Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Apropo Adoption
 
Ki sa adopsyon ye?

Adopsyon mete fen nan rapò lalwa rekonèt ki te genyen ant yon moun ak premye paran l yo epi li kreye yon nouvo rapò familyal ak lòt moun, dapre lalwa.

back to top

Èske w te konnen…
 • Pi fò Ameriken, anviwon sis sou dis, rive fè yon esperyans pèsonèl ak kesyon adopsyon an, sa vle di swa yo menm swa yon manm fanmi an, oswa yon zanmi pwòch, te adopte yon timoun, oswa yo te bay yon timoun nan adopsyon. (Evan B. Donaldson Institute, 1997)
 • Sitiyasyon Ameriken ki adopte timoun ki fèt aletranje se yon bagay ki kontinye ap ogmante ak yon vitès rekò –– Ameriken adopte plis pase 20,000 timoun an 2002. (National Adoption Information Clearinghouse: Immigrant Visas Issued to Orphans Coming to the United States)
 • Nan peyi Etazini, te gen 542,000 timoun yo t ap elve nan sèvis swen piblik – yon kalkil ki fèt nan dat 30 septanm 2002, e gen 22% nan yo, 119,240 timoun, yo te mete nan plan pou adopsyon. Se nan Depatman sante ak Sèvis zimèm o Zetazini done sa yo soti, an Jen 2003 (U.S. Department of Health and Human Services, Foster Care National Statistics, June 2003)
 • Nan Florid, gen 7,100 timoun ki te nan nesesite pou jwenn nouvo paran an 2001. (Florida Department of Children and Families, 2001, dapre rapò Asosiyasyon paran adoptif ki rele “Florida State Foster Adoptive Parent Association”.)

Se Laurie Slavin ki te resanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè egzekitif Òganizasyon ‘Defann dwa timoun ak dwa fanmi’ “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa nan adrès entènèt sa a: laurieslavin@adoptionflorida.org.

back to top

Lejann ak reyalite nan kesyon adopsyon

Lejann l: Yon timoun yo adopte ap santi l “diferan” de tout lòt timoun.

Reyalite: Kalkil ki fèt yo montre genyen yon timoun yo adopte sou chak 10 timoun. Alaverite, anpil timoun santi yo se timoun “espesyal” paske fanmi nesans yo ak fanmi ki adopte yo te bati yon plan ki pi bon pou yo, nan avantaj yo.

Lejann 2: Timoun yo adopte pap janm gen nouvèl fanmi ki te ba yo nesans oubyen ki kote yo soti.

Reyalite: Ajans ak jij k ap okipe kesyon adopsyon gen egzijans pou yo chèche enfòmasyon, nenpòt lè sa posib, sou paran ki te fè yon timoun epi ki bay li pou adopsyon. Men ki kalte enfòmasyon sa dwe ye: Ki jan paran yo te grandi, èske yo gen sè ak frè, èske yo gen lòt pitit, ki nivo edikasyon yo, ki sa ki enterese yo, ki sa yo konn fè epitou nan ki kondisyon sante yo ak san te fanmi yo te ye.

Lejann 3: Paran ki adopte timoun pa dwe di yo se adopte yo adopte yo.

Reyalite: Pwofesyonèl yo dakò pou yo fè timoun konnen depi yo piti se adopte yo adopte yo, yon fason pou yo ka konprann a klè kiyès yo ye, ak kiyès yo sanble, epi kiyès yo eritye nan kesyon ras ak kilti – bagay tout lòt timoun konnen sou pwòp tèt yo ak sou fanmi yo. Si nou kenbe enfòmasyon sa yo san n pa mete timoun nou adopte a okouran, sa kapab kreye yon mank konfyans ant nou menm paran yo ak timoun nan.

Lejann 4: Paran ki fè yon timoun epi ki bay li pou yo adopte l, pa trakase tèt yo pou konnen sa yo devni.

Reyalite: Se yon desizyon ki fè yon paran mal, men se paske l renmen pitit li ki fè l oblije bay adopte l paske li vle sa ki pi bon pou pitit li. Anpil fwa, paran bay adopte pitit yo, paske sitiyasyon pa yo ak sèten sikonstans pa pèmèt yo pran swen timoun nan kòmsadwa. Yo sakrifye pwòp enterè yo paske yo mete enterè pitit yo anvan pa yo.

Lejann 5: Si m bay adopte pitit mwen, m p ap janm konnen ki jan lavi l pase, firamezi l ap grandi nan nouvo fanmi ki adopte l la.

Reyalite: Se yon bagay ki kouran pou paran ki fè yon timoun ak paran adoptif li rankontre youn ak lòt epitou pou yo voye foto ak lèt youn bay lòt, sou ki jan timoun nan ye ak ki sa l ap fè depi lè l te bebe pou jis lè li vin granmoun.

Lejann 6: Fò w gen anpil lajan pou adopte yon timoun.

Reyalite: Gen plizyè kalte posiblite pou moun fè adopsyon; sa depan de mòd lavi tèl fanmi ak lajan yo rantre. Alòske lalwa mande pou yon etid fèt lakay fanmi ki vle adopte timoun, pou wè si fanmi sa a kapab pran swen timoun nan kòrèkteman ni nan kesyon moral ni nan kesyon fizik ak finans, pri pou peye pou yon adopsyon patikilyè depann de kalte sitiyasyon ki apwopriye pou fanmi w. Gouvènman federal la ofri yon kredi sou taks pou adopsyon, yon fason pou ede fanmi ki pa gen gwo mwayen, ak yon vale 10,000 dola kon sa. Anplis sa, gen dwa gen plizyè pati nan adopsyon timoun nan pwogram swen Eta a, kon sa pi fò lajan sa ta koute vin anile.

Lejann 7: Pèsonn p ap deside adopte yon timoun ki gen kèk bezwen espesyal.

Reyalite: Anpil fanmi k ap tann pou adopte yon timoun ta pito pran timoun ki andikape sèlman. Yo gen dwa gen lòt timoun ki andikape, oswa yo panse yo gen ni kapasite moral ni kapasite finansyè pou yo bay timoun sa a tout sa l bezwen, atansyon, manje, eksetera.

Lejann 8: Y ap fè m fè plizyè ane ap tann ak non m sou yon lis anvan m rive adopte yon timoun.

Reyalite: Valè tan w ap ret tann nan depann de plizyè eleman e ou gen dwa pa gen pou ret tann lontan. Kesyon laj, sante, ras, gwoup rasyal ansanm ak bezwen timoun nan, tout sa gen yon wòl yo jwe nan valè tan sa ka pran anvan yo rive detèmine tèl timoun apwopriye pou tèl fanmi k ap tann. Men tou, se pou n sonje paran ki gen pou vin paran adoptif yo dwe ranpli premye etap la, sa vle di ranpli yon aplikasyon nan yon ajans adopsyon, oubyen kay yon jij adopsyon oswa yon ajans Leta. De bagay ki enpòtan se dilijans ak pèseverans. Yon timoun pa kab jwenn yon fanmi, si fanmi a pa la tou pre sou wout li.

Se Ginger S. Allen ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè sèvis legal nan Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: gingerallen@adoptionflorida.org.

back to top

Divès kalte adopsyon ki genyen

Lokal: Kèk fwa, se dirèk dirèk lakay paran ki te fè timoun nan, nouvo fanmi an al adopte l. Li itilize sèvis swa yon jij oswa yon ajans adopsyon nan ka sa a. Kon sa tout moun sèten sa fèt dapre jan lalwa vle l. Dabitid, se paran ki fè timoun nan ki chwazi paran adoptif pou li, epi ki deside ki jan kontak premye fanmi an pral kontinye fèt ak nouvo fanmi ki vin kreye a.

Etranje: Paran ameriken kapab adopte òfelen ki soti nan lòt peyi, depi yo jwenn apwobasyon gouvènman de peyi yo.

Paran: Pafwa se swa yon bèlmè, yon bòpè, yon matant, yon tonton oubyen yon granparan ki konn adopte timoun nan, si ni manman l ni papa l pa kab pran swen li. Adopsyon sa yo tou yo bezwen konsèy ak èd pwofesyonèl nan kesyon adopsyon ki diplome, yon fason pou tout moun kab sèten demach yo koresponn ak egzijans lalwa.

Adopsyon legal apati yon sèvis swen Leta: Anpil timoun ki nan yon kominote bezwen nouvo fanmi, paske y ap grandi nan yon sitiyasyon kote se swen sèvis piblik k ap ede yo e sa a se yon sitiyasyon ki ka chanje a nenpòt ki moman. Timoun sa yo gen tout laj, yo soti nan tout ras; gen ladan yo ki gen pwoblèm sante e genyen tou ki pa gen pwoblèm. Timoun sa yo ki konnen doulè moun ki sibi pèt, yo bezwen nouvo paran ki fè desizyon pou ede yo soti nan sitiyasyon yo ye ki pa ka dire anpil tan pou rive jwenn yon kay pou yo rete ki rele yo lakay yo, epitou yo bezwen viv ak lespwa yon fanmi ki akeyi yo nèt ka ofri yo.

Se Laurie Slavin ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè egzekitif Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: laurieslavin@adoptionflorida.org.

back to top

Vrè paran timoun nan

Desizyon: Paran yon timoun gen dwa deside fè yon plan adopsyon pou anpil rezon diferan. Premye etap ki pou fèt nan yon desizyon ki gen tout enpòtans sa a, se pran konsèy. Kapab gen lòt fason pou rezoud pwoblèm elve yon timoun ki gen mwens konsekans pase sitiyasyon adopsyon an ki yon desizyon pèmanan. Men se yon bagay ki toujou enpòtan, lè n ap konsidere yon plan adopsyon, pou n kenbe enterè timoun nan kòm premye eleman ki pi enpòtan nan sitiyasyon kon sa.

Konsèy: Pi fò doktè k ap fè terapi pou fanmi ak ajans adopsyon kapab bay enfòmasyon sou ki jan pou n jwenn konsèy nan kesyon adopsyon.

Èd finansyè: Yon fi ki te fè yon plan adopsyon, kapab resevwa èd finansyè nan men fanmi adoptif la, pandan l ansent epitou tousuit apre l fin akouche. Lalwa rekonèt mank èd finans ak sipò moral nan men lòt moun, se youn nan rezon ki pouse moun fè plan adopsyon.

Gwoup pou ede: Gwoup pou ede yo kapab pataje enfòmasyon yo genyen ak sipò moral lòt moun, ak menm esperyans yo epi ak anpil lide pou yo pataje.

Sèvis legal: Chak plan adopsyon egzije sèvis legal pou kab prezève dwa tout moun ki konsène yo epi pou esplike reskonsabilite chak moun.

Se doktè Harry Henshaw ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè sèvis sosyal Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: info@adoptionflorida.org.

back to top

Adopsyon an sekrè ak adopsyon ki fèt ouvètman

Chak adopsyon se yon bagay patikilye epi yo dwe prepare yo yon fason pou satisfè bezwen espesyal tout moun ki konsène yo. Depi se nan enterè timoun nan moun yo ap travay, ni vrè paran yo ni nouvo fanmi adoptif la yo lib pou yo prepare plan ki pèmèt yo kenbe tout bagay sekrè, oswa yo kab kontinye kominike nan telefòn oswa ekri lèt oubyen pi devan timoun nan ka pran kontak dirèk ak tout fanmi li genyen ki jwe yon wòl nan lavi li.

Se Laurie Slavin ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè egzekitif Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: laurieslavin@adoptionflorida.org.

back to top

Chwazi yon pwofesyonèl nan kesyon adopsyon

Se yon bagay ki enpòtan anpil pou n chwazi yon pwofesyonèl ki diplome epi ki gen esperyans, nan kesyon adopsyon. N ap kapab jwenn yon lis adrès o nivo nasyonal pou jij ki diplome epi ki gen esperyans nan kesyon adopsyon, nan sit entènèt Akademi ameriken pou Jij nan kesyon adopsyon. Sit entènèt la se www.adoptionattorneys.org. Si w ta bezwen yon referans pou yon ajans adopsyon, manm Akademi a kapab fè w sijesyon ajans ki gen renome akòz yo konpetan epi yo onèt, atravè pi fò kote anndan Etazini.

Se Laurie Slavin ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: laurieslavin@adoptionflorida.org.

back to top

Sa yon adopsyon koute

Adopsyon an gen dwa prèske pa koute anyen, kon sa tou li kab koute 30,000 dola oswa plis. Biwo santral nan zafè enfòmasyon sou adopsyon o nivo nasyonal (National Adoption Information Clearinghouse) te pibliye done sa yo pou divès kalte adopsyon:

 • Adopsyon ajans lokal leta: Zewo - $2,500.00
 • Adopsyon ajans lokal prive: $4,000 - $30,000
 • Adopsyon lokal endepandan: $8,000 - $30,000
 • Adopsyon ajans prive oswa endepandan ant de peyit $7,000 - $25,000

Adopsyon ajans lokal leta:

Pi fò ajans leta mete timoun ki andikape sèlaman nan plan adopsyon, yon bagay yo detèmine plizyè fason diferan soti nan yon Eta al nan yon lòt. Depans ak frè pou yo peye davans nan ka sa a kapab ant zewo ak 2,500 dola, frè vwayaj ak depans pou jij nan kòb sa a tou.

Adopsyon ajans lokal prive:

Ajans prive ki gen lisans fonksyònman fè peye yon frè ki ant $4,000 ak $30,000, frè sa a ni pou konsèy vrè paran yo resevwa, ni pou etid ak preparasyon nan kay paran adoptif yo, ni pou depans ki fèt nan nesans bebe a, ak sipèvizyon kote yo plase timoun nan, ann atandan yo fin regle tout bagay pou adopsyon an, epitou gen yon pati nan lajan sa a ki kouvri depans ajans lan, nan travay kòdinasyon l ak depans jeneral.

Adopsyon lokal endepandan:

Fanmi adoptif ki vle fè adopsyon endepandan rive depanse ant $8,000 jiska $30,000 e pi fò nan depans sa yo depann de plizyè eleman. Adopsyon endepandan gen dwa fèt nan Eta Florida, men nan menm Eta sa a, yo pa admèt okenn moun an patikilye fè reklam nan jounal oswa lòt kote pou chèche vrè paran yon timoun.

Adopsyon ajans prive ant de peyi oswa adopsyon endepandan: Depans pou adopsyon ant de peyi kapab koute ant $7,000 ak $25,000, men nan kòb sa a ou jwenn frè pou ajans lan, frè pou demach papye dosye ak demach nan imigrasyon, ak frè tribinal. Men, kapab gen kèk lòt frè anplis pou bagay sa yo, e yo menm yo pa enkli nan valè lajan sa a:

 • Swen leta pou timoun.
 • Vwayaj paran yo ak yon sejou yo, pou demach ak prensip adopsyon an aletranje.
 • Frè pou akonpaye timoun nan, lè paran yo pa vwayaje, men yo anboche moun pou akonpaye timoun nan, soti nan kay kote l ye a pou al nan peyi nouvo paran l yo.

Òganizasyon nasyonal ki kenbe baz done sou kesyon adopsyon

“National Adoption Information Clearinghouse.” , www.calib.com/naic.

back to top

Ki jan pou adopte yon timoun

Lajan sa koute: Pi fò adopsyon ki fèt pa koute paran timoun nan lajan, men paran k ap adopte yo dwe konsidere depans pou sèvis moun ki pwofesyonèl ak èd yo dwe bay vrè paran yo. Gouvènman federal la ofri yon rabè taks ki rive jiska $10,000 pou frè adopsyon k ap tounen al jwenn fanmi ki adopte yon timoun, nan menm ane adopsyon an fèt la. Si w vle plis enfòmasyon, gade detay ki nan Fòm 8839 IRS la, sou sit entènèt www.IRS.gov.

Gen sèten anplwaye ki ofri èd adopsyon kòm yon pati nan plan asirans yo.

Tout Eta yo bay èd sibvansyon pou adopsyon timoun nan sistèm swen leta a, ak plis sèvis adopsyon gratis.

Etid nan kay ki pral akeyi timoun nan: Pou pi fò adopsyon k ap fèt, yo egzije pou gen yon etid ki fèt lakay paran ki pral adopte yo. Rapò yon etid kon sa sèvi kòm rekòmandasyon pou fanmi sa a, kote yo montre y ap kapab fè yon bon paran pou timoun nan, e se yon pwofesyonèl ki diplome ki dwe prepare etid sa a. Nan etid sa a, dwe gen enfòmasyon sou lavi lòt fanmi k ap viv nan kay la ak prèv idantite yo, lajan yo rantre, dosye lajistis yo, rekòmandasyon sou sante yo ak rekòmandasyon pèsonèl.

Kou sou elve timoun kòm paran: Se yon bon lide pou paran ki pral adopte timoun nan gen bon jan lide sou fason yo dwe leve timoun sa a ki deja pèdi premye fanmi li. Sa ede anpil nan chèche konnen ki konpòtman yo dwe atann timoun yo pral genyen, ki sa konpòtman sa a kapab vle di, ak sa yo kab fè pou ede li.

Sèvis legal: Adopsyon se yon kategori jistis espesyal ki mande esperyans ak espè ki konpetan.

Sèvis apre yo adopte yon timoun ak konsèy: Tout adopsyon egzije pou yo suiv yon timoun nan kote yo mete la, anvan adopsyon an vin legal. Se nan moman sa a pou tout moun mete yo alèz, pou yo chèche konnen youn lòt, pou yo kreye abitid yo, epi pou yo jwenn èd pou nenpòt kesyon ki ta ka soulve.

Se Laurie Slavin ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè egzekitif Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: laurieslavin@adoptionflorida.org.

back to top

Èske w vle konn plis bagay toujou?

Liv: www.perspectivespress.com o www.tapestrybooks.com

Magazin: Fanmi k ap adopte timoun, www.adoptivefamilies.com

Sa ki fèt: Biwo santral pou enfòmasyon sou adopsyon o nivo nasyonal (National Adoption Information Clearinghouse), www.calib.com/naic

Prensip ak pratik nan Adopsyon: Evan B. Donaldson Institute, www.adoptioninstitute.org

Adopsyon timoun nenpòt ki ras ak nenpòt ki kilti: PACT, An Adoption Alliance, www.pactadopt.org

Se Laurie Slavin ki te rasanble enfòmasyon sa yo mete ansanm. Li se direktè egzekitif Òganizasyon ki defann dwa timoun ak dwa fanmi “Advocates for Children and Families”. Nou kab jwenn li nan nimewo 305-653-2474 oswa ekri li nan adrès entènèt sa a: laurieslavin@adoptionflorida.org.

back to top

Men yon lis kote nou kab kontakte pou kesyon Adopsyon:
 • Children’s Home Society of Florida, www.chsfl.org, telefòn 305-324-1262
 • Depatman pou Timoun ak Fanmi nan Florida, seksyon Adopsyon, telefòn 305-377-5006
back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.