Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou

Enfòmasyon sou antant pou ede fanmi aprann

Òganizasyon Miami-Dade Family Learning Partnership la se kowalisyon yon ekip òganizasyon lokal, ki gen volonte epi ki vle ede tout fanmi nan Miami-Dade County.

Òganizasyon Miami-Dade Family Learning Partnership la konsidere Miami tankou yon zòn kote se paran ak moun k ap okipe timoun ki ta dwe premye pwofesè yon timoun epi se yo ki ta dwe pwofesè ki pi enpòtan nan lavi timoun lan. Se la pou timoun byen aprann kouman pou yo li ak kouman pou yo pale, se yon kote ki dwe gen bon kalite pwogram pou tout timoun aprann li ak aprann pale byen.

Nou travay sou misyon tèt ansanm sa a : N ap ede anpil fanmi aprann kouman pou yo fè lekti ak jan pou yo byen sèvi ak lang pou yo ka akonpli objektif yo. N ap konsantre plis sou fanmi ki gen timoun piti, pou nou fè pwogrè nan twa kategori sa yo : (1) Paran kòm pwofesè, (2) aprann timoun li ak ekri (3) aprann granmoun li ak ekri.

Òganizasyon Miami-Dade Family Learning Partnership soti nan Miami-Dade Literacy Coalition ak tout rezo ki nan pwogram aprann moun li ak ekri. Se finansman ak sipò òganizasyon The Early Childhood Initiative Foundation ansanm ak kolaborasyon de dirijan òganizasyon Literacy Coalition sa yo, Susan Shugar ak Sandy White, Miami-Dade Literacy Coalition la devlope pou l vin fòme patenarya ki rele The Miami-Dade Family Learning Partnership.

Dapre yon sondaj konpayi DCA ki soti Boston te fè, yo te dekouvri anpil fay nan pwogram aprann moun li, aprann moun ekri ak lòt kalite sèvis pou fanmi nan Miami-Dade County. Plizyè douzèn lidè nan kominote a, ak kèk moun ki save nan zafè aprann moun li, aprann moun ekri ak moun ki bay sèvis te dekouvri twa estrateji apati sondaj sa a. Family Learning Partnership chwazi twa estrateji sa yo pou yo travay sou yo an premye:

 

  1. Pwogram pou timoun ki gen 0-3 an.
  2. Devlope tout yon seri sèvis pou timoun depi nan ane pre-eskolè rive nan dezyèm ane.
  3. Fè tout sa yo kapab pou mete bon jan pwogram alfabetizasyon pou granmoun sou pye.

 

Òganizasyon Miami-Dade Family Learning Partnership abòde pwogran aprann moun li, aprann moun ekri a yon ti jan diferan pase tout lòt kowalisyon ki ap travay nan menm domèn lan. Òganizasyon Family Learning Partnership la rekonèt enpòtans aprann li ak aprann ekri nan preparasyon moun ki konpetan, ki ka travay byen epi ki aji an bon sitwayen. Poutèt sa, gen yon gwo pati nan plan Miami-Dade la ki konsantre plis sou bay paran ladrès pou yo ka ede prepare piti yo pou yo antre lekòl. Òganzasyon ki manm nan patenarya sa a entrese anpil nan kèk metòd tradisyonèl pou aprann timoun ak granmoun li ak ekri.

Men òganizasyon ki manm Miami-Dade Family Learning Partnership la:

 

 

 

Paj Prensipal

 

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.