Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Konpòtman
 
Ki lè m ap konnen si m twò di ak pitit mwen an?

Bon disiplin ap ede timoun nan aprann kòman pou li kanalize emosyon li ak santiman li nan yon konpòtman moun asepte. Gen de fwa paran ka twò sevè. Reflechi sou sa w ap f è epi egzamine kominikasyon chak jou ou yo. Lè a ka rive pou ou chanje metòd ou yo. Men kèk bagay pou nou veye ak timoun ou a:

 • Li pa montre panse negatif. Twò bon osnon twò dousman.
 • Kritik ki pa sevè touche li
 • Li pa komik epi li pa amize li.
 • Li renmen fache, li gen enkyetid prèske toutan.
 • Li montre li sou presyon lè l ap manje, lè l ap dòmi ak lè l ap twalèt li. L ap tounen sou konpòtman li te genyen lè li te tou piti.
 • Li pa teste w selon laj li.

back to top

Ki sa ki afekte konpòtman tibebe m nan?

Chak timoun se yon kretyen vivan apa. Gen kèk konpòtman yo toujou wè tibebe genyen. Yon pedyat Inivèsite Avad yo rele T. Berry Brazelton etidye konpòtman timoun epi ekri anpil sou sa. Li dekri twa kategori tibebe. Sa nou pral li la se rezime konpòtman sa yo epi okenn tibebe pa sanble ak yon mòd konpòtman nèt. Sa ki enpòtan pou paran yo sonje sèke: modèl sa yo se varyasyon konpòtman nòmal ki soti nan timoun nan, se pa reziltan teknik levasyon timoun. Paran tibebe yo ta sipoze sèvi ak sa kòm gid pou yo konprann tibebe epi pou yo konnen kòman pou yo tabli yon abitid pou chak jou ak entèraksyon ki mache ak konpòtman timoun nan ansanm ak bezwen li genyen ki ap ogmante chak jou pi plis.

Tibebe ki pa fè bri -- dòmi anpil, rive 18 èdtan pa jou menm lè y ap tete. Yo ka al dòmi bonè epi yo pase tout nuit la ap dòmi. Yo ka dòmi menm lè y ap ba yo manje. Yo ka bat kò yo osnon yo ka kriye pandan inèdtan chak jou epi yo ka montre yo bezwen yon bagay nan souse men yo osnon nan souke bèso yo.

Tibebe ki aktif pase 12 èdtan ap dòmi epi yo pase rès lajounen an ap kriye, ap fè bri. Sa k ap pase sou kote touche yo anpil, yo eksite fasil epi yo pran tan pou yo kalme. Lè yo grangou, lè yo fache, tout moun kon sa. Yo vivan gen de lè, lè yo ap pran tete osnon lè y ap pran bibwon, Yo kenbe tete a fò, yo vale lèt la oswa yo vale lè apre sa yo voye on pati nan sa yo te vale tounen.

Bebe mwayen nan mitan 2 kategori sa yo. Yo dòmi 15 èdtan osnon plis chak jou epi yo kriye, fè bri omwen 3 èdtan nan jounen an. Yo ka kalme yo si yo eksite epi yo ka tounen al dòmi. Yo fè w konnen lè yo grangou men lè yo fin manje yo kalme yo.

Konpòtman tibebe w la se yon melanj ant sa li fèt avè l ak sa li ranmase alantou li. Tibebe vin sou latè ak pwòp abitid pa yo, ou konn sa depi yo fèt la. Jan ou kominike ak tibebe w la ak kalite relasyon ou genyen ak tibebe a enpòtan pou jan konpòtman timoun nan ap devlope.

back to top

Ki sa m ka fè pou m konprann konpòtman timoun mwen ki nan preskolè?

Premye bagay se pou ou konprann timoun preskolè a ap gen konpòtman ou pap asepte epi se pou asepte sa. Kote yon rive nan devlopman yo, y ap grandi kite eta timoun piti yo pou yo vini yon timoun. Yo bezwen konpliman ou ak ankourajman ou. Jenn timoun an jeneral se tèt yo yo wè, alò sa pran tan pou yo aprann trete lòt moun jan yo ta renmen lòt moun trete yo. Lè preskolè fè yon bagay ou pa tolere se pou fè li konprann se sa li fè ou pa tolere men se pa limenm. Konsekans aksyon timoun dwe mache ak devlopman timoun nan, avèk laj li epi sa ta dwe fèt tousuit apre sa. Pa pini yon timoun pou yon bagay li pa ta ka anpeche ki rive tankou vomi oswa pipi nan kabann.

back to top

Ki sa m ta dwe konnen sou timoun ki kòmanse mache ak sou kout san?

Kout san se yon gwo move san san kontwòl, lè timoun nan ap montre li fache, lè l ap fè gwo kòlè. Sa ka dire plizyè minit. Kèk timoun konn rele, frape, pwonpe, frape pye yo atè oubyen tou lage kò yo atè. Lè timoun nan fè plis kòlè se ant 15 mwa ak 36 mwa. Pi fò nan timoun 2 an fè yon kout san omwen pa semèn, men yo grandi epi yo sispann. Lè timoun ou an vle yon bagay, li vle li tousuit. Li pa konprann pou ki sa li oblije tann. Yon ti moso pasyans ka ede nou diminye valè kout san timoun nan ap fè. Lè timoun ou fè move san, se pou ou sèten sa pap fè li mal. Bat pou ou pa kontrarye. Ou pi gran, ou pi entèlijan - eseye rete kon sa. Si w la lè l ap kout san an, vire do w ba li oswa kite chanm nan pou yon ti bout tan. Anpil fwa l ap sispann fè move san paske l pa gen moun k ap gade li. Se pou fè timoun nan konprann w ap pale avè li lè li poze san li. Lè li kalme li anbrase li epi fè l konnen ou toujou renmen li.

back to top

Kouman mwen kab ede pitit mwen an vin pi endepandan?

 • Tout timoun ki nan laj pou yo ale lekòl konn brav yon lè epi timid yon lòt lè. Anpil fwa ou wè yon timoun kapab ap jwe pou kont li nan yon chanm epi apre ou wè l vin bò kot manman l pou yon moman pou li tcheke epi pou li retounen al jwe. Sa a se yon konpòtman ki nòmal lè timoun kòmanse ap gen konfyans nan tèt yo epi yo kòmanse ap fè sa yo vle fè pou kont yo.
 • Tout timoun bezwen jwenn yon balans ant esperyans ki familye e ki gen sekirite ak esperyans ki nouvo e ki ka motive yo.
 • Lè pitit ou a sanble li timid oubyen li pè, ankouraje li epi montre li ou renmen li.
 • Pale ak pitit ou a de nouvo esperyans yo davans, pou kab ede l prepare tèt li pou sa.
 • Pale ak li de sa li dwe atann e ki sa pou li fè nan chak nouvo sitiyasyon. Jwe ti wòl ak pitit la sou nouvo esperyans sa yo epi kite pitit la vin ak kèk mwayen pou li kòlte ak sitiyasyon sa yo. Ba li kèk egzanp si sa nesesè.
 • Lè w ap montre pitit la kouman pou li abiye l epi kouman pou li ba tèt li manje pa prese li. Deside ki sa ou ta vle li aprann epi konsantre sou bagay sa a anvan ou montre l yon lòt bagay. Di pitit ou a sa ou vle li fè, montre l kouman pou li fè li, ede l fè li, epi kite l fè li pou kont li. Ankouraje li epi fè li konpliman a chak etap. Ou kab oblije aprann li yon bagay plizyè fwa.
 • Tranzisyon ant endepandans ak depandans se yon pwosesis ki pran tout lavi.
 • Koneksyon
 • www.iamyourchild.org
 • www.zerotothree.org

Bibliyografi:
"The pre-school Years: Family Strategies That Work -- From Experts and Parents" by Ellen Galinsky and Judy David. Ballantine Books, 1991.
"Touchpoints, The Essential Reference: (Your child's emotional and behavioral development" by T. Berry Brazelton, M.D., Reading MA: Perseus Books, 1992
"Infants and Mothers" by T. Berry Brazelton, Mass., New York: Delacort Press/Lawrence, 1983.
"The Earliest Relationship" by T. Berry Brazelton, M.D., Reading, Mass.: Addison-Wesley/Lawrence. 1985.
"Know Your Child" by Stella Chess and Alexander Thomas, New York: Basic Books, 1987.
"First Feeling" by Stanley Greenspan and Nancy Thorndike Greenspan. New York: Viking, 1985.

Referans pou kontni an:

 1. Brazelton, T. B., (1992). Touchpoints, Reading Mass.: Perseus Books.
 2. Florida Department of Education, (1990), MITCH Module 7, Behavior Management; Preventing and Dealing with Problem Behavior, Tallahassee, Fla.
 3. Florida Department of Education, (1999), Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child, Tallahassee, Fla.
 4. Kohlberg, L., (1987). Child psychology and Childhood Education, New York: Longman.

back to top

Pitit mwen an timid anpil. Èske sa nòmal?

 • Gen de timoun ki fèt ak yon tanperaman pou yo timid epi pou yo rete fèmen. Dabitid se pa timoun ki renmen al sou moun. Timidite a gen dwa se yon bagay tanporè ki parèt nan yon sitiyasyon ki nouvo dapre sitiyasyon an. Sepandan timoun ki timid depi nan piti konn vin timid tou nan granmoun.
 • Bay timoun nan tan pou li analize chak nouvo sitiyasyon epi chak moun li fèk rankontre.
 • Pa fòse yon timoun nan yon sitiyasyon, men lè timoun nan santi li alèz ankouraje li nan sitiyasyon an pandan ou menm w ap antre nan sitiyasyon an avè l.
 • Rete bò kote pitit la jiskaske li santi li alèz.
 • Pa agase timoun nan ni tou pa reprimande li paske l timid.
 • Gen de timoun ki prefere jwe pou kont yo oubyen ak de ou twa lòt timoun sa pa vle di yo twò timid pou otan.
 • Li enpòtan pou yon timoun kapab di w lè li santi li kab jwe ak lòt timoun epi lè li santi li ta vle jwe pou kont li.
 • Si sa mande pou l jwe ak yon lòt moun, men sa ou kab fè:
 • Prepare timoun nan epi di li ki sa li kab atann oswa ki sa ki kab pral rive.
 • Fè jwèt ki mande kolaborasyon tankou rale yon kabwèt epi chita nan kabwèt la.
 • Fè timoun nan sonje bagay li te rive fè deja.
 • Chèche fè pitit ou a gen konfyans nan tèt li nan tout sa l ap fè.
 • Si w panse pitit ou a timid anpil, pale sa ak pwofesè ki nan sant kote y ap gade li a oubyen pale ak doktè li a.
 • Koneksyon
 • www.childparenting.about.com/parenting/childparenting
 • www.iamyourchild.org

Bibliyografi:
"The pre-school Years: Family Strategies That Work -- From Experts and Parents" by Ellen Galinsky and Judy David. Ballantine Books, 1991.
"Touchpoints, The Essential Reference: (Your child's emotional and behavioral development" by T. Berry Brazelton, M.D., Reading MA: Perseus Books, 1992
"Infants and Mothers" by T. Berry Brazelton, Mass., New York: Delacort Press/Lawrence, 1983.
"The Earliest Relationship" by T. Berry Brazelton, M.D., Reading, Mass.: Addison-Wesley/Lawrence. 1985.
"Know Your Child" by Stella Chess and Alexander Thomas, New York: Basic Books, 1987.
"First Feeling" by Stanley Greenspan and Nancy Thorndike Greenspan. New York: Viking, 1985.

Referans pou kontni an:

 1. Brazelton, T. B., (1992). Touchpoints, Reading Mass.: Perseus Books.
 2. Florida Department of Education, (1990), MITCH Module 7, Behavior Management; Preventing and Dealing with Problem Behavior, Tallahassee, Fla.
 3. Florida Department of Education, (1999), Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child, Tallahassee, Fla.
 4. Kohlberg, L., (1987). Child psychology and Childhood Education, New York: Longman.

back to top

Ti kòlè ki sa pou m fè pou sa?

 • Ti kòlè se reyaksyon ki nòmal pou tout timoun piti devan sitiyasyon ki pa fè kè yo kontan oubyen ki fè yo fache. Se sèl lè timoun nan fè kòlè souvan, oubyen se yon bagay ki kontinye oswa ki ale alekstrèm pou ta kòmanse enkyete.
 • Chèche detèmine si kòlè sa yo soti nan tanperaman l oubyen si se fent l ap fè kote li fè espre fè tapaj pou li kapab fè sa li vle. Oubyen tou si se yon pwoblèm ki mande pou suiv li de pi pre.
 • Chèche pa tonbe nan diskisyon ak pitit la. Se yon sitiyasyon kote nou tou de ap soti pèdan.
 • Kite timoun nan sispann fè kòlè pou kont li. Lè li sispann fè kòlè kontinye fè sa nou tap fè a. Nenpòt ti kòmantè timoun nan fè se kab yon siy pou di w kòlè a sispann.
 • Gen timoun ki fatige anpil lè yo fin fè kòlè sa yo. Ba yo chans pou yo repoze yo.
 • Gen de timoun ki gendwa pè apre yo fin pete tout rèl sa yo, yo kab bezwen ou fè yo konnen pa gen pwoblèm. Si manman an oubyen papa a anbrase timoun nan, sa ap sèvi kòm yon mwayen pou yo fè timoun nan konnen ti kòlè sa yo pa gate lavi a.
 • Si se pa fòt pitit la, lè li fè tapaj sa yo, sa k ta bon se senpati w konpreyansyon w ak pawòl fèm. "M konnen ou fache epi w vle voye bagay jete men m ap kenbe w jiskaske ou santi w mye."
 • Tande pitit la, ede li devlope kapasite ki pou fè li pa tonbe nan konpòtman sa yo.
 • Koneksyon:
 • www.iamyourchild.org
 • www.zerotothree.org
 • www.RollerCoaster.ie

Bibliyografi:
"The pre-school Years: Family Strategies That Work -- From Experts and Parents" by Ellen Galinsky and Judy David. Ballantine Books, 1991.
"Touchpoints, The Essential Reference: (Your child's emotional and behavioral development" by T. Berry Brazelton, M.D., Reading MA: Perseus Books, 1992
"Infants and Mothers" by T. Berry Brazelton, Mass., New York: Delacort Press/Lawrence, 1983.
"The Earliest Relationship" by T. Berry Brazelton, M.D., Reading, Mass.: Addison-Wesley/Lawrence. 1985.
"Know Your Child" by Stella Chess and Alexander Thomas, New York: Basic Books, 1987.
"First Feeling" by Stanley Greenspan and Nancy Thorndike Greenspan. New York: Viking, 1985.

Referans pou kontni an:

 1. Brazelton, T. B., (1992). Touchpoints, Reading Mass.: Perseus Books.
 2. Florida Department of Education, (1990), MITCH Module 7, Behavior Management; Preventing and Dealing with Problem Behavior, Tallahassee, Fla.
 3. Florida Department of Education, (1999), Welcome to the World: An Overview of Your Growing Child, Tallahassee, Fla.
 4. Kohlberg, L., (1987). Child psychology and Childhood Education, New York: Longman.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.