Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Early Learning Coalition

Lekòl ki prepare timoun depi yo piti bay timoun plis chans pou yo gen plis siksè nan travay lekòl yo pi devan.

Klike la a pou nou jwenn plis enfòmasyon


The Children’s Trust
Òganizasyon ki rele The Children’s Trust pral travay pou ka gen plis bon jan kote pou gade timoun ki pa koute chè pou timoun nou yo nan Miami-Dade.

Klike la a pou nou jwenn plis enfòmasyon


Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.