen yo bay manman k ap pot pitit la. Sa kontinye apre timoun nan fin fèt nan yon rejim (dayèt) ki byen balanse. Timoun ki gen laj lekòl konsantre pi byen si yo manje manje ki byen balanse. Manje yo ta dwe gen pen, sereyal ak lòt pwodui kon sa, fui, legim, vyann, bèt volay pwason, pwa ak pwodui ki fèt ak lèt.

Klike la pou nou wè yon pi gwo

Piramid pou gide moun nan manje y ap manje

Gid pou jan nan chwazi manje chak jou:
Grès, "luil ak dous " Pa sèvi ak yo twòp.
Yogout ak lèt ak gwoup fwomaj
2-3 fwa

Gwoup legim
3-5 fwa

Vyann, bèt volay, pwason, pwa sèch, ze ak gwoup danre tankou nwa
2-3 fwa
Gwoup fui
2-4
Pen, sereyal, diri, ze ak gwoup danre tankou nwa
2-3 fwa
Gwoup fui
2-4 fwa
Pen, sereyal, diri ak gwoup pat yo
5-11 fwa
Grès natirèl ak grès yo ajoute, sik yo ajoute
Senbòl sa yo montre grès ak sik yo ajoute nan manje

back to top

Ki chwa mwen genyen pou edikasyon pitit mwen?

Lè timoun ou yo rive nan laj preskolè ak laj jaden danfan ou gen pou ou pran desizyon pou ou voye yo lan lekòl piblik oubyen nan lekòl prive

Chwa ki pi fasil se lekòl piblik. An jeneral timoun al nan lekòl piblik selon katye yo rete, men gen de fwa ou ka chwazi nan ki lekòl w ap voye pitit ou depi w ap okipe koze transpòtasyon. An jeneral lekòl sa yo gen anpil bagay, yo bay edikasyon jeneral, sèvis pou etidyan espesyal ansanm ak preparasyon pou kolèj ak pou pwofesyon.

Si nou bezwen enfòmasyon sou pwogram lekòl piblik Miami-Dade ofri, rele 305-995-1000. Lekòl prive gen plizyè posiblite.

Ou ka chwazi lekòl altènatif pou timoun ki an danje ak timoun ki gen bezwen espesyal ak pwoblèm espesyal. Lekòl relijye bay yon baz relijyon an plis matyè tradisyonèl yo. Gen lekòl avanse yo fè pou timoun ki gen don. Lekòl prive espesyalize chita sou divès sijè ak divès objektif tankou boza, preparasyon akademik pou kolèj ak teknoloji pou kolèj. Selon kapasite timoun ou yo ak bezwen yo, posiblite sa yo ka pote anpil bon bagay. Men pri yo konn wo anpil. Yo konn ant plizyè mil dola rive sou 15 mil dola osnon plis pase sa. Epi prepare nou pou egzamen antre ak lis moun k ap tann.

Lekòl lakay ap vin pi popilè chak jou. Gen anpil mwayen ki aladispozisyon paran ki chwazi chemen sa a. Gen liv ak materyèl pou pwofesè yo ka jwenn epi timoun yo dwe pran yon egzamen ofisyèl. Lekòl lakay parèt enteresan sitou pou paran timoun ki gen kapasite nan yon seri pwen kanè lekòl pa ka mezire, pou paran ki vle pase plis tan ak pitit yo epi ki panse lekòl tradisyonèl pa ranpli ni bezwen timoun yo ni bezwen yo menm paran. Ou ka chwazi yon fè yon melanj tou. Ou bay timoun nan leson lakay men ou voye l suiv kèk kou nan yon lekòl prive oswa yon lekòl piblik ki pa twò lwen.

Dapre rechèch ki fèk fèt, lè fanmi patisipe nan edikasyon pitit yo nan yon bon mannyè, timoun yo gen pi mwayèn ak pi gwo nòt lè egzamen, yo al lekòl plis, yo fè plis devwa epi yo gen atitid ki pi pozitif ak konpòtman ki pi pozitif. Fanmi ki resevwa anpil mesaj, mesaj ki pozitif, nan men pwofesè yo gen tandans patisipe plis nan edikasyon pitit yo pase paran ki pa resevwa mesaj sa yo.

Youn nan fason pou nou ankouraje timoun yo aprann se fè aktivite kote ni lekòl la ni fanmi yo patisipe. Paran ak pwofesè, yo chak pran responsablite pa yo pou yo kreye yon bon relasyon ki va ede timoun nan reyisi lekòl.

Men kèk lide pou ede paran ak pwofesè bati yon relasyon ki pozitif.

Nan wòl premye pwofesè pitit yo, paran ak fanmi ka:

 • Li ansanm. Li ak pitit ou epi fè yo wè ou menm ak lòt timoun ki pi gran ap li. Lè moun ki pi gran yo li pou timoun yo toutan osnon lè yo koute yo toutan, timoun yo reyisi pi byen nan sa y ap fè. Mennen pitit ou nan bibliyotèk pou yo ka genyen yon kat bibliyotèk epi eseye fè yo jwenn liv ki enterese yo.
 • Mete yon abitid pou fanmi an. Nan abitid sa a mete tan pou devwa, pou nou fè travay nan kay la, pou nou manje ansanm pou y al dòmi nan yon lè fiks. Aktivite nou fè chak jou kon sa enpòtan pou timoun nan ka konnen ki jan jounen li ap ye epi sa satisfè tout moun nan fanmi an. Ankouraje efò timoun ou epi toujou la pou ou reponn kesyon lè l ap fè devwa li epi pase yon tan pou ou pale ak li sou sa li aprann.
 • Sèvi ak televizyon ak sajès. Limite tan timoun pase ap gade televizyon. Ede yo chwazi pwogram ki bon pou yo gade. Chita gade pwogram nan avèk yo. Lè ou byen chwazi pwogram yo, gen kèk ki ka fè timoun nan vin pi enterese aprann.
 • Rete an kontak ak lekòl la. Toujou veye ki sa timoun ou yo ap aprann, ki devwa yo genyen ak ki jan yo ap boule nan klas la. Ale nan lekòl la, pale ak pwofesè yo nan reyinyon pwofesè/paran oswa nan sware pou fanmi yo. Si w pa ka ale pran randevou pou ou pale ak pwofesè a nan telefòn pou ou ka konnen kòman pitit ou ap avanse.
 • Fè timoun nan konpliman, ankouraje li. Paran ak fanmi jwe yon gwo wòl nan ede timoun nan fè tèt li konfyans, nan ba li motivasyon pou li vini yon bon elèv. Ankouraje timoun yo fè devwa yo epi fè yo patisipe nan aktivite deyò k ap fè yo plis kwè nan tèt yo epi k ap vin fè yo enterese nan plis bagay.

Nan travay pou nou konekte lekòl ak paran yo, edikatè yo ka:

 • Fè paran yo patisipe nan aktivite nan sal klas yo. Pwofesè yo ka fè paran yo konnen jan yo ka ede yo epi yo mande yo kout men pou yon seri aktivite espesyal. Paran yo ka prepare materyèl pou klas la, yo ka patisipe nan komite epi yo ka bay enfòmasyon sou karyè yo ak pastan yo. Plis paran yo patisipe nan aktivite nan klas yo se plis l ap konprann objektif pwofesè a ak jan li travay.
 • Kominike ak paran yo nan kòmansman ane lekòl oswa nan kòmansman semès la. Pale yo de regleman lekòl la ak sèvis li bay. Pale yo de objektif klas la epi ba yo kèk egzanp sou sa timoun yo pral aprann.
 • Ankouraje bon kominikasyon pandan reyinyon paran ak pwofesè. Lè n ap rankontre ak pwofesè kreye yon sitiyasyon rilaks kote paran yo pa gen pwoblèm chanje lide avèk nou, poze kesyon epi bay konsèy. Pale de pwojè timoun yo te patisipe ladan epi bay enfòmasyon yo yon jan ki ankouraje kominikasyon ak paran yo nan tou de bò. Atansyon pou nou pa mete yon nivo konesans, yon nivo kapasite pou yo konprann ak yon nivo enterè ki depase nivo moun nan fanmi yo. Mete ase tan pou reyinyon an dekwa pou paran yo pa santi yo nan prese.

Reyinyon paran ak pwofesè

 • Ki konpetans ak konesans timoun mwen an sipoze aprann pandan ane a?
 • Kòman y ap pase pitit mwen egzamen?
 • Ki sa m ka fè pou m toujou nan pwogrè pitit mwen an ap fè lekòl?
 • Ki jan ou boule ak diferans nan jan divès timoun aprann?

back to top

Preparasyon sosyal, preparasyon emosyonèl: Ki jan m ap fè konnen si timoun mwen pare pou l ale lekòl?

Men kèk siy ki montre timoun pare pou lekòl:

 • Li gen konfyans nan tèt li epi li gen ase endepandans pou li kòmanse fè yon seri bagay pou kont li.
 • Li anvi konnen epi li anvi fè nouvo esperyans deyò
 • Li gen kapasite pou li konsantre sou yon aktivite
 • Li kòmanse gen kapasite pou li mete l nan plas lòt timoun yo.
 • Li pale ase dekwa pou li kominike ak granmoun ansanm ak kanmarad li
 • Li gen kapasite pou li kite w san pwoblèm pandan tout yon jounen l ap pase lekòl la
 • Li gen kapasite pou li debouye l ak nouvo egzijans yon nouvo kote tankou eskalye, twalèt.

Jaden danfan: Èske l pare, èske l pa pare?

Timoun ki vin gen 5 an pandan ete a (sitou ti gason) gen chans pou yo pa gen yon bon esperyans nan jaden danfan. Timoun ki pi jenn gen plis chans pou yo rankontre difikilte epi tigason ka plis pa pare pase tifi. Timoun ka pa pare pou jaden danfan si yo piti pou laj yo, si yon gen pwoblèm pou manm yo fè mouvman ansanm, si yo pa vle jwe ak lòt timoun epi si yo dekonstonbre vit.

Jaden danfan chanje. Pwogram li pa chita sou jwèt ankò, li chita sou esperyans premye klas lekòl, li plis chita sou pwogram lekòl. Timoun ki nan jaden danfan sipoze ka mande èd epi asepte èd la, negosye ak kanmarad yo epi pataje bagay avèk yo, regle pwoblèm epi gen ase rezistans pou yo pase jounen an lekòl.

back to top

Preparasyon sosyal, preparasyon emosyonèl: Ki sa m ka fè pou montre timoun mwen kòman pou li byen konpòte l nan lasosyete?

 • Ba li bon egzanp. Timoun imite sa yo wè lòt moun fè ak sa yo tande lòt moun di. Lè paran manje manje ki nourisan, timoun yo ka fè menm bagay la tou. Lè paran gen respè pou lòt moun, timoun yo ka gen respè pou lòt moun tou. Si paran yo pataje sa yo santi ak timoun yo, y ap aprann konsidere sa lòt moun santi tou.
 • Genyen yon atitid pozitif. Timoun vin sou tè a ak tout bezwen pou yo fouye pou yo chèche konnen. Ou menm kòm paran, ou dwe ankouraje sa. Lè ou kontan sa timoun ou ap fè sa yo fyè de sa yo fè. Timoun enterese nan lekòl lè paran yo montre yo enterese. Lè timoun nan ap rive nan laj preskolè ak jaden danfan, pale de lekòl ak li. Pale de aktivite ki enteresan - tankou vizit nan fore ak pwojè atis. Esplike l li ki sa li pral aprann lekòl tankou: aprann li. Fè sa ak anpil kè kontan.
 • Bay okazyon pou repete menm bagay la. Pou timoun aprann rale, pwononse nouvo mo, bwè nan yon tas, sa mande pratik. Lè nou repete yon bagay jouk timoun nan aprann li, sa ede yo vin gen konfyans nan tèt yo, konfyans yo va bezwen pou yo eseye fè yon lòt bagay.
 • Sèvi ak disiplin ki nesesè. Tout timoun bezwen gen limit paran mete pou yo. Timoun ki gen paran ki ba yo disiplin fèm pandan yo montre yo yo renmen yo pi gen pi bon konpetans sosyal epi reyisi pi byen lekòl pase timoun paran pa mete ase limit pou yo osnon mete twòp limit. Men kèk konsèy:
  1. Dirije aktivite pitit ou men pa pase li lòd ki pa nesesè oubyen tou pa eseye kontwole li.
  2. Lè ou mande timoun ou an fè yon bagay ba li rezon pou sa. Paregzanp, di "Retire machin ou an nan eskalye a pou moun pa bite sou li," olye pou a ta di li "deplase li paske m vle".
  3. Koute timoun ou pou ou ka konnen sa li santi, pou ou ka konnen si li bezwen èd espesyal.
  4. Montre l ou renmen l, ou gen respè pou li lè ou fache. Pa kritike pitit ou, kritike konpòtman li.
  5. Ede timoun ou chwazi epi chèche regle pwoblèm yo.
  6. Ankouraje timoun nan. Fè li konpliman lè li fè yon bon travay. Lè nou souri, lè nou ankouraje timoun nan se sa ki fòme bon konpòtman nan li se pa pinisyon sevè.
 • Kite pitit ou a fè aktivite pou kont li. Nou dwe veye timoun piti men yo vin endepandan, yo vin gen konfyans nan tèt yo lè yo fè yon seri bagay pou kont yo tankou abiye yo osnon sere jwè yo. Kite timoun nan fè chwa pa li olye pou ou deside tout bagay pou li. Men kite l chwazi lè genyen yon chwa vre.
 • Ankouraje timoun ou an jwe ak lòt timoun. Timoun preskolè bezwen chans sa yo pou yo wè sa lòt moun panse. Jenn timoun ap pi fasil ka antann yo ak pwofesè yo ansanm ak lòt timoun si yo si yo konn abitye pale ak lòt timoun, ak lòt granmoun deja.

Lang ak Konesans Jeneral

Timoun jaden danfan patisipe nan anpil aktivite ki mande pou yo sèvi ak lang yo pale a epi pou yo regle pwoblèm. Timoun ki pa ka pale fasil oubyen ki pa pale fasil ka gen pwoblèm lekòl. Gen anpil bagay ou ka fè pou ou ede timoun ou an aprann kominike, regle pwoblèm epi konprann lemonn. Ou ka:

 1. Reponn kesyon li mande ou. Poze li kesyon tou, sitou kesyon ki mande yon repons ki pi long pase "Wi" oubyen "Non". Paregzanp, pandan n ap mache sou yon plas, pi fò timoun 2an 3 an ap kanpe pou yo ranmase fèy bwa. Montre yo sa ki sanble nan fèy bwa ak sa ki diferan ladan yo. Kesyon yo ka ede timoun yo aprann konpare plizyè bagay epi aprann klase yo. Byen reflechi pou reponn kesyon timoun nan poze kou ou kapab, ankouraje timoun nan reponn pwòp kesyon pa li. Si w pa konnen repons yon kesyon di li sa. Epi w a eseye jwenn repons lan ansanm ak timoun nan.
 2. Kalkile kapasite timoun nan ak sa ki enterese li, epi pa bay tèt ou manti. An jeneral timoun pi byen reyisi lekòl lè paran yo konnen sa yo vo byen. Ou menm kòm paran se pou ou mete ou vize wo epi ankouraje timoun preskolè pou yo eseye nouvo bagay. Timoun renmen defi men lè nou pouse yo twò vit oubyen lè nou mande yo fè aktivite ki pa enterese yo, yo ka fè ka pa kontan, yo ka fache.
 3. Bay timoun nan yon chans pou li jwe. Timoun aprann pandan y ap jwe. Jwèt se yon fason ki natirèl pou timoun fouye, pou yo fè tèt yo travay, epi pou yo devlope konpetans pou lekòl ak konpetans sosyal. Jwèt ede timoun nan aprann jwenn solisyon pou pwoblèm. Paregzanp si yon machin chavire, fò li reflechi pou li wè ki jan l ap remete li kanpe ankò. Timoun gen konesans sou balans, jeometri ak fòm lè yo kole blòk.
 4. Koute pitit ou. Timoun gen pwòp panse pa yo, pwòp santiman pa yo, pwòp jwa pa yo, pwòp chagren pa yo, pwòp espwa pa yo, pwòp lapèrèz pa yo. Ankouraje yo pale toutan konpetans lang yo ap devlope plis. Koute se pi bon mwayen pou ou aprann sa ki nan tèt timoun nan epi pou ou konnen sa li konnen ak sa li pa konnen, kòman li reflechi, kòman li aprann. Koute fè timoun nan wè sa nou santi ak sa nou panse se koze ki gen anpil valè.
 5. Mete materyèl lekti pou timoun nan li. Timoun enterese nan lang yo pale a ak nan lekti pi bonè si yo jwenn liv ak lòt materyèl lekti lakay yo.
 6. Veye ki pwogram televizyon timoun ou ap gade. Apre paran, se televizyon ki gen plis enfliyans sou sa timoun nan ap aprann. Bon pwogram televizyon ka fè timoun nan wè nouvo bagay, ankouraje li aprann men move pwogram osnon twòp tan devan televizyon pa bon pou timoun.
 7. Bay timoun nan okazyon pou li fè travay pou li wè nouvo bagay. Plis timoun nan wè divès bagay se plis y ap ranmase konesans sou lemonn. Kèlkeswa kote w ap viv la, kominote w la ka pèmèt li fè nouvo esperyans. Fè ti flannen nan katye a avèk li. Pran bis al lòt kote. Vizite mize, bibliyotèk, zou, boutik ak lòt kote nan kominote a. Si w abite nan vil, pase yon jou andeyò, si w abite andeyò pase yon jou nan vil la. Kite pitit ou tande mizik, fè mizik, kite l danse, kite l pentire. Kite l patisipe nan aktivite ki ede li devlope imajinasyon li epi ba li chans pou li di sa ki nan lide li ak sa li santi.
 8. Fè lekti pou pitit ou chak jou. Kòmanse lè timoun ou tou piti epi kontinye jis li nan preskolè. Menm si li pa konprann sa w ap li a, lè ou fè lekti pou li sa ba li yon chans pou li gen konesans nan lang lan, koute vwa ou, epi pou li santi li tou pre ou. Ou pa bezwen konn li byen pou timoun nan apresye ti tan sa a ou pase avè l. Ou ka mennen timoun nan nan yon bibliyotèk nan zòn nan ki ofri lè espesyal pou lekti.
 9. Pale ak pitit ou depi li fèk fèt. Timoun bezwen tande vwa a. Yon televizyon oswa yon radyo pa ka ranplase yon paran paske yo pa ka fè anyen pou langaj timoun nan. Plis nou pale ak timoun se plis timoun nan ap gen bagay pou li pale lè li vin gran. Lè nou pale ak timoun sa fè yo konprann lang yo pale a pi byen epi sa fè yo konprann monn nan pi byen tou. Aktivite nou fè toulejou tankou manje, benyen bay nou chans pou nou pale de sa k ap pase nan vi timoun nan epi pou nou reyaji sou sa.

Referans:
Paulu, N. (1992). Helping your child get ready for school. U.S. Department of Education: Office of Educational Research and Improvement.

back to top

Preparasyon timoun pou lekòl: Ki sa m ka fè pou m ede timoun nan pare pou lekòl?

Preparasyon sosyal ak preparasyon pou emosyon yo

An jeneral timoun kontan anpil lè yo pral antre lekòl. Men yo nan yon anbyans ki pa menm ak sa yo abitye lakay yo. Lè timoun nan nan jaden danfan, li pral bezwen travay byen nan gwo gwoup epi antann li ak granmoun li pat konnen ansanm ak lòt timoun. Pwofesè ap okipe ni pitit ou a ni lòt timoun yo. Abitid nan klas la kapab diferan tou.

Gen timoun 5 an ki kòmanse lekòl san yo pa gen konpetans sosyal ak matirite pou yo kontwole emosyon yo. Bagay sa yo mande tan ak pratik pou yon moun aprann yo. Men timoun gen plis chans reyisi byen nan jaden danfan si yo te yo gen chans devlope kalite tankou:

Konfyans nan tèt yo: Timoun bezwen santi yo fyè de tèt yo, yo bezwen kwè yo ka reyisi. Timoun ki kwè nan tèt yo plis anvi eseye nouvo bagay, si yo pa reyisi premye fwa a, yo vle eseye ankò.

Endepandans: Timoun yo dwe aprann fè afè yo pou kont yo.
Motivasyon: Timoun dwe vle aprann
Fouyapòt: timoun toujou fouyapòt epi yo dwe rete kon sa pou yo ka aprann tout sa yo kapab lè yo jwenn chans pou yo aprann
Pèsistans: Timoun fèt pou yo aprann fini sa yo te kòmanse
Travay nan tèt ansanm: timoun dwe aprann antann yo ak lòt timoun epi aprann tann tou pa yo.
Kontwòl tèt yo: Fòk timoun konnen gen kèk konpòtman tankou bay moun kou, mòde moun, ki pa bon. Yo dwe aprann gen bon fòm gen move fòm pou moun montre yo fache.
Pran ka lòt moun: timoun dwe aprann pou yo enterese nan lòt moun epi konprann sa lòt moun santi.

back to top

Reyinyon paran-pwofesè

Piramid lan se yon plan sa ou manje chak jou. Se pa yon tankou yon prescription doktè ba ou, men li sèvi kòm yon gid jeneral pou li ede w chwazi yon rejim (dayèt) djanm ki bon pou ou.

Piramid lan fè ou manje divès manje pou ou jwenn fòtifyan ou bezwen ak kantite kalori ki nesesè pou kenbe pwa osnon pou ou vin gen yon pi bon pwa.

Piramid la vize grès tou paske rejim pi fò Ameriken gen twòp grès ladan, sitou sa yo rele grès satire a.

Timoun ant 2 ak 5 an ka manje menm manje ak granmoun, men pa yo a ap pi piti. Doktè pitit ou a osnon lopital li a ka ba ou konsèy sou jan pou ou bay tibebe manje.

Timoun preskolè toujou bezwen fè tyèkòp pou kò yo ak pou dan yo epi yo bezwen pran vaksen tou. Sa enpòtan pou nou genyen yon doktè osnon yon lopital kote timoun ka resevwa swen sante ak tretman espesyal si yo malad osnon blese. Timoun bezwen vaksen pou yo pa trape maladi tankou saranpyon, lawoujòl, malmouton, difteri, tetanòs, koklich, Hib (yon fòm grip), polyo ak tibèkiloz. Maladi sa yo ka kontrarye devlopman kò timoun nan ak devlopman lespri li. Tyèkòp pou dan ta sipoze kòmanse depi timoun nan gen 3 an.

Timoun preskolè bezwen okazyon pou yo fè egzèsis epi pou yo devlope mouvman manm kò yo. Pou timoun yo aprann kontwole gwo manm yo, timoun yo bezwen voye boul, kouri, sote, monte sou bagay, danse. Pou yo aprann kontwole ti manm yo, sitou sa ki nan men yo ak nan dwèt yo, yo ta dwe desine ak kreyon koulè, monte yon pòtre ki gen yon bann ti mòso gaye (pòzèl), sèvi ak sizo ki pa file, epi zipe jakèt.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.