Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Yon responsablite pou tout lavi
 
Elve yon timoun

Timoun se yon mesaj vivan nou voye bay moun nan yon epòk nou pap janm wè. Pa gen okenn byen lè nou kite latè ki pi enpòtan pase timoun nou. [Otè Neil Postman]

Pou nou yon bon paran sa mande yon gwo envestisman - nan tan, enèji ak nan renmen san kondisyon. Metye paran an se yon responsablite ki kontinye pandan tout lavi timoun nan. Atansyon ou bay timoun nan depi nan elemantè rive jis nan segondè, nan inivèsite ak pi lwen se kichòy ki koute lajan epi ki enpòtan. Men rekonpans lan pa gen pri. Rekonpans lan se gade timoun nan grandi devan w pou l tounen yon granmoun ki pran responsablite l, ki gen konpasyon.

Elve yon timoun se fè levasyon yo, fòme yo, gide yo. Epitou se fè sa ak renmen nan kè nou. Elve vle di nouri kò li, sèvo li ak lespri li. Timoun ki byenn elve a santi yo renmen li san kondisyon pandan yo ankouraje li nan pwogrè li fè nan devlopman li.

Elve timoun nan...

Ba li sekirite emosyonèl

 • Pale, aji dekwa pou timoun ka santi li an sekirite, pou li ka li santi li alèz pou li di sa l panse.
 • Al dousman avè l.
 • Bat pou nou toujou la lè li bezwen nou.
Ba li sekirite fizik
 • Ba li manje, ba li kay pou l dòmi, ba li rad.
 • Montre l pran swen kò l, montre l kòman pou l manje.
 • Mete yon abitid pou fanmi an.
 • Swaye ti grafonyen l ak ti blese l.
Ba li disiplin
 • Se pou nou toujou kenbe menm prensip yo.
 • Se pou nou sèten regleman nou mete yo yo konfòm ak laj timoun nan.
 • Se pou nou klè sou kesyon limit nou ba li ak sou sa nou espere de li.
 • Sèvi ak disiplin pou fòme li, pa pou nou pini l.
Ba li tan
 • Patisipe nan lavi timoun ou yo: aktivite, lekòl, espò, pwogram espesyal, jou espesyal, fèt, zanmi.
 • Fè timoun yo patisipe nan aktivite nou
 • Pataje tan nou ak timoun nou yo, ba yo renmen ki nan kè nou
Ankouraje yo, kore yo
 • Se pou nou rete pozitif.
 • Ankouraje timoun yo suiv sa ki enterese yo.
 • Kite timoun yo.
Rekonèt lè gen pwogrè
 • Montre yo nouvo bagay.
 • Kite yo fè erè.
Bay afeksyon
 • Bay afeksyon nan pawòl ak nan jès.
 • Se pou nou bay timoun yo afeksyon lè yo y ap soufri nan kò yo oswa nan lespri yo.
Pran swen tèt nou
 • Kreye tan pou tèt nou.
 • Kenbe kò nou an sante.
 • Pa lage zanmi nou.
 • Asepte renmen.
Fè timoun yo konfyans epi respekte yo
 • Rekonèt timoun gen dwa pou yo gen pwòp santiman pa yo, pwòp zanmi pa yo, aktivite pa yo ak opinyon pa yo.
 • Ankouraje endepandans.
 • Pèmèt yo gen afè prive yo.
 • Respekte santiman yo genyen pou lòt paran.
 • Kwè nan timoun nou yo.

back to top

Gen 6 bon bagay mwen ka fè pou pitit mwen

 1. Prepare li plis pase nou pini li.
  Pitit nou bezwen pou nou montre li sa nou vle l fè. Sèvi ak move konpòtman pitit nou pou nou montre li sa li dwe aprann epi pratike bon konpòtman avèk li. Pinisyon san renmen, san fòmasyon mennen chirepit epitou toutan timoun nan ap vin pi gran sa vin pi difisil. Paran ki sèvi ak move konpòtman pou yo fòme timoun bay mwens pinisyon pase lòt yo.
 2. Kominike plis pase nou kontwole.
  Pale ak timoun nou pou nou ka regle pwoblèm yo. Di: "ann pale sou sa". Pale ak timoun ou yo nan lè manje, lè nou pral dòmi, lè pa gen bri, a de. Paran ki pale ak pitit yo ranfòse koneksyon yo ak timoun nan.
 3. Bay plis ankourajman pase kritik.
  Timoun bezwen konprann yo ka reyisi nan sa y ap eseye fè. Yo bezwen konfyans nan tèt yo. Ede timoun nou yo reyisi. Fè lwanj pou siksè. Ba yo fyète yo bezwen a pou yo ka vin granmoun ak kè kontan.
 4. Fè timoun nan patisipe nan aktivite nou, fè li konnen li se yon moun tankou tout moun.
  Pitit ou a bezwen pou li yon moun pou kont li men an menm tan, li bezwen fè pati yon gwoup. Timoun bezwen pou yo gen esperyans ak fanmi yo menm jan yo bezwen pou yo gen esperyans pa yo, pou kont yo. Mete timoun yo nan aktivite fanmi ak nan lòt gwoup. Kite yo gen pwòp esperyans pa yo tou. Di yo ki sa yo genyen ki espesyal, epi fè yo konnen jan nou kontan dèske yo fè pati fanmi an. Timoun nou ap grandi, y ap gen pi bon relasyon ak lòt moun epi y ap pi kontan de tèt yo.
 5. Renmen plis pase nou izole
  Okenn timoun pa janm di: Ou renmen m twòp. Pitit ou bezwen afeksyon w plis pase nenpòt lòt bagay. "al nan chanm ou" "retire kò w sou mwen" "Sispann pale" kapab izole timoun. Regle pwoblèm yo ak timoun yo olye pou pouse yo lwen nou. Lè tan pinisyon fini ba yo afeksyon, montre yo jan nou renmen yo. Tan poze san se yon vyek ti moman yo bay yon timoun pou li kalme li epi pou li kontwole li. Sa nou vle se fè timoun nan korije pwòp tèt li olye pou nou pini li. Nou ta dwe sèvi ak "tan poze san" sèlman nan sikonstans kote kote timoun nan fache osnon l ap fè move san. Sa ede timoun nan "reprann li" nan yon plas ki an sekirite. Pa bliye: si nou sèvi ak "tan poze san" an kòm pinisyon, sa pa ede timoun nan konprann ki jan pou li kontwole emosyon li.
 6. Renmen dekwa pou nou ka enpoze limit.
  Tout moun ki rive nan lavi a aprann pou yo mete limit nan konpòtman yo. Montre timoun ou ki jan pou li konpòte li nan divès moman ak nan divès sitiyasyon. Mete limit nan konpòtman ki klè. Timoun ki gen kontwòl sou tèt yo gen mwens enkyetid epi yo viv yon lavi ki pi konplè epi ki bay pi bon rezilta.
back to top

Pitit mwen al swen pou timoun piti chak jou. Lè li vini li fatige men li pa ka al dòmi. Ki sa m ka fè?

Timoun ou te gen yon jounen ki chaje, menm jan avè w. Li bezwen yon ti tan pou li pase avè w pou li pale avè w, rakonte w sa k te pase pandan jounen an, men pa eksite l twòp. Kenbe menm abitid lè dòmi an. Fini jounen an ak ti aktivite. Li bezwen konnen li pa pèdi anyen. Chèche balanse semenn nan ak aktivite ou va fè avè l pandan wikenn nan.

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.